236/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
Nariadenie ministerky výživy
zo dňa 27. októbra 1949,
ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú.
Ministerka výživy nariaďuje podľa § 11, ods. 1 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami:
§ 1
(1)
Dňom 31. augusta 1949 vplýva do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísaného spoločenstva s obmedzeným ručením v Prahe, a zaniká Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením.
(2)
Dňom 30. septembra 1949 vplýva do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísaného spoločenstva s obmedzeným ručením v Prahe, a zaniká Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 1949.
Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.