Chronologický register predpisov ročníka 1950

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1950 Zb. Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc
2/1950 Zb. Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest
3/1950 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1949
4/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
5/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948.
6/1950 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra ktorou sa opravuje tlačová chyba vo vládnom nariadení č. 275/1949 Sb., o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní
7/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr
8/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon
9/1950 Zb. Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne
10/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární
11/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia
12/1950 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
13/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
14/1950 Zb. Nariadenie o organizácii miestnych národných výborov
15/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej
16/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
17/1950 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1950
18/1950 Zb. Zákon o zrušení osídľovacích úradov
19/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov
20/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania
21/1950 Zb. Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh
22/1950 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka
23/1950 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
24/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre komunálne podniky
25/1950 Zb. Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti
26/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945
27/1950 Zb. Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
28/1950 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
29/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia
30/1950 Zb. Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení
31/1950 Zb. Zákon o Štátnej banke československej
32/1950 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1950
33/1950 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov
34/1950 Zb. Nariadenie o scudzovaní cestných motorových vozidiel, používaných na živnostenskú dopravu
35/1950 Zb. Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1950 (rozpočtový zákon)
36/1950 Zb. Nariadenie o výkone verejnej správy vo veciach plavby
37/1950 Zb. Nariadenie o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv
38/1950 Zb. Vyhláška o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom
39/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport
40/1950 Zb. Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva
41/1950 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947
42/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
43/1950 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
44/1950 Zb. Nariadenie o niektorých prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred 1. októbrom 1948
45/1950 Zb. Nariadenie o národnom poistení brigádnikov
46/1950 Zb. Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
47/1950 Zb. Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy
48/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti
49/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí
50/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
51/1950 Zb. Nariadenie o územnom plánovaní obcí
52/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe
53/1950 Zb. Vyhláška o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov
54/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania
55/1950 Zb. Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska
56/1950 Zb. Zákon o premávke na verejných cestách
57/1950 Zb. Zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
58/1950 Zb. Zákon o vysokých školách
59/1950 Zb. Zákon o dani z literárnej a umeleckej činnosti
60/1950 Zb. Zákon o dani zo samostatnej činnosti
61/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke
62/1950 Zb. Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami
63/1950 Zb. Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov
64/1950 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
65/1950 Zb. Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami
66/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov
67/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon)
68/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov
69/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov
70/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti
71/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
72/1950 Zb. zákon o telekomunikáciách
73/1950 Zb. Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení
74/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
75/1950 Zb. Nariadenie o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov
76/1950 Zb. Nariadenie o odmene a náhrade hotových výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmočníkov
77/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
78/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950
79/1950 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
80/1950 Zb. Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov
81/1950 Zb. Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
82/1950 Zb. Nariadenie o zrušení predpisov o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel
83/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1950
84/1950 Zb. Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
85/1950 Zb. Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov
86/1950 Zb. Trestný zákon
87/1950 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
88/1950 Zb. Trestný zákon správny
89/1950 Zb. Zákon o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny)
90/1950 Zb. Nariadenie o správe národného majetku národnými výbormi
91/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City.
92/1950 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov
93/1950 Zb. Nariadenie o výstavbe obcí
94/1950 Zb. Zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
95/1950 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve
96/1950 Zb. Zákon o pracujúcom doraste
97/1950 Zb. Zákon o dráhach
98/1950 Zb. Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania
99/1950 Zb. Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži
100/1950 Zb. Zákon o podnikovom registri
101/1950 Zb. Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
102/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
103/1950 Zb. Zákon o národných podnikoch priemyslových
104/1950 Zb. Zákon o financovaní národných a komunálnych podnikov
105/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje štatút národných podnikov priemyslových
106/1950 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
107/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
108/1950 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
109/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
110/1950 Zb. Zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
111/1950 Zb. Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
112/1950 Zb. Nariadenie o bohosloveckých fakultách
113/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné
114/1950 Zb. Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov
115/1950 Zb. Nariadenie o pracovných a platových pomeroch a o penzijnom zabezpečení bývalých pragmatikálnych zamestnancov prevzatých do služieb národných alebo komunálnych podnikov
116/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti
117/1950 Zb. Nariadenie o registri trestov
118/1950 Zb. Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
119/1950 Zb. Nariadenie o podrobovacom konaní
120/1950 Zb. Nariadenie o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
121/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva
122/1950 Zb. Nariadenie o podávaní a vybavovaní zlepšovacích námetov
123/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
124/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri
125/1950 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
126/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov
127/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania
128/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou
129/1950 Zb. Nariadenie o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950
130/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť
131/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
132/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej
133/1950 Zb. Nariadenie o zrušení predpisov o liehovom monopole
134/1950 Zb. Nariadenie o registrácii chmeľníc
135/1950 Zb. Nariadenie o organizácii ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
136/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových
137/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva
138/1950 Zb. Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu
139/1950 Zb. Nariadenie o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi
140/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu
141/1950 Zb. Občiansky zákonník
142/1950 Zb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
143/1950 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1951
144/1950 Zb. Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
145/1950 Zb. Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku
146/1950 Zb. Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov
147/1950 Zb. Nariadenie o štátnych cenách
148/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch
149/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o národných dopravných podnikoch
150/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku
151/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku
152/1950 Zb. Zákon o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby
153/1950 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1951
154/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb
155/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
156/1950 Zb. Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky
157/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka
158/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
159/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev
160/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
161/1950 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy
162/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž
163/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky
164/1950 Zb. Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky
165/1950 Zb. Zákon na ochranu mieru
166/1950 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
167/1950 Zb. Zákon o komunálnych podnikoch
168/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku
169/1950 Zb. Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov
170/1950 Zb. Zákon o zdravotníckych povolaniach
171/1950 Zb. Nariadenie o zbúraní stavieb
172/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
173/1950 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch
174/1950 Zb. Zákon o dražbách mimo exekúcie
175/1950 Zb. Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
176/1950 Zb. Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
177/1950 Zb. Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
178/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou
179/1950 Zb. Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede
180/1950 Zb. Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat
181/1950 Zb. Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov
182/1950 Zb. Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy
183/1950 Zb. Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
184/1950 Zb. Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
185/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby
186/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja
187/1950 Zb. Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby
188/1950 Zb. Zákon o zdokonalení rastlinnej výroby
189/1950 Zb. Zákon o poistnej smluve
190/1950 Zb. Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva
191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový
192/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a v občianskych právnych veciach (spravovací poriadok)
193/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
194/1950 Zb. Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony
195/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
196/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí
197/1950 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951
198/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave
199/1950 Zb. Nariadenie o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí
200/1950 Zb. Nariadenie o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov
201/1950 Zb. Nariadenie o hmotnom zásobovaní
202/1950 Zb. Nariadenie o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy
203/1950 Zb. Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
204/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu
205/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
206/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov
207/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice