119/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 18. mája 1949
o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.
Podľa § 3 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 2. augusta 1945, č. 33 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej a maďarskej, ustanovujem:
§ 1.
Osoby nemeckej národnosti, ktoré stratily podľa § 1 dekrétu č. 33/1945 Sb. československé štátne občianstvo a bývajú trvale na území Československej republiky, môžu v čase od 1. júna 1949 do 30. novembra 1949 žiadať jeho vrátenie na okresnom národnom výbore svojho bydliska.
§ 2.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1949.
Nosek v. r.