19/1949 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19.
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 5. januára 1949
o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dánskym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948.
Obchodná dohoda medzi Československou republikou a Dánskym kráľovstvom, dojednaná v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou zo dňa 30. apríla 1948, č. 154 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 ratifikovaná prezidentom republiky.
Dr. Clementis v. r.