227/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.11.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227.
Zákon
zo dňa 14. októbra 1949
o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Od začiatku študijného roku 1949/50 sa zriaďuje v Prahe Vysoká škola politických a hospodárskych vied.
§ 2.
(1)
Vysoká škola politických a hospodárskych vied v Prahe má tri fakulty: hospodársku, politicko-diplomatickú a spoločenských náuk.
(2)
Je oprávnená udieľať akademické hodnosti.
(3)
Jej štatút vydá minister školstva, vied a umení nariadením.
(4)
Študijné a skúšobné plány určí, ako aj študijné a skúšobné poriadky vydá minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými ministrami.
§ 3.
Vysoká škola politická a sociálna v Prahe, Vysoká škola vied hospodárskych (Vysoká škola obchodná) v Prahe a Vysoká škola sociálna v Brne sa rušia postupne od začiatku študijného roku 1949/50 začínajúc prvým ročníkom.
§ 4.
(1)
Vláda môže prekladať profesorov vysokých škôl uvedených v § 3 na iné vysoké školy (fakulty) alebo ich prevádzať do iného odboru verejnej správy.
(2)
Minister školstva, vied a umení môže slučovať akademické úrady vysokých škôl uvedených v § 3, poprípade ich včleňovať do akademických úradov iných vysokých škôl (fakúlt) alebo ich inak organizovať.
§ 5.
Minister školstva, vied a umení urobí opatrenie, aby doterajší poslucháči vysokých škôl, ktoré sa podľa tohto zákona rušia, mohli dokončiť začaté štúdia, najneskoršie však do konca študijného roku 1952/53, alebo prestúpiť na iné vysoké školy (fakulty).
§ 6.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.