Predpis bol zrušený predpisom 92/1950 Zb.

78/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.1949 do 31.05.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78.
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva
a spravodlivosti
zo dňa 1. marca 1949
o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci.
Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti vyhlasujú podľa § 3, ods. 4 nariadenia zo dňa 13. októbra 1897, č. 240 r. z., o zriaďovaní štátnych ústavov pre skúmanie potravín a predmetov potreby druhu, uvedeného v zákone zo dňa 16. januára 1896, č. 89 r. z. z roku 1897:
Čl. I.
Dňom 1. februára 1949 začal pôsobiť Štátny veterinárny vyšetrovací ústav so sídlom v Olomouci, zriadený podľa zákona zo dňa 16. januára 1896, č. 89 r.z. z roku 1897, o obchode s potravinami a niektorými predmetmi potreby (ďalej len „ústav“).
Čl. II.
Úradným obvodom ústavu sú obvody krajských národných výborov v Olomouci a v Gottwaldove.
Čl. III.
Ústav plní v odbore vyšetrovania potravín živočíšneho pôvodu úlohy, uvedené v nariadení č. 240/1897 r. z., pokiaľ nejde len o chemické vyšetrovanie potravín.
Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.