212/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212.
Vyhláška
ministra zahraničných vecí
zo dňa 11. augusta 1949
o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
Medzi Československou republikou a Maďarskou republikou bola v Budapešti dňa 16. apríla 1949 dojednaná Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Smluva bola schválená Národným shromaždením dňa 15. júna 1949 a bola ratifikovaná prezidentom republiky dňa 17. júna 1949. Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 23. júna 1949. Podľa svojho čl. VII. stala sa Smluva účinnou podpisom, t.j. dňa 16. apríla 1949.
Text tejto Smluvy sa vyhlasuje v prílohe ku Sbierke zákonov.1)
Dr. Clementis v. r.
1)
Na strane 329.