174/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174.
Vládne nariadenie
zo dňa 28. júna 1949,
ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 61, ods. 5 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení:
§ 1.
Základná podmienka stanovená v § 61, ods. 1 zákona o národnom poistení pre vznik nárokov na dávky z dôchodkového poistenia uvedené v § 60, ods. 1, písm. a) až g) toho istého zákona sa splňuje buď spôsobami uvedenými v zákone o národnom poistení, alebo tým že poistenec bol v posledných piatich rokoch predo dňom napadnutia dávky alebo pred svojou smrťou poistený celkom aspoň 730 dní ako sezónny zamestnanec v poľnohospodárstve alebo lesníctve.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.
Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana