116/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.1949 do 31.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116.
Vládne nariadenie
zo dňa 22. apríla 1949
o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 4 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:
§ 1
(1)
Z pôsobnosti ústredných úradov sa prenášajú na krajské národné výbory veci uvedené v prílohe A a na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe B tohto nariadenia.
(2)
Z pôsobnosti krajských národných výborov sa prenášajú na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe C tohto nariadenia.
(3)
Z pôsobnosti Ministerstva vnútra sa prenášajú na krajský národný výbor v Prahe veci uvedené v prílohe D tohto nariadenia.
(4)
Vo veciach uvedených v prílohe E odpadá súčinnosť (udieľanie súhlasu, schvaľovanie, potvrdzovanie, vypočutie) prislúchajúca orgánom (úradom) v nej menovaným.
(5)
Prílohy A až E sú súčiastkou tohto nariadenia.
§ 2
V prípadoch, kde vo veciach uvedených v prílohe A, B a D rozhodovaly dosiaľ ústredné úrady po dohode s inými ústrednými úradmi alebo po ich vypočutí, prenáša sa, pokiaľ nejde o súčinnosť vojenskej správy a pokiaľ nie je v menovaných prílohách určené inak, tiež pôsobnosť týchto iných ústredných úradov. Ustanovenia zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu, nie sú dotknuté.
§ 3
Veci, v ktorých orgán (úrad) dosiaľ príslušný v I. stolici ešte nerozhodol v deň, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, postúpia sa orgánu (úradu) príslušnému na vybavenie podľa tohto nariadenia. V prípadoch, kde odpadá súčinnosť (§ 1, ods. 4 a § 2), nie je odo dňa, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, už treba vyčkať rozhodnutie o súčinnosti alebo súčinnosť si vyžiadať.
§ 4
(1)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnásteho dňa po vyhlásení, s výnimkou presunov uvedených v prílohe A, pol. 2, 3, 71, 74, 85, 86, 87 a 316, pre ktoré určí začiatok účinnosti minister sociálnej starostlivosti, pokiaľ ide o pol. 2 a 3 po dohode so zúčastnenými ministrami, presunov uvedených v prílohe A, pol. 7 a 8, pre ktoré určí začiatok účinnosti minister priemyslu po dohode so zúčastnenými ministrami, a presunu v prílohe A, pol. 15, pre ktorý určí začiatok účinnosti minister vnútra, a to vo všetkých týchto prípadoch vyhláškou v Sbierke zákonov uverejnenou najneskoršie do 1. júna 1950.
(2)
Toto nariadenie vykonajú všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.
Prehľad príloh vládneho nariadenia zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
V odbore štátnej správy sa prenáša pôsobnosť odpadá súčinnosť v príl. E pod pol.
s ústredného úradu na s KNV na ONV v príl. C pod pol. s ústr. úradu na KNV v Prahe v príl. D pod pol.
KNV v príl. A pod pol. ONV v príl. B pod pol.
Ministerstva vnútra 1, 12, 13 až 37, 67, 68, 70, 297 1 až 3, 10, 20 1 až 6, 10 až 38, 49 až 52 1 až 3 1 až 4
Osídľovacieho úradu a FNO 38
Ministerstva informácií a osvety 1, 10 4 až 6
Ministerstva školstva, vied až a umení 1, 12, 39 až 67, 70 4 až 10 5, 39 až 57
Ministerstva sociálnej starostlivosti 1 až 3, 10 až 12, 68 až 87, 230, 316 11 až 15 5 až 8, 58 až 65 5, 6
Ministerstva zdravotníctva 1 až 5, 8 až 12, 88 až 110 16 až 19, 76, 77 4 až 8, 66 až 82, 163 7 až 9
Ministerstva financií 1, 12, 16 až 18, 69, 70, 71, 74, 75, 111 až 214, 216 11 až 14, 20 až 75 4 až 7, 83 až 156 1
Ministerstva priemyslu 1 až 12, 215, 216 76, 77 4 až 9, 157 až 171,193 až 203
Ministerstva dopravy 1, 4, 5, 9, 12, 70, 217 až 251, 312 76, 77, 79 až 85 1 až 6, 204 až 208 13
Ministerstva pôšt 209
Ministerstva pôdohospodárstva 1 až 3, 7, 10 až 12, 69, 70, 74, 252 až 300, 304 až 307 86 4 až 8, 210 až 234 10 až 12
Ministerstva vnútorného obchodu 1 až 12 76 až 78 4 až 9, 163, 164, 172 až 203
Ministerstva výživy 1 až 12, 80, 301 až 303 76, 77 4 až 9, 163
Najvyššieho úradu cenového 6 9
Ministerstva techniky 1, 12, 69, 72 až 74, 304 až 317 1 až 3, 5, 6, 235 až 276 14, 15
Príloha A vl. nar. č. 116/1949 Sb.
Pol. V odbore štátnej správy sa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 zúčastnených ústredných úradov príslušníkov čs. armády, niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodenie zák. č. 255/1946 Sb. § 12 Rušenie opatrení, ktorými boly v rozpore s ustanovením zák. č. 255/1946 Sb. porušené oprávnenia podľa §§ 3 a 4 tohto zákona, pokiaľ ide o opatrenia orgánov, ústavov, podnikov, fondov, korporácií a základín, ktoré podliehajú dozoru krajských národných výborov.
2 družstiev zák. č. 187/1948 Sb. § 11 Zrušovanie družstiev v kraji z úradnej moci.
3 vl. nar. č. 259/1939 Sb. § 25 Slučovanie družstiev a prevod závodov družstiev v kraji pri ich reorganizácii v súčinnosti s Ústrednouradou družstiev (neprenášasa pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti).
4 úľav krajanom, vracajúcim sa do vlasti vl. nar. č. 71/1947 Sb. § 8, ods. 4 Rozhodovanie o tom, či živnosť bola v cudzine prevádzaná podľa predpisov obdobných predpisom československým.
5 živnostenských oprávnení zák. č. 31/1947 Sb. § 14, ods. 1 a 2 Rušenie (obligatorné a fakultatívne) živnostenských oprávnení, získaných po 5. máji 1945, pokiaľ boly vydané okresnými národnými výbormi.
6 trestných cenových, vyživovacích a zásobovacích vl. nar. č. 121/1939 Sb. v znení vl. nar. č. 189/1940 Sb.
vl. nar. č. 393/1941 Sb. v znení vl. nar. č.163/1943 Sb.
§ 12, ods. 4§ 16, ods. 1, poslednej vety
Odpúšťanie a zmierňovanie trestov v prípadoch, keď v I. stolici rozhodol krajský (zemský) národný výbor.
7 živnostenského a iného podnikania vl. nar. č. 14/1943 Sb. § 3, ods. 2 Udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri zárobkových a hospodárskych spoločenstvách.
8 § 4, ods. 2 Udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri podnikoch prevádzaných továrensky.
9 nar. č. 359/1940 Sl. z. v znení nar. č. 34/1942 Sl. z. § 1 a § 5, ods. 2 Udeľovanie pokynov pri nastupovaní živností maloobchodných, remeselníckych a koncesovaných.
10
§ 4 a § 5, ods. 2
Udeľovanie pokynov pri schvaľovaní orgánov spoločností a družstiev.
11 § 8, ods. 3 Udeľovanie pokynov pri založení družstva, rozšíreníjeho činnosti, zmene stanov a zriadení vedľajšieho závodu.
12 konfiškácie nepriateľského majetku dekrétu č. 108/1945 Sb.
vl. nar. č. 106/1947 Sb.
§ 6, ods. 2
§ 3, ods. 2
Súčinnosť s osídľovacím úradom: a) vo veciach vypracovania prídeľových nariadení,b) pri vynímaní stredných majetkových podstát z prídelu.
13 Ministerstva vnútra majetkového usporiadania okresov dekrétu č. 121/1945 Sb. § 15, ods. 3 Rozhodnutie o majetkovom usporiadaní a o rozdelení zamestnancov pri zmene obvodu a pri rozlúčení okresov, ak nedôjde k dohode medzi zúčastnenými okresnými národnými výbormi.
14 § 15, ods. 6 Predĺženie lehoty na vyberanie doterajších dávok a poplatkov a vyrovnanie daňového zaťaženia vnútri okresu pri zmene obvodou okresov.
15 územnej organizácie obcí dekrétu č. 121/1945 Sb. § 18, ods. 2 prvej vety Rozlučovanie obcí.
16 finančného hospodárstva obcí zák. č. 329/1921 Sb. v znení zák. č. 69/1935 Sb. § 28, ods. 6 Povoľovanie vyberania obecných poplatkov a schvaľovanie pravidiel o ich vyberaní, ak pravidlá usnesené miestnym národným výborom sa odchyľujú od vzorných pravidiel alebo presahujú mieru označenú ako nanajvýš prípustnú.
17 § 35, ods. 3 a § 38, ods. 2 Povoľovanie vyberania obecnej dávky a schvaľovanie pravidiel, ak má byť dávka vyberaná podľa pravidiel, odchylných od pravidiel vydaných vládou alebo vyššími sadzbami než vyhlásenými za prípustné.
18 § 35, ods. 3 a § 38 ods. 3 Povoľovanie vyberania obecnej dávky zo zastavaných plôch namiesto obecnej dávky z nájomného alebo obecnejdávky z používaných miestností a schvaľovanie pravidiel.
19 komunálnych podnikov zák. č. 199/1948 Sb.

