31/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 20. januára 1949
o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.
Medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík bola v Moskve dňa 11. decembra 1947 dojednaná Smluva o obchode a plavbe. Bola schválená Ústavodarným Národným shromaždením dňa 4. februára 1948 a prezidentom republiky bola ratifikovaná dňa 8. apríla 1948.
Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 15. júna 1948; týmto dňom nadobudla táto smluva podľa svojho čl. 19. účinnosť. Týmto dňom stratila účinnosť obchodná a plavebná smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík zo dňa 25. marca 1935, č. 61 Sb.
Znenie tejto smluvy a jej prílohy sa vyhlasuje v prílohe k Sbierke zákonov.*)
Dr. Clementis v. r.
*)
Na strane 1.