133/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133.
Vládne nariadenie
zo dňa 17. mája 1949
o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 210, ods. 1 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):
§ 1.
(1)
Pre zamestnancov, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa prvej časti vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 133 Sb., o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odbore Ministerstva verejných prác, platia predpisy platné pre štátnych pragmatikálnych zriadencov podľa časti prvej platového zákona č. 103/1926 Sb.
(2)
Pre zamestnancov, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa druhej časti vládneho nariadenia č. 133/1928 Sb., platia predpisy platné pre pomocných zriadencov podľa vládneho naradenia zo dňa 7. júla 1926, č. 114 Sb., o úprave služobných a platových pomerov pomocných zriadencov.
§ 2.
Pre zaradenie zamestnancov uvedených v § 1, ods. 1 do kategórie zriadencov a pre zaradenie zamestnancov uvedených v § 1, ods. 2 do kategórie pomocných zriadencov vydá minister techniky po dohode s ministrami vnútra, financií a pôdohospodárstva bližšie smernice a rozhodne tiež po dohode s nimi o sporných prípadoch vzniknutých pri vykonávaní tohto nariadenia.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1948; vykoná ho minister techniky po dohode s ministrami vnútra, financií a pôdohospodárstva.
Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.