100/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
Zákon
zo dňa 13. júla 1950
o podnikovom registri.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Diel I.
Základné ustanovenia.
§ 1.
Vedenie a složenie podnikového registra.
(1)
Národné podniky, štátne podniky, komunálne podniky, ľudové družstvá a účastinné spoločnosti (ďalej len „podniky“) sa zapisujú do podnikového registra.
(2)
Podnikový register vedie okresný súd v sídle krajského súdu pre podniky, ktoré majú sídlo v obvode tohto súdu (ďalej len „registrový súd“).
(3)
Podnikový register sa skladá z registrovej knihy a z registrových spisov.
§ 2.
Obsah zápisov.
(1)
Pri všetkých podnikoch sa zapisuje: spôsob a čas zriadenia podniku, jeho názov, sídlo, orgány oprávnené podnik zastupovať a členovia týchto orgánov, ako aj spôsob, ako podnik zastupujú a zaň podpisujú. Pri ľudovom družstve treba v podnikovom registri zapísať aj výšku členského podielu, ako ho členovia splácajú a ako prispievajú na úhradu schodku, pri účastinnej spoločnosti výšku základného kapitálu, menovitú hodnotu účastín a ich druh. Ďalej sa zapisuje prokúra a pobočný podnik.
(2)
Predmetom zápisu sú i zmeny a zánik skutočností uvedených v odseku 1.
(3)
Registrový súd môže podľa svojho uváženia zapísať do podnikového registra i takú skutočnosť, ktorá nie je uvedená v odseku 1, ak to vyžaduje účel, ktorému slúži verejnosť podnikového registra.
§ 3.
Vyhlasovanie zápisov.
Zápisy v podnikovom registri vykonané sa vyhlasujú v príslušných úradných listoch.
§ 4.
Verejnosť podnikového registra.
Do podnikového registra má každý právo nazerať a vyžiadať z neho úradné odpisy alebo potvrdenia.
§ 5.
Účinky zápisov.
(1)
Len čo bol zápis v podnikovom registri vykonaný a vyhlásený, nemôže sa nikto ospravedlňovať jeho neznalosťou.
(2)
Skutočnosť v podnikovom registri nezapísanú možno uplatniť len proti tomu, komu sa dokáže, že o nej vedel.
(3)
Osobe konajúcej v dôvere v registrový zápis nemôže ten, vo veci ktorého k zápisu došlo, namietať, že sa zápis nesrovnáva s pravdou.
Diel II.
Zápisy.
Zápisy na návrh.
§ 6.
(1)
Zápisy do podnikového registra sa konajú na návrh osôb na to podľa právnych predpisov povinných. Návrh treba urobiť bez odkladu. Ak sa tak nestane ani na výzvu súdu, môže byť osoba na návrh povinná donucovaná súdom na splnenie svojej povinnosti peňažnými pokutami až do výšky 50.000 Kčs.
(2)
Skutočnosť na zápis navrhnutá musí sa dokázať.
§ 7.
(1)
Podpisy osôb oprávnených podnik zastupovať a zaň podpisovať musia sa predložiť registrovému súdu vo forme úradne overenej. Na návrhoch netreba potom podpisy týchto osôb úradne overovať.
(2)
Ak sa opiera návrh o rozhodnutie orgánu podniku, postačuje, ak je odpis zápisu o ňom zhotoveného čo do správnosti potvrdený osobami oprávnenými za podnik podpisovať.
§ 8.
Návrh na zápis do podnikového registra môže urobiť i osoba iná, ak osvedčí právny záujem a ak dokáže skutkový základ dostačujúci na vykonanie zápisu.
Zápisy z úradnej moci.
§ 9.
Aby sa dosiahlo shody stavu registrového so stavom skutočným, môže registrový súd vykonať zápis i z úradnej moci a zadovážiť si na to potrebný skutkový základ. V takom prípade vyzve najprv, ak tak neurobil už skôr a ak je to podľa povahy veci vhodné, osobu na návrh povinnú, aby sama splnila svoju povinnosť.
§ 10.
