185/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185.
Vládne nariadenie
zo dňa 12. júla 1949,
ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 1, 2 a 6 zákona zo dňa 18. decembra 1922, č. 404 Sb., o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne:
Čl. I.
Z výpočtu podnikov spravovaných podľa zásad obchodného hospodárenia uvedeného v § 1 vládneho nariadenia č. 206/1924 Sb., sa vypúšťa podnik „Štátne kúpele“.
Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ministrami.
Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.