267/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267.
Zákon
zo dňa 7. decembra 1949
o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Za sídlo Najvyššieho súdu sa určuje Praha.
§ 2.
Pre všetky riadne súdy v Československej republike platí doba od 1. januára 1950 do 31. decembra 1951 za dobu ich novej organizácie podľa § 141, ods. 2 Ústavy.
§ 3.
V doterajších úradných tituloch sudcov z povolania na krajských súdoch, Štátnom súde, Najvyššom súde a Správnom súde nahradzuje sa označenie „prezident“ alebo „viceprezident“ označením „predseda“ alebo „námestník predsedu“.
§ 4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a minister spravodlivosti.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.