193/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
Vládna vyhláška
zo dňa 16. júla 1949,
ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.
So zreteľom na vyhlásenie Smluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode, uvedenej do dočasnej platnosti vládnou vyhláškou zo dňa 8. apríla 1948, č. 59 Sb., urobenému v Annecy dňa 9. mája 1949 (diel E listiny XIX), zrušuje sa podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody (Poznámka k sadz. čís. 12, „Pomaranče okrem mandariniek v polodebnách ............ 100).
Fierlinger v. r.