291/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291.
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 30. novembra 1949
o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.
Medzi Československou republikou a Fínskou republikou bola v Helsinkách dňa 6. mája 1949 dojednaná Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov. Bola schválená Národným shromaždením dňa 13. júla 1949 a prezidentom republiky bola ratifikovaná dňa 31. októbra 1949.
Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 16. novembra 1949, ktorým dňom nadobudla táto dohoda podľa svojho článku 5 účinnosť.
Znenie tejto dohody a jej preklad sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov.*)
Široký v. r.
za ministra Dr. Clementisa
*)
Na strane 869.