262/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262.
Nariadenie ministra financií
zo dňa 22. decembra 1949,
ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane.
Minister financií nariaďuje podľa § 37, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:
§ 1.
Sadzobník všeobecnej dane vydaný nariadením ministra financií zo dňa 24. decembra 1948, č. 285 Sb., sa mení a doplňuje. Úplné znenie týchto zmien a doplnkov a začiatok ich účinnosti tvorí súčasť tohto nariadenia a vyhlasuje sa v prílohe Sbierky zákona.*)
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.
*)
Na strane 749.