245/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
Zákon
zo dňa 17. novembra 1949
o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Zákonom Slovenskej národnej rady
1.
zriadi sa, začínajúc študijným rokom 1949/1950, Vysoká škola veterinárska v Košiciach a oddelenie drevárskeho inžinierstva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
2.
upravia sa verejné knihy o nehnuteľnostiach na Slovensku, prevzaté od cudzích súdov (úradov), a právne pomery s tým súvisiace.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

aj za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v.r.