vl. nar. č. 10/1949 Sb.
§ 32


§ 9, ods. 2
Rozhodovanie v pochybných rípadoch o tom, či ide o poľnohospodársky alebo lesný podnik (pôdu).
20 § 29 zák.
§ 55 vl. nar.
Zastupovanie záujmov komunálnych podnikov pri hospodárskom plánovaní, kontingentácii, prideľovaní surovín a pracovných síl, rajónovanie, zadávanie zákazok a pod. v obvode kraja.
21 § 29 zák.
§ 56, ods. 2 vl. nar.
Vykonávanie poradenskej evidenčnej a revíznej služby, poskytovanie pomoci pri zriaďovaní komunálnych podnikov, sledovanie ich rozvoja a sprostredkovanie skúseností v obvode kraja.
22 stálych voličských soznamov zák. č. 28/1946 Sb. v znení zák. č. 266/1948 Sb. § 13, ods. 2 Vydávanie príkazov na vyloženie upravenia a na nové sostavenie voličských soznamov soznamov mimo času uvedeného v zákone; skrátenie lehôt.
23 vyvlastnenia op. St. výb. č. 291/1938 Sb. v znení vl. nar. č. 289/1944 Sb.
nar. č. 132/1945 Sb. n. SNR.
§ 4, ods. 3


§ 1
Vydávanie potvrdení, že ide o stavbu, zariadenie alebo práce slúžiace niektorému z účelov uvedených v § 1, op. St. výb.
24 štátneho občianstva dekrétu č. 33/1945 Sb. § 1, ods. 4 Schvaľovanie osvedčení o národnej spoľahlivosti.
25 § 2, ods. 2 Rozhodovanie o žiadostiach o zachovanie československého štátneho občianstva.
26 § 3 Rozhodovanie o žiadostiach o vrátenie československého štátneho občianstva.
27 §§ 3 a 4 Rozhodovanie o žiadostiach manželiek a neplnoletých detí československých štátnych občanov o vrátenie československého štátneho občianstva.
28 § 5 Rozhodovanie o tom, že Česi, Slováci a príslušníci iných slovanských národov, ktorí sa v čase zvýšeného ohrozenia republiky uchádzali o udelenie nemeckej alebo maďarskej štátnej príslušnosti, nestrácajú československé štátne občianstvo.
29 zák. č. 102/1947 Sb. § 1 Vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstva cudzinkou sobášom.
30 § 2 Rozhodovanie o ponechaní československého štátneho občianstva pri vydaji za cudzinca.
31 matričných zák. čl. XXXIII/ 1894
min. nar. 80.000/ 1906 B. M.
§ 27, ods. 1
§ 162
Vyhotovenie a overenie odpisov z druhopisov matrík.
32 zák. čl. XXXVI/ 1904
min. nar. č. 80.000/ 1906 B. M.
§ 14, ods. 3
§ 73
Uloženie preskúšaných druhopisov matrík.
33 § 3 zák. čl. Vymenovanie zastupujúcich matrikárov.
34 § 4, ods. 2 zák. čl. Oslobodenia od predpísaného vzdelania zastupujúcich matrikárov.
35 min. nar. č. 80.000/ 1906 B. M. § 66, ods. 6 Povolenie dodatočného zápisu občianskych sobášov do štátnej matriky.
36 § 95, ods. 2 Nariadenie zápisov uznania otcovstva vyhláseného v cudzine.
37 osobného vybavenia okresných národných výborov vl. nar. č. 51/1936 Sb. § 9 Určenie obvodu, pre ktorý sa majú prideľovať zamestnanci určitému okresnému národnému výboru na výkon služby na viacerých okresných národných výboroch.
38 osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy živnostenských zák. č. 31/1947 Sb. § 14 Návrh, po prípade vypočutie vo veciach rušenia živnostenských oprávnení.
39 Ministerstva školstva, vied a umení škôl materských a škôl I. až III. stupňa zák. č. 95/1948 Sb. § 7 Prejednávanie návrhov na získanie staveniska pre novostavby škôl III. stupňa, na začatie prípravných prác pri uskutočňovaní štátnych novostavieb, prestavieb a prístavieb škôl III. stupňa a pripomienok ku stavebným náčrtom a plánom týchto stavieb;prejednávanie vecí, súvisiacich so zadovažovaním vnútorného zariadenia pre novostavby škôl s výnimkou odborných škôl, vecí, týkajúcich sa fondov na učebné pomôcky a použitia prostriedkov tohto fondu, vecí, súvisiacich s vedením úradných kníh, pokladničných denníkov, inventára a katalógov, s užívaním služobných a naturálnych bytov a s poplatkami a dávkami za úradné úkony.
40 § 67 Zriaďovanie žiackych domovov a internátov podľa plánu určeného vládou a dozor na ne.
41 Starostlivosť o vybavenie domovov školskej mládeže zariadením a pomôckami, ich udržovanie a prevádzku.
42 zák. č. 95/1948 Sb. zákona § 7 Prejednávanie návrhov nájomných smlúv o budovách, miestnostiach arozpočtového telovýchovných objektoch.
43 pôdohospodárskych škôl zák. č. 281/1920 Sb.

vl. nar. č. 208/1942Sb.

zák. č. 95/1948 Sb.
§ 1 a § 4, ods. 4
§ 10

§ 83, ods. 2 a 3
Prejednávanie vecí, súvisiacich s užívaním hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa zák. č. 95/1948 Sb.
44 zák. č. 75/1920 Sb. § 10 Vymenovanie zástupcov školskej správy do školských výborov základných odborných škôl roľníckych.
45 odborných škôl zák. č. 281/1920 Sb.

zák. č. 292/1920 Sb.
zák. č. 95/1948 Sb.
§§ 1 a 3

§ 2

§ 65
Zadovažovanie vecného nákladu na odborné školy a dispozícia týmto nákladom.
46 zák. č. 95/1948 Sb. § 42, ods. 1 Zriaďovanie kurzov pri odborných školách.
47 súkromných učilíšť a mestských hudobných ústavov § 81 Povoľovanie ďalšej prevádzky súkromných učilíšť a mestských hudobných ústavov a dozor na ne.
48 cirkevných osôb min. nar. č. 10/1853 r. z. odd. C, § 36 Prezentačné právo pri verejnom patronáte, ak sú námietky proti kandidátovi na prvom mieste navrhnutému.
49 zák. č. 50/1874 r. z. § 3 Vzatie na známosť ustanovenia sídelných a nesídelných kanonikov pri všetkých kapitulách a ustanovenia predstavených kláštorov, duchovných radov a kongregácií s výnimkou prípadov, ktoré náležia do pôsobnosti vlády.
50 § 8, ods. 1 a 2 Požadovanie odstránenia duchovných správcov katolíckej cirkvi.
51 zák. č. 68/1874 r. z. § 12, ods. 1 a 2 Požadovanie odstránenia duchovných náboženských spoločností.
52 zák. č. 50/1874 r. z. § 8, ods. 4 a 5 Náhradné opatrenie pre vedenie prác prenesených na duchovných správcov katolíckej cirkvi štátnymizákonmi.
53 zák. č. 68/1874 r. z. § 12, ods. 3 a 4 Náhradné opatrenie na vedenie prác prenesených na duchovných správcov náboženských spoločností štátnymi zákonmi.
54 zák. č. 122/1926 Sb. § 5, ods. 3 Výmera výchovného a poskytnutie doplatku dotácie naň duchovným dotačných cirkví.
55 § 3 Udeľovanie dovoleniek duchovným z iných dôvodov než zdravotných (vl. usnesenie zo dňa 4. júla 1929).
56 kongruy vl.nar.č.124/1928 Sb. § 5 Udeľovanie súhlasu na ustanovenie rehoľných duchovných na systemizovanom svetskom duchovnom mieste.
57 § 11, ods. 2 Rozhodovanie o započítaní služobnej doby strávenej vo verejnej duchovnej správe alebo v inej duchovnej správe pred prerušením služby pre výmeru kongruy.
58 § 118 Povoľovanie výnimiek pri ustanovovaní administrátorov na farárskych miestach, ak je výnimka pre štátnu pokladnicu výhodnejšia.
59 § 175, ods. 1 a 2 Zvyšovanie kongruálneho platu, ak sa trvale zmenší príjem duchovnej stanice, a vyzvanie príslušného cirkevného úradu, aby zrušil samostatnosť určitej náboženskej obce.
60 § 193 ods. 1 a 2 Povoľovanie odmien za nadpočetné hodiny a za vedľajšie predmetyprednášané na diecéznych teologických učilištiach.
61 organizácie cirkví zák. č. 68/1874 r. z. § 9, ods. 3 Potvrdzovanie zriadenia predstavenstva niekoľko náboženských obcí v obvode krajského národného výboru.
62 cirkevného majetku zák. č. 50/1874 r. z. min. nar. č. 162/1860 r. z. § 51 Schvaľovanie prenájmu (dania do árendy) alebo zriadenia služobností čo do cirkevného imania na čas od 10 do 20 rokov.
63 min. nar. č.10/1853 r. z. vl. nar. č. 187/1929 Sb. odd. C, § 40, písm. b) Povoľovanie stavebných opráv na cirkevných budovách verejného patronátu pri patronátnej tangente od 50.000 do 100.000 Kčs.
64 min. nar. č.162/1860 r. z.
zák. č. 50/1874 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb., príl. A
§ 38, ods. 1a § 51 Povoľovanie použitia cirkevného imania na stavebné opravy a pod. čo do súkromného patronátu a čo do stavieb bez patronátu pri stavebnom náklade od 100.000 do 200.000 Kčs.
65 Povoľovanie scudzenia cirkevného majetku v hodnote od 50.000 do 100.000 Kčs a zaťaženie cirkevného majetku od 100.000 do 200.000 Kčs.
66 § 54 zák. Povoľovanie použitia prebývajúceho imania cirkevného subjektu v prospech iného cirkevného účelu od 50.000 do 100.000 Kčs.
67 Ministerstva školstva, vied a umení a

Ministerstva vnútra
základinových základinovej listiny a iných predpisov a obyčajného práva Všetka pôsobnosť ministerstva s výnimkou:a) rozhodovania o prípustnosti výplaty základinových požitkov do cudziny alebo cudzím štátny príslušníkom,b) rozhodovania o permutácii základín (o zmene základinových listín pre právnu alebo faktickú, úplnú alebo čiastočnú nemožnosť plnenia pôvodnej vôle zakladateľovej),c) rozhodovania o návrhoch na zrušenie základín,
d) udeľovania základín, ktorých účelové určenie presahuje obvod kraja.
68 Ministerstva sociálnej starostlivosti a
Ministerstva vnútra
majetkových zák. č. 144/1946 Sb. § 8 Rozhodovanie o prechode majetku na Ústrednú radu odborov v pochybných prípadoch.
69 Ministerstva sociálnej starostlivosti a ostatných zúčastnených ústredných úradov podpory stavebného ruchu zák. č. 44/1927 Sb., vl. nar. č. 57/1927 Sb.,zák. č. 43/1928 Sb.,vl. nar. č. 121/1928 Sb.,
zák. č. 197/1928 Sb.,zák. č. 32/1929 Sb.,op. St. výb. č. 155/1929 Sb.,zák. č. 15/1930 Sb.,zák. č. 45/1930 Sb.,vl. nar. č. 66/1930 Sb.,zák. č. 160/1930 Sb.,zák. č. 205/1931 Sb.,zák. č. 210/1931 Sb.,zák. č. 104/1932 Sb.,vl. nar. č. 139/1932 Sb.,zák. č. 164/1932 Sb.,zák. č. 54/1933 Sb.,zák. č. 244/1933 Sb.,zák. č. 32/1934 Sb.,vl. nar. č. 159/1934 Sb.,zák. č. 65/1936 Sb.,vl. nar. č. 80/1936 Sb.,zák. č. 259/1937 Sb.,vl. nar. č. 46/1939 Sb. I.,vl. nar. č. 182/1939 Sb.,vl. nar. č. 1/1940 Sb.,vl. nar. č. 20/1942 Sb.,vl. nar. č. 425/1942 Sb.
Všetka pôsobnosť Ministerstva sociálnej starostlivosti pri vykonávaní týchto zákonov.
70 hospodárenia s bytmi zák. č. 138/1948 Sb. § 24, ods. 1 Výhrada potrebného počtu bytov pre skupiny osôb, ktorých pobyt je v obci potrebný vo verejnom záujme.
71 všeobecne prospešných bytových sdružení zák. č. 242/1910 r. z.

stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)

zák. č. 98/1919 Sb.,
zák. č. 41/1947 Sb.
§ 12

čl. 28 a 30, ods. 1, písm. e)

