Predpis bol zrušený predpisom 47/1955 Zb.

211/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.1949 do 25.09.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211.
Vládne nariadenie
zo dňa 20. septembra 1949
o zrušení sceľovacích úradov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Zrušujú sa:
1.
úrady prísažných miestnych komisárov,
2.
zemské komisie a
3.
ministerská komisia pri Ministerstve pôdohospodárstva, zriadené podľa hlavy II prílohy A vládneho nariadenia zo dňa 19. mája 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o sceľovaní hospodárskych pozemkov a o iných úpravách pozemkovej držby [§ 100 zákona zo dňa 21. marca 1948, č. 47 Sb., o niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov (sceľovací zákon)], ako i
4.
oblastné komisie pre technicko-hospodárske úpravy pozemkov so svojimi oblastnými úradovňami a
5.
zemské komisie pre technicko-hospodárske úpravy pozemkov so svojimi zemskými úradovňami, na Slovensku Komisia pre technicko-hospodárske úpravy pri Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy so svojou úradovňou, zriadené podľa hlavy I sceľovacieho zákona.
§ 2.
Pôsobnosť úradov a orgánov uvedených v § 1, č. 1 a 4 prechádza na okresné národné výbory, pôsobnosť komisií uvedených v § 1, č. 2 a 5 na krajské národné výbory a pôsobnosť komisie uvedenej v § 1, č. 3 na Ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 3.
Úrady a orgány, na ktoré podľa § 2 prechádza pôsobnosť zrušených úradov a orgánov, ukončia sceľovacie konanie podľa § 100 sceľovacieho zákona. Likvidáciu úradov a orgánov uvedených v § 1, č. 1, 2, 4 a 5 vykonajú krajské národné výbory, likvidáciu komisie uvedenej v § 1, č. 3 vykoná Ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom vnútra.
Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.