217/1949 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217.
Zákon
zo dňa 14. októbra 1949,
ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Zriaďuje sa Štátny úrad pre cirkevné veci ako ústredný úrad; vedie ho minister, ktorého určí prezident republiky.
§ 2.
Úlohou Štátneho úradu pre cirkevné veci je dbať o to, aby sa cirkevný a náboženský život vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami ľudovodemokratického zriadenia, a zaistiť tak pre každého Ústavou zaručené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej snášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní.
§ 3.
Pôsobnosť vo všetkých cirkevných a náboženských veciach, ktorú dosiaľ vykonávaly iné ústredné úrady, prechádza na Štátny úrad pre cirkevné veci.
§ 4.
Na Slovensku vykonáva minister, ktorý vedie Štátny úrad pre cirkevné veci, svoju pôsobnosť zásadne prostredníctvom Slovenského úradu pre cirkevné veci, vedeného povereníkom, ktorého určí vláda.
§ 5.
Podrobné predpisy o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci a Slovenského úradu pre cirkevné veci, ako i o konaní pred nimi, vydá vláda nariadením.
§ 6.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

tiež za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v.r.