§ 1, ods. 3

§ 42,ods. 2
Priznanie a odnímanie charakteru všeobecnej prospešnosti bytovým sdruženiam a schvaľovanie zmien stanov.
72 nar. č. 30/1912 r. z.
stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)zák. č. 98/1919 Sb.
čl. 1 a 3
čl. 28
Dozor nad všeobecne prospešnými bytovými sdruženiami.
73 zák. č. 200/1946 Sb. § 4 Súhlas na obnovu činnosti všeobecne prospešných bytových sdružení, ktoré sa pod tlakom nepriateľskej okupácie usniesly na zrušení alebo boly zrušené.
74 štátnych podpôr na obytné stavby zák. č. 41/1947 Sb. Všetka pôsobnosť ústredných úradov pri vykonávaní tohto zákona.
75 Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva priemyslu záruk zák. č. 87/1922 Sb. vl. nar. č. 150/1922 Sb. Záruky za pôžičky výrobným a pracovným družstvám robotníckym.
76 Ministerstva sociálnej starostlivosti úpravy zák. č. 91/1918 Sb. § 1, ods. 5 Povoľovanie inej úpravy pracovnej pracovnej doby, než je doby uvedená v § 1, ods. 1, pre jednotlivé skupiny podnikov v obvode kraja.
77 § 5, ods. 2 Povoľovanie výnimiek z ustanovenia, že nerušená prestávka 32 hod. raz týždenne musí začať pre ženy zamestnané v továrňach už v sobotu, najneskoršie o 2. hod popoludní.
78 § 8, ods. 2 Povoľovanie nočnej práce jednotlivým podnikom podľa smerníc Ministerstva sociálnej starostlivosti.
79 § 9, ods. 3 Udeľovanie povolení skupinám závodov na nočnépráce žien, ktoré sú staršie než 18 rokov.
80 Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva výživy úpravy pracovnej doby v pekárňach zák. č. 177/1946 Sb. § 3 ods. 1 Povoľovanie výnimiek zo zákazu práce v pekárňach v čase od 22. hod. do 6. hod. na prechodný čas pre jednotlivé závody s viacej než 50 zamestnancami a pre celé skupiny závodov v obvode kraja.
81 Ministerstva sociálnej starostlivosti štátneho príspevku na podporu nezamestnaných zák. č. 74/1930 Sb.
vl.nar.č. 79/1930 Sb.
Likvidovanie pôžičiek poskytnutých stavebníkom z prostriedkov produktívnej starostlivosti o nezamestnaných. Určenie splatnosti pôžičiek a upomínanie splátok. Vykonávanie reštitúcie nárokov a záväzkov podľa medzištátnych dohovorov o majetku ČSR, uzavretých okupantmi v čase neslobody a teraz vyhlásených za neplatné.
82 štátnej mzdovej politiky zák. č. 244/1948 Sb. § 3, ods. 1 Schvaľovanie nadtarifných platov až do výšky mes. hrubých 8.000 Kčs v podnikoch, ktoré nemajú pobočné závody, ani podriadené ani nadriadené složky mimo obvodu kraja.
83 § 5 Povoľovanie nižších miezd (platov), než aké prislúchajú podľa platných mzdových predpisov.
84 § 10, ods. 2 Rozhodovanie o žiadostiach jednotlivých spolkov, podporných fondov alebo iných sociálnych zariadení o schválenie vlastných smerníc pre poskytovanie podpôr zamestnancom, pokiaľ pôsobnosť týchto inštitúcií nepresahuje obvod kraja.
85 podporných fondov zák. č. 98/1948 Sb. § 29, ods. 1 Uznávanie zaopatrovacích zariadení za podporné fondy, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
86 § 29, ods. 2 a § 23 Dozor nad podpornými fondami, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
87 § 30, ods. 2 Schvaľovanie zmien stanov, premena a vymenovanie správnych orgánov zaopatrovacích zariadení, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
88 Ministerstva zdravotníctva policajných predpisov o potravinách zák. č. 156/1908 r. z. § 4, ods. 2 Rozhodovanie o pripustení uchádzačov, ktorí neabsolvovali kurz, naskúšky predpísané pre orgány potravinovej polície.
89 liečebných a ošetrovacích ústavov zák. č. 185/1948 Sb. § 11 Schvaľovanie investičných programov a návrhov rozpočtov okresných nemocníc a ústavov národného zdravia.
90 § 16 Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných odborných ústavov a oblastných nemocníc.
91 ústavov národného zdravia vl. nar. č. 219/1948 Sb. § 6, ods. 2 Súhlas na vyhlásenie jednotlivých druhov poradien fakultatívnych zaobligatorné.
92 § 6, ods. 3 Udeľovanie súhlasu na zriadenie fakultatívnej poradne, oddelenia odbočky a miestnej poradne (podľa plánu dohodnutého medzi ministerstvami zdravotníctva a financií).
93 zák. č. 49/1947 Sb. § 7, ods. 1 Pridružovanie ústavov národného zdravia k ambulatóriám alebonemocniciam.
94 zdravotnej starostlivosti § 8, ods. 1 Nariaďovanie povinných hromadných zdravotníckych prehliadok a evidencie zdravotného stavu obyvateľstva.
95 zák. č. 61/1948 Sb. § 7, ods. 1 a 3 Nariaďovanie povinných prehliadok a povinného očkovania proti tbc;nariaďovanie usmrcovania alebo iného odstraňovania tuberkulóznych zvierat.
96 § 7, ods. 3 Určenie náhrad za zvieratá, ktoré sa musely odpredať z ochranných dôvodov.
97 § 8 Vydávanie smerníc pre opatrenie proti tuberkulóznej nákazy naverejne prístupných miestach a shromaždištiach väčšieho množstva osôb.
98 zák. č. 60/1948 Sb. § 24 Poskytovanie výpomoci finančne slabým obciam na úhradu nákladov, ktoré im vznikly vykonaním opatrení podľa zákona.
99 zdravotníckych osôb zák. č. 114/1929 Sb. § 4 Pripustenie cudzieho štátneho príslušníka k prevádzaniu lekárskej praxe.
100 zák. č. 190/1946 Sb. § 4, ods. 2 Započítanie vojenskej služby a odčinenie krívd lekárnickým osobám.
101 zák. č. 200/1928 Sb. v znení zák. č. 248/1948 Sb. § 5, ods. 3 Rozhodovanie o výkone pomocnej praxe pôrodníckej s hľadiska verejného zdravotného záujmu.
102 zák. č. 248/1948 Sb. § 9, ods. 1 Odpustenie niektorých podmienok pre ustanovenie za obvodnú pôrodnú asistentku.
103 vl. nar. č. 166/1940 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§§ 1,5, 11 a 15 vl. nar. Organizovanie masérskych kurzov, vymenovanie predsedov skúšobných komisií a dozor na kurzy.
104 vl. nar. č. 71/1947 Sb. § 9, ods. 1 písm. c) Hodnotenie vzdelania zdravotníckych osôb v pochybných prípadoch.
105 zák. č. 125/1948 Sb. § 13 Ustanovenie splnomocnencov do znárodneného a konfiškovaného kúpeľného majetku.
106 nar. č. 21/1945 Sb. n. SNR §§ 3 a 5 Evidencia a distribúcia zdravotníckeho personálu.
107 prehliadky mäsa vl. nar. č. 43/1942 Sb. § 14, ods. 1 Povoľovanie výnimky pre ustanovenie úradných veterinárov prehliadačmi jatočných zvierat a mäsa.
108 verejných bitúnkov vl. nar. č. 41/1940 Sb. v znení vl. nar. č. 373/1940 Sb. § 58, ods. 2 Sústreďovanie živnostenského zabíjania z okolitých obcí, ktoré nemajú verejné bitúnky do verejných bitúnkov inej obce.
109 hubenia živočíšnych škodcov vl. nar. č. 188/194 Sb. § 4, ods. 1 Povoľovanie chemických prostriedkov na hubenie krýs a potkanov.
110 vl. nar. č. 220/1940 Sb. § 2 Povoľovanie výnimiek zo zákazu používania vnadidiel, obsahujúcich živé choroboplodné zárodky na hubenie živočíšnych škodcov, na účely vedeckého výskumu.
111 Ministerstva financií hospodárenia rozpočtovými úvermi zák. č. 33/1949 Sb. § 12 Súhlas na uvoľňovanie úverov určených rozpočtom pre kraj, pokiaľ rozpočtový zákon a predpisy a pokyny k nemu vydané alebo iné zákony neurčia inak a pokiaľ i vecne príslušný ústredný úrad preniesol svoju pôsobnosť v dotyčnom odbore na krajský národný výbor.
112 Účasť pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa dotýkajú rozpočtových úverov a boly prenesené vecne príslušnými ústrednými úradmi na krajské národné výbory.
113 banských dávok zák. č. 206/1932 Sb. § 2 Súčinnosť pri rozhodovaní o snížení banských dávok.
114 vodoregulačných príspevkov zák. čl. XXIII/1885 §§ 122 a 123 Povolenie vodným družstvám na Slovensku vyberať vodoregulačné príspevky.
115 živelného fondu vl. nar. č. 39/1940 Sb. § 7, ods. 3 Poukazy príspevkov živelnému fondu v Brne.*)
116 pôdohospodárskych úverových komisií zák. č. 43/1948 Sb. § 16, ods. 1 písm. d) Vymenovanie zástupcov finančnej správy v okresnej pôdohospodárskej úverovej komisii.
117 záruk zák. č. 85/1922 Sb., vl. nar. č. 149/1922Sb. a zák. č. 166/1947 Sb. Záruky za pôžičky pôdohospodárskym družstvám.
118 zák. č. 47/1948 Sb. Záruky za úvery sceľovacím družstvám.
119 podľa zákona o priamych daniach zák. o pr. d. § 51, a § 73 ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o oslobodenie od všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej, z dôvodu napomáhania verejným účelom a pod.
120 § 72, ods. 1 písm. e) a § 72, ods. 2 Oslobodenie nezárobkových sdružení a fondov uvedených v § 72, ods. 1 písm. e) zákona o pr.d. od zvláštnej dane zárobkovej.
121 § 99 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiu o nároku na trvalé alebo dočasné oslobodenie od pozemkovej dane.
122 § 102 Povoľovanie dočasného oslobodenia od pozemkovej dane z dôvodu hromadného osídlenia.
123 § 128 Povoľovanie trvalého oslobodenia od domovej dane.
124 § 145, ods. 2 Rozhodovanie o žiadostiach o vyradenie súpisných miest zo všeobecnej povinnosti k činžovej dani.
125 § 147, ods. 2 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiu o slúčení alebo vylúčení miest podrobených činžovej dani.
126 § 251 Delegácia iného než podľa všeobecných zásad príslušného úradu pri dani dôchodkovej a všeobecnej a zvláštnej dani zárobkovej, ak ide o obvod toho istého krajského národného výboru.
127 § 258 Doručovanie do cudziny.
128 § 276, ods. 1 Odpis dane, ak ide o dvojaký predpis v obvode niekoľko krajských národných výborov.*)
129 § 276, ods. 2 Rozhodovanie o odpustení priamych daní s príslušenstvom.
130 § 276, ods. 3 Odpúšťanie daní pre ohrozenie výživy alebo podnikania.
131 § 276, ods. 4 Odpis daní včas neuložených; upustenie od predpisu.
132 § 283, ods. 1 a 3 Rozhodovanie o žiadostiach o príročie a o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie poplatku zo zmeškania (prirážky pre zmeškanie).
133 § 296 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam o vrátení daňových preplatkov.
134 § 340 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam o žiadostiach o navrátenie do predošlého stavu.
135 § 361 Rozhodovanie o žiadostiach o odklad exekúcie.
136 dekrétu č. 91/1945 Sb. § 17 Povolenie v prípadoch osobitnej žiadosti platiť dane viazanými vkladmi nad hranice určené v uvedenom ustanovení dekrétu (vyhl. Min. fin. z 30. 6. 1947, č. 715 Ú. l. I).
137 dekrétu č. 99/1945 Sb. čl.14 Odstránenie tvrdostí na daňové roky 1943 až 1945 pri dani dôchodkovej a všeobecnej dani zárobkovej.
138 dekrétu č. 97/1945 Sb. odd. II, ods. 16 Odstránenie tvrdostí na daňové roky 1943 až 1945 pri zvláštnej dani zárobkovej.
139 dekrétu č. 97/1945 Sb. odd. III, ods. 4 Odstránenie tvrdostí pri dani korporačnej a živnostenskej.
140 dane zo mzdy zák. č. 109/1947 Sb. § 2, ods. 5 Určenie náhrad služobných výdavkov pri dani zo mzdy v konkrétnych prípadoch podľa smerníc Ministerstva financií.
141 § 3, ods. 2 Vyhlásenie časti mzdy za mzdu za vyššie výkony alebo za prácu nad čas.
142 § 9, ods. 4,
§ 10, ods. 2, § 14, ods. 6, § 15, ods. 2a § 19
Predlžovanie lehôt a odpúšťanie zmeškaných lehôt pri dani zo mzdy, ak ide o lehotu dlhšiu než 6 mesiacov.
143 § 15 Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu na odvod dane zo mzdy.
144 § 15, ods. 4 Úľavy v spôsobe a čase odvodu srazenej dane zo mzdy, pokiaľ ide o odvod viac okresných národných výborov; ak sa týka viac krajských národných výborov, podľa smerníc Ministerstva financií.
145 § 18, ods. 3 Úľavy v predkladaní ročných výkazov dane zo mzdy v konkrétnych prípadoch.
146 pôdohospodárskej dane zák. o pr. d. zák. č. 49/1948 Sb. § 251
§ 40
Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu pri pôdohospodárskej dani.
147 živnostenskej dane zák. č. 50/1948 Sb. zák. pr. d. § 25
§ 251
Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu pri o živnostenskej dani.
148 majetkových dávok zák. č. 134/1946 Sb. v znení zák. č. 68/1949 Sb. § 82 Odstránenie tvrdostí, pri dávke z majetkovéhov prírastku a pri dávke z majetku.
149 zák. č. 134/1946 Sb. § 34, ods. 3 § 41 Povoľovanie oslobodení od dávky z majetkového prírastku a od dávky z majetku.
150 § 67, ods. 2 Delegácia iného úradu, než úradu príslušného podľa § 32 a § 66, ods. 1 zákona, ak ide o obvod toho istého krajského národného výboru.
151 odvodu zisku vl. nar. č. 327/1942 Sb. vl. nar. č. 114/1944Sb. § 14

