12/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
Vládne nariadenie
zo dňa 14. februára 1950
o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1
Prejímanie štátnej záruky za roľnícky úver a jeho príslušenstvo podľa § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o roľníckom úvere (ďalej len „zákon“), sa prenáša v rozsahu ďalej uvedenom z pôsobnosti ministerstiev pôdohospodárstva a financií na krajské a okresné národné výbory.
§ 2
Krajskému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky dlhodobý úver (§ 5 zákona) do sumy 50.000 Kčs, poskytovaný roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha, s výnimkou úveru na stavebné investície a na nákup pôdy.
§ 3
Okresnému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky krátkodobý úver (§ 4 zákona) do sumy 50.000 Kčs, poskytovaný roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha.
§ 4
(1)
Pôsobnosť okresných roľníckych úverových komisií podľa §§ 15 až 17 zákona sa prenáša na okresné národné výbory.
(2)
Stála rozhodcovská komisia (§§ 18 a 19 zákona) sa zrušuje.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1950; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, vnútra a financií.
Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Ďuriš v. r.