43/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 20. ledna 1949
o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednané v Bruselu dne 15. března 1948.
V Bruselu byl dne 15. března 1948 sjednán Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata, podepsané dne 14. ledna 1946, č. Sb. z r. 1947.
Tento protokol nabyl mezinárodní účinnosti mezi státy, které jej podepsaly, dnem jeho podpisu.
Za Československou republiku byl, se souhlasem vlády daným jejím usnesením ve schůzi konané dne 25. března 1948, podepsán dne 14. dubna 1948. Byl schválen ústavodárným Národním shromážděním dne 5. května 1948 a dne 22. prosince 1948 byl ratifikován presidentem republiky.
Překlad tohoto Protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)
Dr. Clementis v. r.
1)
Na straně 204.