1/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1 .
Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1950
o zrušení zemských finančných pokladníc.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1
Zemské finančné pokladnice v Prahe, Brne a Opave sa zrušujú. Ich likvidáciu vykoná Ústredná štátna pokladnica Československej republiky.
§ 2
Opatrenia na prípravu zrušenia zemských finančných pokladníc a prenesení ich pôsobnosti, urobené pred dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia, sa považujú za urobené podľa tohto nariadenia.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.