126/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126.
Vládne nariadenie
zo dňa 22. augusta 1950,
ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Fond pre poisťovanie vývozných úverov (ďalej len „Fond“), ktorý bol zriadený zákonom č. 121/1931 Sb., o podpore zahraničného obchodu, a právne pomery ktorého boli ďalej upravené vládnym nariadením č. 158/1931 Sb., ktorým sa vykonáva zákon č. 121/1931 Sb., sa zrušuje.
§ 2.
Likvidáciu Fondu vykoná Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Ministerstvom financií. Opatrenia na prípravu zrušenia Fondu, urobené predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia, sa považujú za urobené podľa tohto nariadenia.
§ 3.
Majetkový zostatok Fondu prechádza skončením likvidácie Fondu na štát.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničného obchodu a financií.
Zápotocký v. r.

Dr.Gregor v. r.

Kabeš v. r.