67/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1949 do 31.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67.
Zákon
zo dňa 22. februára 1949
o premlčaní trestnosti menových priestupkov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. 1.
Ustanovenie § 23, ods. 6 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. októbra 1945, č. 91 Sb., o obnovení československej meny, sa mení a zneje:
„Trestnosť priestupkov, uvedených v odsekoch 1 až 4, sa premlčuje v piatich rokoch od dňa, keď bol priestupok spáchaný.“.
Čl. 2.
Ustanovenie § 23, ods. 6 dekrétu č. 91/1945 Sb. v znení čl. 1 sa vzťahuje i na priestupky, spáchané pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. 3.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.