§ 15
Ponechanie a prenechanie sumy tvoriacej odvod zisku.
152 umelých sladidiel vl. nar. č. 271/1937 Sb. §§ 7, 11 a 12 Určenie druhu a formy záznamov u vyrábateľa, veľkopredavača amalopredavača umelých sladidiel.
153 § 18 Povoľovanie upotrebenia umelých sladidiel na živnostenské účely.
154 liehového monopolu (čl. XX zák. č. 30/1946 Sb.) zák. č. 95/1888 r. z. v znení zákonov homeniacich a doplňujúcich (lieh. zák.) § 24 Povoľovanie výnimiek podľa § 24.
155 zák. č. 86/1932 Sb. čl. II, ods. 1a čl. V Zdanenie produkčného liehu iným spôsobom než podľa skutočnej výroby, zistenej kontrolným liehovým meradlom.
156 vyk. predp. k § 51 lieh. zák. ako výnimky § 14 Konštrukčné zmeny na destilačnom zariadení a v umiestení kontrolného liehového meradla, pokiaľ nie je okresný národný výborkompetentný.
157 vyk. predp. k § 54 lieh. zák. § 15 Sníženie priemernej stupňovitosti liehu za uplynuté ohlašovacieobdobie.
158 vyk. predp. k § 54 lieh. zák.
vyk. predp. k § 64 lieh. zák.
§ 15
§ 22
Povolenie zúčtovať výrobu liehu so skutočne zistenou stupňovitosťou pri nedosiahnutí priemernej stupňovitosti liehu.
159 vyk. predp. k § 69 lieh.
zák. zák. č. 30/1946 Sb.
§ 24

