104/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1952 do 31.12.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104.
Zákon
zo dňa 13. júla 1950
o financovaní národných a komunálnych podnikov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Diel II.
Finančná služba Fondu.
§ 6.
(1)
Podniky prevedú na Fond majetkové časti a záväzky, ktoré určí vecne príslušný minister po dohode s ministrom financií, a to v bilančných hodnotách. Minister financií môže po dohode s vecne príslušným ministrom uložiť podniku, aby obstarával pre Fond správu prevedených majetkových častí a záväzkov.
(2)
Prechodom záväzku na Fond sa podnik od záväzku oslobodzuje; na prechod nie je potrebné veriteľovo privolenie. Fond má proti veriteľovi všetky námietky, ktoré mohol uplatňovať podnik.
(3)
Minister financií môže zmeniť podmienky splácania a úrokovania záväzkov, ktoré prešly na Fond.
(4)
Podnik odvedie Fondu sumu rovnajúcu sa bilančnej hodnote prevedeného záväzku; Fond uhradí podniku sumu rovnajúcu sa bilančnej hodnote prevedenej majetkovej časti. Ak budú majetkové časti alebo záväzky prevedené na Fond pred určením alebo pri určení kmeňového majetku podniku, zúčtujú sa nároky Fondu alebo podniku pri prvom určení kmeňového majetku.
(5)
Opatrenia všeobecnej povahy urobené podľa odsekov 1 a 3 vyhlásia dotyčné ministerstvá v príslušnom úradnom liste.
(6)
Právne úkony, písomnosti a úradné úkony, ktoré sú potrebné na prevody podľa tohto paragrafu, sa oslobodzujú od poplatkov a dávok za úradné úkony vo veciach správnych.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.