51/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
Vyhláška niektorých členov vlády
zo dňa 8. februára 1949
o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15. novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly
Predseda vlády a ministri zahraničných vecí, národnej obrany, vnútra, financií, školstva, vied a umení, spravodlivosti, informácií a osvety, priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, dopravy, techniky, pôšt, sociálnej starostlivosti a výživy vyhlasujú podľa § 9, ods. 3 zákona zo dňa 2. októbra 1946, č. 195 Sb., o používateľnosti predpisov z času neslobody, v prílohe, ktorá je súčiastkou tejto vyhlášky, soznam niektorých predpisov z času neslobody, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 2, ods. 1 uvedeného zákona a ktoré sa prestaly používať na celom území, pre ktoré boly vydané, pred začiatkom účinnosti tohto zákona (pred 15. novembrom 1946), prípadne ktoré sa tam vôbec nepoužívaly.
Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kliment v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kopecký v. r.

Erban v. r.

Ing. Jankovcová v. r.
Príloha k vyhlášce č. 51/1949 Sb.