292/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
Vládna vyhláška
zo dňa 10. novembra 1949
o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.
Podľa § 1 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 66 Sb., o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy, vyhlasujem:
Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 18. októbra 1949 a so súhlasom prezidenta republiky vykonávajú sa nižšie uvedené medzinárodné dohovory predtým, než s nimi vysloví súhlas Národné shromaždenie:
a)
Protokol zo dňa 10. októbra 1949 o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode s účinnosťou od 1. januára 1950, pričom minister financií po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu určí a vo Sbierke zákonov vyhlási, ktoré z colných ústupkov obsiahnutých v prílohe A, listine X (Československo) tohto Protokolu a ktorým dňom nadobúdajú účinnosť,
b)
Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa pozmeňuje článok XXVI Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,
c)
Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa nahradzuje listina I (Austrália) Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,
d)
Protokol zo dňa 13. augusta 1949, ktorým sa nahradzuje listina VI (Ceylon) Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,
e)
Tretí protokol zo dňa 13. augusta 1949 o opravách k Všeobecnej dohode o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu,
f)
Prvý protokol zo dňa 13. augusta 1949 o zmenách Všeobecnej dohody o clách a obchode, s účinnosťou odo dňa podpisu.
V prílohe Sbierky zákonov*) sa uverejňujú v anglickom aj francúzskom pôvodnom znení ako aj v preklade rámcové časti všetkých vyššie uvedených dohovorov a v pôvodnom znení anglickom ako aj v preklade príloha Protokolu uvedeného pod písm. a) listina X - Československo; inak pôvodné znenia všetkých dohovorov boly vydané Spojenými národmi, Lake Succes, New York.
Zápotocký v. r.
*)
Na strane 872.