§ 100
Povolenie odpisu alebo vrátenia monopolnej dane z liehu z dopravného schodku liehu do 300.000 Kčs.
160 vyk. predp. k § 72 lieh.
zák. zák. č. 30/1946 Sb.
§ 26

§ 100
Povolenie odpisu alebo vrátenia monopolnej dane z liehu do 300.000 Kčs.
161 Odklad platenia monopolnej dane z liehu podľa smerníc Ministerstva financií.
162 Povolenie na započítanie prebytku nad 3 % na vyrovnateľné schodky.
163 vyk. predp. k § 73 lieh. zák. ako výnimky § 27 Povolenie prevádzky vývozných skladíšť liehovín.
164 zák. č. 86/1932 Sb. čl. II, ods. 3 Zapožičanie štátneho kontrolného liehového meradla.
165 Náhrada za opravu štátneho kontrolného liehového meradla.
166 Povolenie sušiarne zemiakov a škrobárne spojených s liehovarom.
167 lieh. zák.
Pokyny k zák. č. 30/1946 Sb.
§ 51 Povolenie na výnimočné zisťovanie vyrobeného liehu sbernou nádržou.
168 zák. č. 30/1946 Sb. §§ 109 a 110 Dodávky liehu z akcie UNRRA; platenie dane z liehu, odpisy a vrátenie dane z liehu (hektolitrové dávky).
169 § 75 Povoľovanie spracovať ovocie, výtlačky, semená atď. pomocou liehu a destilácie na silice, arómu, treste a esencie.
170 § 98 Zisťovanie liehu v sulfitových liehovaroch.
171 poplatkov vl. nar. č. 111/1922 Sb. pozn. 15, ods. 6 Rozhodovanie o žiadostiach o priznanie výhodnej sadzby VII. triedy dane u obohatenia.
172 zák. č. 13/1947 Sb. § 5, písm. a)písm. c) Povoľovanie úľav uvedených v § 3 zákona.*)Povoľovanie úplného alebo čiastočného oslobodenia od dane z obohatenia a od poplatku nehnuteľnostného pre iné než v § 4 uvedené venovania na podporu osôb menovaných v § 1 zákona.
173 zák. č. 128/1948 Sb. § 5 Povoľovanie oslobodenia od poplatkov alebo sníženia poplatkov z právnych úkonov, písomností a úradných úkonov súvisiacich s úpravou pomerov v peňažníctve vykonanou vo verejnom záujme, i keď nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa predchádzajúcich ustanovení.
174 § 13, ods. 3 Priznávanie úľav, uvedených v § 13, ods. 1 zákona, na žiadosť v odôvodnených prípadoch tiež vtedy, ak vznikla poplatková povinnosťpred dňami tam uvedenými.
175 zák. č. 76/1938 Sb. § 5, písm. d), veta 2. a 3. Povoľovanie oslobodenia od poplatkového ekvivalentu pre budovy za podmienok v citovanom ustanovení uvedených.
176 min. nar. č. 92/1902 r. z. § 2, ods. 3 Rozhodovanie o rekurzoch proti rozhodnutiam o žiadostiach o poplatkové úľavy uvedené v § 1 zák.č. 127/1894 r. z.
177 min. nar. č. 112/1894 r. z. § 3 Rozhodovanie o rekurzoch úverových a preddavkových spolkov proti rozhodnutiam o žiadostiach o priznanie poplatkových výhod podľazák. č. 91/1889 r. z.
178 zák. č. 70/1902 r. z.

