101/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101.
Vládne nariadenie
zo dňa 5. júla 1950
o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Osvetové rady, zriadené dekrétom prezidenta republiky č. 130/1945 Sb., o štátnej osvetovej starostlivosti, sa zrušujú.
§ 2.
(1)
Pôsobnosť miestnych osvetových rád sa prenáša na miestne národné výbory, pôsobnosť okresných osvetových rád na okresné národné výbory a pôsobnosť zemských osvetových rád a osvetovej rady pri Povereníctve informácií a osvety na krajské národné výbory.
(2)
Likvidáciu miestnych a okresných osvetových rád vykonajú národné výbory, na ktoré prechádza ich pôsobnosť. Likvidáciu zemských osvetových rád a osvetovej rady pri Povereníctve informácií a osvety vykoná Ministerstvo informácií a osvety po dohode s Ministerstvom vnútra.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode s ministrom vnútra.
Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.