150/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150.
Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra
zo dňa 24. mája 1949,
ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov.
Ministri práce a sociálnej starostlivosti a vnútra nariaďujú po dohode so zúčastnenými ministrami a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie podľa § 20 zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949:
§ 1.
(1)
Dovolená zamestnancov zahraničnej služby, ktorí konajú službu v tropickom pásme, sa predlžuje o jeden kalendárny týždeň.
(2)
Zamestnancom zahraničnej služby, konajúcim službu v cudzine na československých zastupiteľských úradoch, ktorí strávia dovolenú vo vlasti, sa jej zákonná výmera predlžuje o čas, rovnajúci sa dovolenej, ktorú v rokoch 1947 a 1948 nevyčerpali.
§ 2.
(1)
Redaktori majú nárok na dovolenú vo výmere, ktorá im náležala podľa predpisov platných v roku 1948.
(2)
Ustanovenie § 1, ods. 2 platí obdobne pre redaktorov-zahraničných dopisovateľov, pokiaľ sú zamestnancami štátnych podnikov podliehajúcich dohľadu Ministerstva informácií a sú trvale pridelení na výkon služby do zahraničia.
(3)
Za redaktorov sa považujú členovia Sväzu českých novinárov alebo Sväzu slovenských novinárov.
§ 3.
Členovia stálych divadelných, rozhlasových alebo filmových umeleckých súborov a profesionálnych symfonických orchestrov majú nárok na dovolenú na zotavenie v dĺžke štyroch kalendárnych týždňov.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.
Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.