vl. nar. č. 408/1919 Sb.
čl. II

§ 1
Rozhodovanie o rekurzoch sväzkov ľudovej správy proti rozhodnutiam o žiadostiach o priznanie poplatkového oslobodenia pre komunálne pôžičky.
179 cla vl. nar. č. 168/1927 Sb. príl.G,
§ 15, ods. 1
Povoľovanie predaja tovaru železničným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len s čiastočným zaplatením, ak neprevyšuje colná pohľadávka 10.000 Kčs.
180 § 38, ods. 1 Uvaľovanie zostreného dozoru na úseky pohraničného colného pásma a colného vnútrozemia, v ktorých sa rozmohlo podludníctvo.
181 § 72, ods. 1 Povolenie používať opovedky v poukazovacom konaní.
182 § 87, ods. 1 Povoľovanie súkromných colných skladíšť.*)
183 § 91, ods. 2 Určenie osobitných podmienok pre prebaľovanie určitých druhov tovaru v colnom skladišti.*)
184 § 101, ods. 4 Povoľovanie uložiť predmety štátneho monopolu do colnýchskladíšť.
185 § 101, ods. 5 Určenie obmedzení pre uskladňovanie niektorých druhov tovaru do colných skladíšť pokiaľ ide o súkromné colné skladištia.
186 § 114, ods. 2 Rozhodovanie o dodatočnom zahrnutí tovaru do záznamového styku, ak uplynul od dovozu alebo vývozu tovaru dlhší čas než 6 mesiacov.
187 § 123, ods. 5 Povoľovanie záznamového styku s tovarom na sklad, ak nepresahuje celková pohľadávka 10.000 Kčs.*)
188 § 125, ods. 5 Povolenie dovozného záznamového styku na dočasné používanie v iných prípadoch než uvedených v § 125, ods. 1 a 3 nariadenia preiný tovar než diapozitívy, štočky, gramofónové matrice, formy, razidlá, negatívy filmov, ak prevyšuje celková colná pohľadávka 2.000 Kčsaž do sumy 10.000 Kčs.
189 § 127, ods. 4 Povoľovanie dovozného záznamového styku prázdnych obalov na plnenie v iných prípadoch než uvedených v § 127, ods. 1 až 3nariadenia.
190 § 131, ods. 2 Zásadné dovolenie a povoľovanie zušľachťovacieho styku aktívneho zásadne nedovoleného pre tovar, pri ktorom celková colná pohľadávka prevyšuje sumu 1.000 Kčs až do sumy 5.000 Kčs.*)
191 § 139, ods. 2 písm. a) Dovolenie prepravného styku v cestnej doprave, v doprave po vode na dlhších tratiach a v opakujúcich sa prípadoch v príp. dohode s príslušnými dotknutými krajskými národnými výbormi.
192 § 139, ods. 2, písm. b) Dovolenie prepravného styku v železničnej doprave a v príp. dohode s príslušnými dotknutými krajskými národnými výbormi.**)
193 § 140, ods. 5 Povolenie prepravy predmetov štátneho monopolu.
194 § 142 Rozhodovanie o žiadostiach o povolenie dovozného styku s colnou výhodou:a) pre pevné zvyšky po čistení a spracovaní tukov a mastných olejovdovážaných továrňami k extrácii tukov a mastných olejov,b) pre pevný žĺtok pre priemyselné závody (1. poznámka k sadz. č. 132 col. sadzobníka),c) pre rašelinu dovážanú továrňami pre priemyslové spracovanie na melasové krmivá (2. poznámka k sadz. č. 135 col. sadzieb),d) pre barytované kartóny, dovážané na výrobu fotografických papierov(1. poznámka za sadz. č. 285 col. sadzobníka),e) pre barytovaný papier, dovážaný na výrobu fotografických papierov[poznámka za sadz. pol. 290a) col. sadz.],f) pre želatínový papier, dovážaný na výrobu fotografických papierov [poznámka za sadz. pol. 292 a) col. sadz.],g) pre lisovaný plechový tovar (rámy, stúpačky, kolesá z oceľovéhoplechu, ráfky pre kolesá), dovážaný pre továrne na automobily a motocykle [poznámka k sadz. pol. 445a)-b) col. sadzobníka],h) pre automobilové perá pre továrne na automobily [poznámka za sadz. pol. 471b) col. sadzobníka],i) pre výkovky, dovážané do továrne na automobily a motocykle [poznámka k sadz. pol. 483a) 1 až 4],j) pre pásy z hliníkového plechu hrubé 0.5 mm až 0.2 mm, dovážané pre továrne na výrobu hliníkových listov (fólií) [poznámka k sadz. pol. 491d) col. sadzobníka].
195 § 148, ods. 3 Oslobodenie cestujúcich osôb na určitých hraničných úsekoch od povinnosti hlásiť sa na colných úradoch.
196 § 166, ods. 12 a § 167, ods. 4 Uzavretie prechodu bicyklami cez colnú hranicu pri jednotlivých colných úradoch.
197 § 200, ods. 1 veta 3. Povoľovanie colných úverov na colných oddeleniach okresných národných výborov, ktoré neboly splnomocnené na vyclievanie na úver.
198 § 205, písm. c) Povoľovanie colného úveru v prípadoch iných, než uvedených v § 205, písm. a) a b) nariadenia.
199 zák. č. 114/1927 Sb.