(1)
Ak má pobočný podnik sídlo mimo obvodu registrového súdu hlavného podniku, zapíše sa z úradnej moci aj na registrovom súde preň podľa sídla príslušného. O obsahu zápisu platia obdobne ustanovenia § 2.
(2)
Tento zápis sa vykoná po zápise na registrovom súde hlavného podniku a to na základe oznámenia tohto súdu. K oznámeniu sa pripojí výpis z podnikového registra.
§ 11.
Konanie.
Pokiaľ nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia o konaní vo veciach podnikového registra všeobecné právne predpisy o súdnom konaní vo veciach nesporových.
§ 12.
Oznamovacia povinnosť.
Ak zistí súd, úrad, iný verejný orgán alebo záujmová organizácia v odbore svojej pôsobnosti, že nebola splnená povinnosť navrhnúť zápis do podnikového registra, oznámi to bezodkladne príslušnému registrovému súdu.
Diel III.
Prechodné a záverečné ustanovenia.
§ 13.
(1)
Pokiaľ ide o podniky uvedené v § 1 ods. 1, nahradzuje podnikový register odo dňa začiatku účinnosti tohto zákona doterajšie registre obchodné a spoločenstevné (firemné). Tieto podniky sa prevedú do podnikového registra v rozsahu zápisov ku dňu začiatku účinnosti tohto zákona nevymazaných. Dokiaľ sa tak nestane, hľadí sa na ne tak, ako keby boly zapísané v podnikovom registri podľa tohto zákona.
(2)
Družstvo sa do podnikového registra prevedie bez ďalšieho, len ak je ľudovým družstvom zriadeným podľa osobitných právnych predpisov. Ináč iba vtedy, ak predloží potvrdenie Ústrednej rady družstiev, že je ľudovým družstvom.
(3)
Vládnym nariadením sa určí, kedy budú doterajšie registre zrušené. Pokiaľ sa tak nestane, platia pre konanie vo veciach týchto registrov doterajšie právne predpisy.
§ 14.
Minister spravodlivosti sa splnomocňuje, aby nariadením:
a)
vydal podrobnejšie predpisy o rozdelení registrovej knihy;
b)
určil, že sa do podnikového registra zapisujú aj iné podniky a iné skutočnosti než je v tomto zákone nariadené;
c)
upravil, a ak to vyžaduje verejný záujem, obmedzil rozsah vyhlasovania zápisov (§ 3), ako aj právo nazerať do podnikového registra a vyžadovať si z neho úradné odpisy alebo potvrdenia (§ 4).
§ 15.
Dňom začiatku účinnosti tohto zákona sa zrušuje s výhradou ustanovenia § 13 ods. 3 platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú jeho ustanoveniam, najmä:
1.
ustanovení §§ 10 až 18 uvodzovacieho zákona k obchodnému zákonu č. 1/1863 r. z. a čl. 12 až 14 obchodného zákona;
2.
ustanovení §§ 7 až 9 zák. čl. XXXVII/1875;
3.
nariadenia č. 27/1863 r. z., ktorým sa vydávajú potrebné ustanovenia o založení a vedení obchodného registra;
4.
nariadenia č. 71/1873 r. z., ktorým sa vydávajú predpisy potrebné na vykonanie zákona z 9. apríla 1873 č. 70 r. z., o zárobkových a hospodárskych spoločenstvách, pokiaľ sa týka zriadenia a vedenia spoločenstevného registra;
5.
nariadenia č. 26.922/1875 L (uh. min. pôdohosp., obchodu a priemyslu), o zriadení a vedení registrov obchodných firiem;
6.
nariadenia č. 40/1901 vest. min. práv, o vyhlasovaní zápisov do obchodného registra;
7.
nariadenia č. 89/1906 r. z., o zmenách, ako sa má obchodný register založiť a viesť;
8.
vládneho nariadenia č. 397/1919 Sb., ktorým sa menia predpisy o uverejňovaní registrových zápisov;
9.
vládneho nariadenia č. 272/1920 Sb., na vykonanie zákona zo dňa 15. apríla 1920, č. 271 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo 6. marca 1908 č. 58 r. z.;
10.
zákona č. 22/1948 Sb., o niektorých opatreniach v odbore registrového práva.
§ 16.
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňa po vyhlásení; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.