111/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
Zákon
zo dňa 12. júla 1950
o hospodárení s niektorými miestnosťami.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
S miestnosťami (poprípade s celými budovami), ktoré sú určené alebo ktoré sa užívajú na iné účely než obytné alebo pôdohospodárske, ako sú napr. kancelárie, dielne, skladištia, obchodné miestnosti, garáže a ateliére (ďalej len „miestnosti“), sa hospodári podľa plánu. Hospodárenie podľa tohto plánu je určované potrebami verejnej správy a hospodárskeho života, najmä pokiaľ vyplývajú z úloh jednotného hospodárskeho plánu, požiadavkami hospodárneho využitia miestností a účelného sústredenia úradov, orgánov, ústavov a podnikov, ako aj účelom, na ktorý sú miestnosti určené.
(2)
Pri hospodárení s miestnosťami podľa tohto zákona treba prihliadať aj na potreby bývania.
§ 2.
(1)
Plán pre hospodárenie s miestnosťami sostavuje miestny národný výbor, a to podľa smerníc Štátneho úradu plánovacieho, vydaných po dohode s Ministerstvom techniky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.
(2)
Na sostavenie a vykonávanie tohto plánu miestny národný výbor
a)
môže uložiť vlastníkom budov alebo užívateľom miestností, aby hlásili všetky miestnosti alebo niektoré z nich (napr. určitého druhu alebo výmery alebo miestnosti uvoľnené),
b)
môže zrušiť nájomné alebo iné smluvy o užívaní miestností alebo užívacie práva na ne, pričom uloží užívateľovi miestností, aby ich vypratal do určitej lehoty, a
c)
prideľuje miestnosti, poprípade náhradné miestnosti podľa plánu.
§ 3.
(1)
Ten, komu sa miestnosť pridelila, je oprávnený ju užívať dňom, keď bol o právoplatnom pridelení miestnosti upovedomený, pokiaľ je miestnosť vyprataná, inak dňom skutočného vypratania. Ak nedôjde k dohode o podmienkach užívania, rozhodne okresný národný výbor.
(2)
V odôvodnených prípadoch prizná miestny národný výbor náhradu skutočnej škody, ktorú doterajší užívateľ utrpel. Pri určovaní náhrady sa prihliadne aj na výhody, ktoré budú spojené s pridelením náhradných miestností. Náhradu poskytuje ten, komu sa miestnosť pridelila.
§ 4.
Miestnosti, ktoré sa nepoužijú na vykonanie plánu a ktoré sa môžu prispôsobiť na bývanie, vyhlási miestny národný výbor za obytné; ak nie je miestny národný výbor stavebným úradom, vyhlási ich na jeho návrh za obytné okresný národný výbor.
§ 5.
Pokiaľ je to potrebné na zistenie a prideľovanie miestností, môže miestny národný výbor konať prehliadku miestností a požadovať potrebné vysvetlenia.
§ 6.
Vláda vydá nariadením bližšie ustanovenia o sostavení a vykonávaní plánu; v tomto nariadení najmä aj určí, ktoré miestnosti sa vynímajú z účinnosti tohto zákona, a môže bližšiu úpravu podrobností sveriť vyhláške Štátneho úradu plánovacieho, vydanej po dohode s Ministerstvom techniky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a uverejnenej v príslušnom úradnom liste.
§ 7.
(1)
Zrušuje sa zákon č. 304/1921 Sb., o zhabávaní budov alebo ich častí na účely verejné, v znení zákona č. 112/1946 Sb.
(2)
Konanie vo veciach zhabávania budov alebo ich častí na účely verejné, začaté pred začiatkom účinnosti tohto zákona, dokončí sa podľa doterajších predpisov; podľa tých istých predpisov sa bude postupovať v konaní o náhrade vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia o zhabaní.
(3)
Nedotknuté zostávajú ustanovenia zákonov č. 131/1936 Sb., o obrane štátu, a č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi.
§ 8.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, ktorý určí vláda nariadením; vykoná ho minister - predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrom techniky a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.