230/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230.
Zákon
zo dňa 14. októbra 1949,
ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy znie „Povereníctvo pôdohospodárstva“.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.