184/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184.
Vládne nariadenie
zo dňa 12. júla 1949,
ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41, ods. 1. zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu:
§ 1.
(1)
Vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky sa zakazuje.
(2)
Ministerstvo vnútra môže po dohode s ministerstvami národnej obrany a informácií a osvety povoliť výnimky zo zákazu vysloveného v odseku 1.
(3)
Ministerstvá uvedené v odseku 2 môžu preniesť rozhodovanie o výnimkách zo zákazu vysloveného v odseku 1 na podriadené orgány. Podrobnosti určia uvedené ministerstvá vyhláškou v Úradnom liste.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, národnej obrany, informácií a osvety, financií a zahraničného obchodu.
Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Gregor v. r.

Kabeš v. r.