164/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
Vládne nariadenie
zo dňa 14. júna 1949,
ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 zákona zo dňa 15. októbra 1947, č. 181 Sb., o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb:
Čl. I.
Účinnosť zákona č. 181/1947 Sb. sa predlžuje do 30. júna 1950.
Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. júna 1949; vykonajú ho ministri financií a vnútra.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Nosek v. r.