127/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
Nariadenie ministra techniky
zo dňa 14. augusta 1950
o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania.
Minister techniky nariaďuje podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):
§ 1.
Každý projekt na zásobovanie vodou (pitnou aj úžitkovou) výrobných podnikov, najmä priemyslových závodov (ďalej len „podniky“) a liečebných a ošetrovacích ústavov a i. (ďalej len „ústavy“), ako aj každý projekt úpravne vody musí byť ešte pred vodoprávnym prejednaním a zaradením do plánu investícií preskúšaný s hľadiska plánovacieho, a to najmä s hľadiska účelnosti, technickej uskutočniteľnosti a hospodárnosti a s hľadiska zdravotného. Na ten účel predloží stavebník taký projekt krajskému národnému výboru. Ak je stavebníkom národný podnik, predloží projekt na preskúšanie prostredníctvom nadriadeného orgánu.
§ 2.
(1)
Krajský národný výbor preskúša s výnimkou uvedenou v odseku 2 projekty uvedené v § 1.
(2)
Projekty na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody pre podniky, pre ktoré platia ustanovenia § 25 ods. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obrane štátu, ako aj projekty vojenské preskúša vždy Ministerstvo techniky; toto ministerstvo preskúša aj projekty vodovodov složitého riešenia čo do odberu podzemnej a povrchovej vody.
(3)
Krajský národný výbor alebo Ministerstvo techniky (v ďalšom „schvaľujúci orgán“) vydá do dvoch mesiacov potvrdenie o preskúšaní projektov uvedených v § 1 (potvrdenie o technicko-hospodárskom schválení) alebo rozkaz na ich zmenu alebo doplnenie.
§ 3.
(1)
Schvaľujúci orgán schváli projekt na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody len vtedy, ak je preukázané, že vypočítaná potreba vody je bezpečne krytá i s hľadiska budúcej potreby trvalou výdatnosťou vodného zdroja (podzemnej alebo povrchovej vody).
(2)
Projekt na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody smie sa vodoprávne prejednať len vtedy, ak je opatrený potvrdením o preskúšaní podľa § 2 ods. 3.
§ 4.
(1)
Ak sa zistia pri vodoprávnom konaní okolnosti, ktoré vyžadujú odchýlky od preskúšaného projektu, oznámi patričný národný výbor pred udelením vodoprávneho povolenia tieto okolnosti schvaľujúcemu orgánu, ktorý vydal potvrdenie o preskúšaní podľa § 2 ods. 3, a podá odôvodnený návrh na zmenu tohto potvrdenia.
(2)
Ak nebola zachovaná lehota určená v § 2 ods. 3, možno stavbu pojať do plánu investícií i bez predchádzajúceho preskúšania.
(3)
Stavebník je povinný nahradiť náklady, ktoré vzniknú preskúšaním projektu (náklady na vyžiadané znalecké posudky a i.).
§ 5.
(1)
Projekt na zásobovanie vodou musí obsahovať:
1.
technickú zprávu, v ktorej treba uviesť
a)
opis doterajšieho spôsobu zásobovania vodou, jeho závady a štatistické dáta pre výpočet potreby vody, ako aj údaje o tom, ako má byť postarané o vyčistenie vypúšťaných odpadových vôd,
b)
výpočet potreby vody,
c)
či, poprípade do akej miery, je potreba nezávadnej vody krytá z iných doterajších zariadení,
d)
spôsob navrhnutého zásobovania vodou, posúdenie záchytného územia alebo spotreby povrchovej vody, zhodnotenie čerpacích pokusov alebo záznamov o meraní výdatnosti vodných zdrojov,
e)
fyzikálny a chemicko-bakteriologický rozbor vody a jeho posúdenie,
f)
odôvodnenie návrhu záchytného zariadenia,
g)
návrh na úpravu vody a jeho odôvodnenie s patričnými hydrotechnickými výpočtami a výpočtami potrebného množstva chemikálií a elektrickej energie,
h)
návrh čerpacej stanice s výpočtom motorickej sily a opis stavebného usporiadania a prevádzky,
ch)
hydrotechnický výpočet potrubia a odôvodnenie voleného druhu materiálu,
i)
opis všetkých vodovodných objektov od záchytného územia až k miestu spotreby,
j)
návrh vodojemov, výpočet ich obsahu a opis usporiadania,
k)
opis funkcie vodovodného zariadenia a návrh na jeho obsluhu,
l)
návrh na obsluhu strojov a
m)
výpočet rentability projektovaného vodovodného zariadenia;
2.
podrobnú situáciu záchytného územia v pomere 1:1000 s vrstevnicami, zakreslením záchytných objektov a vyznačením ochranných pásem a ochranných opatrení;
3.
situáciu v pomere 1:2880 alebo 1:2500 alebo 1:1000 podľa možnosti s vrstevnicami a vyznačením dnešného zastavania i plánovaného zastavania do budúcnosti; do situácie treba zakresliť záchytné územie so záchytnými objektmi, úpravňu vody, čerpaciu stanicu, prívod vody k miestu spotreby a jej rozvod, vodojemy, rúrové rady s vyznačením svetlostí rúr a ich dĺžky, objekty rúrovej siete a označenie parciel, ktoré sa navrhujú vyvlastniť alebo zaťažiť vecnými bremenami pre stavby a zariadenia slúžiace na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody;
4.
podrobný pozdĺžny profil rúrových radov v pomere dĺžok 1:2000 a výšok 1:200 alebo dĺžok 1:1000 a výšok 1:100 so všetkými potrebnými kótami územia, niveletou potrubia, hĺbkami uloženia potrubia so zakreslenými objektmi a výstrojom;
5.
podrobné plány záchytných objektov, úpravne vody, čerpacej stanice, odberného zariadenia vody povrchovej, vodomernej šachtice, podchodov pod železnicou, shybok a vodojemov v podrobnostiach stavebných, strojných a elektrotechnických, v pozdĺžnych a priečnych rezoch, ako aj v pohľadoch v pomere 1 : 50;
6.
plán uloženia v pomere 1 : 2880 alebo 1 : 2500 alebo 1 : 2000 so zakreslením všetkých spojov, označením výstroja a s prehľadnou tabuľkou potrubia podľa svetlosti a tvaroviek;
7.
statické výpočty železobetónových konštrukcií a základov s výkresmi debnenia, výstuže a s výkazmi potrebného materiálu;
8.
soznam nehnuteľností, ktoré sa navrhujú vyvlastniť alebo zaťažiť vecnými bremenami, a soznam vodných práv, ktoré sú projektom dotknuté;
9.
výpočet mier a kubatúr;
10.
podrobný rozpočet podľa platných kalkulačných a cenových predpisov.
(2)
Ak ide o menej složité projekty vodovodov, môže krajský národný výbor povoliť úľavy, pokiaľ ide o náležitosti projektu, uvedené v odseku 1. Tieto úľavy však nesmú byť na závadu možnosti riadneho preskúšania projektu.
§ 6.
Projekt úpravne vody musí obsahovať:
1.
technickú zprávu, obsahujúcu najmä údaje uvedené v § 5 ods. 1 č. 1 písm. e), g) a l), ďalej jednak návrh strojného zariadenia s výpočtom motorickej sily a opis stavebného usporiadania a prevádzky, jednak opísanie funkcie úpravne vody a manipulácie pri úprave vody;
2.
podrobný plán celkového návrhu úpravne vody v podrobnostiach stavebných, strojných a elektrotechnických, v pozdĺžnych a priečnych rezoch, ako aj v pohľadoch v pomere 1:50;
3.
prílohy a údaje uvedené v § 5 ods. 1 č. 7, 8, 9 a 10.
§ 7.
Ak budú z podniku alebo z ústavu vypúšťané znečistené odpadové vody, musí sa zároveň s projektom podľa tohto nariadenia predložiť projekt čistiarne odpadových vôd podľa nariadenia ministra techniky č. 20/1950 Sb., o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania.
§ 8.
(1)
Ak nejde o prípady uvedené v § 2 ods. 2, treba predložiť krajskému národnému výboru na preskúšanie i tie projekty na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody, ktorých zaradenie do investičného plánu na rok 1951 bolo už povolené, a to bez ohľadu na to, či boly už vodoprávne prejednané. V prípade, že schvaľujúci orgán nevydá potvrdenie o preskúšaní projektu, nesmie byť stavba podľa tohto projektu uskutočnená.
(2)
Preskúšanie týchto projektov nesmie podstatne zdržať uskutočňovanie stavebných prác.
§ 9.
Zariadenie na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody tvorí nedielnu súčiastku stavby podniku alebo ústavu, pokiaľ tieto podniky alebo ústavy potrebujú vodu pre svoju prevádzku. Do plánu investícií možno stavby takého podniku alebo ústavu pojať vždy len súčasne s projektom na zásobovanie vodou alebo na úpravu vody; to isté platí obdobne pri rozšírení a zmene výroby, výrobného alebo liečebného postupu takého podniku alebo ústavu, pokiaľ takéto opatrenie vyžaduje zvýšenú potrebu vody, ktorá nie je krytá doterajším zdrojom vody.
§ 10.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.