250/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1950 do 31.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
Zákon
zo dňa 17. novembra 1949,
ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Pôsobnosť, ktorú vykonávajú podľa zákona zo dňa 16. apríla 1948, č. 82 Sb., o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), minister financií a Ministerstvo financií, prechádza na ministra techniky a Ministerstvo techniky.
Čl. II.
Zákon č. 82/1948 Sb. sa mení a doplňuje takto:
1.
Slová „minister financií“ sa nahradzujú vo všetkých ustanoveniach slovami „minister techniky“ a slová „Ministerstvo financií“ slovami „Ministerstvo techniky“.
2.
Ustanovenie § 1, ods. 2, písm. e) znie:
„e)
všetky práce, potrebné pre zakladanie, obnovovanie a udržovanie pozemkového katastra podľa zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb., o pozemkovom katastri a jeho vedení (katastrálny zákon), ako jednotného uceleného diela;“.
3.
V § 1, ods. 2, písm. g) sa za slová „akékoľvek rozmnožovanie“ vkladajú slová „a vydávanie“.
4.
Ustanovenie § 3, ods. 3, vety prvej znie:
„Sadzby poplatkov za práce, spadajúce do verejného vymeriavania a mapovania, a za používanie ich výsledkov a podkladov určí Ministerstvo techniky po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v Úradnom liste.“.
5.
§ 4 znie:
„(1)
Hlavné vedenie a dohľad vo veciach verejného vymeriavania a mapovania prislúcha Ministerstvu techniky.
(2)
Verejné vymeriavacie a mapovacie práce obstarávajú, s výhradou ustanovenia odseku 3, krajské národné výbory a okresné národné výbory, poprípade národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť.
(3)
Verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátneho významu a práce osobitnej povahy a dôležitosti vykonáva Ministerstvo techniky osobitnými pričlenenými ústavmi, ktorých organizáciu, pôsobnosť a názvy upraví vláda nariadením.
(4)
Zamestnanci pričlenených ústavov tvoria samostatné osobné stavy.“.
6.
Ustanovenie § 7, ods. 2 znie:
„(2)
Ministerstvo techniky môže vyhotovovať, rozmnožovať a vydávať aj iné mapové diela.“.
7.
§ 11 sa zrušuje.
Čl. III.
(1)
Zamestnanci, ktorí dosiaľ obstarávajú úkony verejného vymeriavania a mapovania v odbore Ministerstva financií, sa prevádzajú do odboru Ministerstva techniky.
(2)
Ministerstvo techniky prejíma všetky spisové, meračské a písomné operáty, všetky zariadenia a všetok prevádzkový materiál, slúžiaci účelom, uvedeným v § 1, ods. 2 zákona č. 82/1948 Sb.
Čl. IV.
Deň, ktorým sa okresné národné výbory ujmú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania podľa § 4, ods. 2 zememeračského zákona, určí vláda nariadením. Dokiaľ sa tak nestane, vykonávajú túto pôsobnosť katastrálne meračské úrady.
Čl. V.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho ministri techniky, vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.