vl. nar. č. 168/1927 Sb.
§ 103


§ 213
Odpúšťanie colných pohľadávok z dôvodov slušnosti, ak neprevyšuje colná pohľadávka 10.000 Kčs.
200 vl. nar. č. 168/1927 Sb. § 229, ods. 1 Paušalovanie poplatkov za stále úkony na čas dlhší než tri mesiace.
201 zák. č. 114/1927 Sb. § 139, ods. 4 Určenie predmetu a rozsahu vyvlastnenia vyvlastňovacím rozhodnutím a určenie výšky odškodného.
202 vl.nar.č. 168/1927 Sb. príl. A/ IV/2, úvod, ods. 2 Vyhlasovanie úľav alebo obmedzení dopravy rastlinstva v pohraničnom styku.
203 príl. G, § 3, ods. 4 Rozhodovanie po dohode s Ministerstvom dopravy o veciach uvedených v ods. 2 a 3, t. j. o poskytnutí kancelárskych miestností pre úrady colnej správy, ich čistení a vykurovaní atď.
204 príl. G, § 4, ods. 3 Udeľovanie súhlasu k výške nájomného, požadovaného železničnou správou za priestor poskytnutý na zriadenie úradného colného skladišťa.
205 príl. G, § 6, ods. 5 Povolenie zastávky pri jazde medzi colnou hranicou a pohraničným colným oddelením okresného národného výboru.
206 príl. G, § 10, ods. 1 Oznamovanie mien úradníkov colnej správy na krajských národných výboroch a okresných národných výboroch v ich obvode, pre ktorých colná správa požaduje voľné cestovné lístky, Ministerstvu dopravy.
207 príl. G, príl. c/1/C,o ds. 4 Povoľovanie dovozného záznamu súkromných cudzozemských nákladných vozov železničných na použitie pri tuzemských plných jazdách.
208 príl. G, príl. c/1/D, ods. 1 Povoľovanie dovozného záznamu cudzozemských železničných vozov, najatých tuzemským železničným podnikom za účelom začlenenia do jeho vozňového parku.
209 príl. G, príl. c/1/E, ods. 2 Povoľovanie vývozného záznamu tuzemských železničných vozov,prenajatých cudzozemským železničným alebo iným podnikom na dlhšie užívanie mimo colného územia.
210 príl. H, § 3, ods. 4 Rozhodovanie o záväzkoch obdobných záväzkom v príl. G, § 3, ods. 2 a 3. (Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu a Ministerstva dopravy).
211 príl. H, § 7 Povoľovanie predaja tovaru plavebným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len po čiastočnom zaplatení ak neprevyšujecolná pohľadávka 10.000 Kčs.
212 mimoriadnych dávok zák. č. 185/1947 Sb. v znení zák. č. 180/1948 Sb. § 26 Povoľovanie upustenia od ďalšieho trestného konania v odbore mimoriadnej jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky z nadmerných prírastkov na majetku.
213 trestných dôch. trest. zák. § 541 a nasl. Povoľovanie upustenia od ďalšieho právneho konania v trestných veciach daní nepriamych, colných, poplatkových, monopolov, devízových a menových za použitie zmierňovacieho práva.
214 zák. o pr. d. § 225 Návrhy Ministerstvu spravodlivosti na vymenovanie predsedu a prísediacich odvolacích senátov pre odbor priamych daní a majetkových i mimoriadnych dávok.
215 Ministerstva priemyslu staviteľskej živnosti vl. nar. č. 103/1925 Sb. § 13, ods. 2 Povoľovanie výnimky, aby žiadateľ bol pripustený na staviteľskú skúšku bez dokladov uvedených v § 12, písm. b) nariadenia.
216 záruk zák. č. 84/1922 Sb. a vl. nar. č. 191/1922Sb. Záruky za pôžičky živnostenských družstiev.
217 Ministerstva dopravy železničných*) zák. č. 86/1937 Sb. § 19, ods. 2 Svolenie na dočasné obmedzenie pravidelnej prevádzky, ak ide oželeznicu drobnú neprevádzanú Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
218 § 26, ods. 2 Svolenie na scudzenie jednotlivej časti železnice, ak ide o železnicu drobnú, neprevádzanú Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
219 § 39, ods. 3 Rozhodovanie o nákladoch vzišlých z toho, že trate iného železničného podniku preťaly železnicu.
220 § 40, ods. 2 Rozhodovanie o potrebnosti a rozsahu opatrení a zariadení na ochranu majetku v okolí železnice a o tom, kto ich má uskutočniť.
221 § 42 Vydávanie povolenia na začatie prevádzky a vykonávanie vyšetrenia pred týmto povolením predchádzajúceho, ako i vykonávanie kolaudácie, ak ide o železnicu drobnú, neprevádzanú Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
222 § 47, ods. 4 Rozhodovanie o príspevkoch na udržovanie pozemných komunikácií preťatých alebo inak dotknutých železnicou alebo stavbou na železnici, ak nedôjde k dohode.
223 § 50, ods. 1 Určovanie, či a ako treba železnicu ohradiť, ktoré priecestia (priechody) majú byť opatrené výstražnými znameniami a akými alebo ktoré majú byť chránené inými osobitnými zariadeniami.
224 § 50, ods. 2 Rozhodovanie o nákladoch na zariadenie, uvedené v § 50, ods. 1 žel. zák., ak nedôjde k dohode.
225 § 52, ods. 1 Účasť na miestnom vyšetrení, predchádzajúcom rozhodnutie o stavbe verejnej pozemnej komunikácie alebo verejného priestranstva, ak sa takáto stavba dotýka železnice, neprevádzanej Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
226 § 54, ods. 2 Rozhodovanie o príspevkoch na náklady udržovania zariadení, súvisiacich s preťatím vody alebo vodného diela železnicou alebostavbou na železnici, ak nedôjde k dohode.
227 § 57, ods. 1 Účasť na miestnom vyšetrení, predchádzajúcom vydanie rozhodnutia vodoprávneho úradu, ak sa dotýka vodné dielo alebo akákoľvek úprava vo veci vôd železnice neprevádzanej Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
228 § 60, ods. 2 Účasť na miestnom vyšetrení pri udeľovacom konaní, ak sadotýka banský údel alebo banská koncesia železnice neprevádzanejČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
229 § 71, ods. 5 a § 94 ods. 2 Schvaľovanie ustanovenia riaditeľa (správcu alebo člena riaditeľstva) prevádzky na železniciach, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
230 § 74 ods. 2 a 4 Schvaľovanie služobného poriadku pre železnice neprevádzanéČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom s výnimkou plnení uvedených v § 1, zák.č. 244/1948 Sb.) a povoľovanie odchýlok od povinnosti vydať služobný poriadok pre tieto železnice.
231 § 82 Nariaďovanie primeranej úpravy cestovných poriadkov drobných železníc, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
232 § 85, ods. 3 Schvaľovanie pevných sadzieb náhrady za spôsobené maléporuchy v prevádzke, za poškodenie alebo znečistenie staničných miest, vozidiel alebo zariadení na železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
233 § 86, ods. 2 Schvaľovanie taríf (ich zmien a zrušení) pre drobné železnice,neprevádzané Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
234 § 87 Nariaďovanie primeranej úpravy taríf z dôvodov verejného záujmu pre drobné železnice, neprevádzané Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
235 § 124, ods. 1 a § 126, ods. 1 Výkon štátnej výsosti vo veciach železníc a dozor nad železničnými podnikmi, pokiaľ ide o úkony verejnej železničnej správy,prislúchajúcej podľa tejto prílohy krajským národným výborom.
236 § 124, ods. 2 písm. m) Vykonávať zdravotno policajnú službu vo veciach železníc, počítajúc v to i službu záchrannú na železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
237 § 126, ods. 4 Oslobodzovanie od povinnosti mlčanlivosti zamestnancov železníc, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
238 § 127, § 128, ods. 2, § 130, ods. 1, § 131, ods. 1 Používanie donucovacích opatrení proti železničnému podniku a vykonávanie kárnej právomoci nad jeho vedúcimi orgánmi i zamestnancami, pokiaľ výkon verejnej železničnej správy prislúchanárodným výborom a nejde o železnice prevádzané Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
239 § 135 Nariaďovanie, aby železničný podnik uskutočnil opatrenia potrebné s hľadiska verejného záujmu, pokiaľ nejde o železnice prevádzanéČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom), a prípadné zariadenie výkonu týchto opatrení na trovy a nebezpečenstvo podniku.
240 § 150 Udeľovanie povolenia podniku vedľajšej železnice (okrem železníc prevádzaných Československými štátnymi železnicami -Československými železnicami, národným podnikom), aby veci stratené alebo zabudnuté dodal miestnemu úradu, príslušnému na prijímanie nálezov.
241 § 154, ods. 1 Uznávanie prestavieb a rozširovacích stavieb, zadovážení výstroja azariadenia na vedľajších železniciach, pokiaľ nejde o železnice prevádzané Československými železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom), za verejne prospešné.
242 § 177, ods. 2 a § 181, ods. 1 Udeľovanie stavebného povolenia, po príp. povolenia na prípravné práce pre železnice na prepravu neverejnú podľa § 177 žel. zákona, ak sa tieto železnice dotýkajú pozemku, ktorý slúži prevádzke inéhodruhu železníc.
243 zák. č. 132/1930 Sb. § 12, ods. 3 Dohľad nad zachovaním lehoty na podanie žiadosti o zriadenie dočasnej vložky železničnej knihy pokiaľ ide o železnice neprevádzané Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
244 § 18, ods. 2 a § 36, ods. 1 Dohľad na zachovanie lehoty na podanie žiadosti o vyhľadávanie železničných pozemkov a povoľovania predĺžení tejto lehoty pokiaľ ide o železnice neprevádzané Československými štátnymiželeznicami (Československými železnicami, národným podnikom).
245 § 46, ods. 3 Ukladanie peňažných poriadkových pokút železničným podnikom, pokiaľ pôsobnosť vo veciach železničných kníh prislúcha podľa tejto prílohy krajským národným výborom.
246 vl. nar. č. 14/1931 Sb. § 5, ods. 2 Rozhodovanie o predĺžení lehoty pre začatie vyhľadávania železničných pozemkov pri železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
247 vl. nar. č. 167/1937 Sb. § 5, ods. 2, posl. vety Ukladanie niektorých povinností o obsahu cestovných poriadkov a ich vyvesovaní železničným podnikom železnice drobnej, pokiaľ nie je prevádzaná Československými štátnymi železnicami Československými železnicami, národným podnikom).
248 § 6, ods. 1 a 2 Schvaľovanie vyhlášok železnice pre obmedzenú prepravu verejnú o rozsahu prepravy a určení ich ďalších podrobností v jednotlivých prípadoch.
249 vl. nar. č. 132/1940 Sb. § 8, ods. 3 Rozhodovanie o jednotnom označení staníc a zastávok pokiaľ ide o pouličné drobné železnice.
250 § 10, ods. 2 Povoľovanie výnimiek pri označovaní priecestí, po pr. nariaďovanie ďalších bezpečnostných opatrení pokiaľ ide o pouličné (drobné) železnice.
251 min. nar. č. 19/1879 r. z. § 26, posl. vety Rozhodovanie o závadách zariadení proti ohňu, zistených pri komisionálnom konaní.
252 Ministerstva pôdohospodárstva pôdohospodárskeho úveru zák. č. 43/1948 Sb. § 16, písm. c) Vymenovanie zástupcov príslušného Jednotného sväzu roľníkov v okresnej pôdohospodárskej úverovej komisii a zmeny vovymenovaní týchto zástupcov.
253 úpravy lúk a pašienok vl. nar. č. 141/1940 Sb. Všetka pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva vo veci úpravy lúk a pašienok (netýka sa pozemkov vojenskej správy).
254 lesných zák. č. 11/1893 čes. z. z. § 19 Vykonávanie osobitného dohľadu nad obecnými lesmi.
255 nar. býv. Min. orby č. 30/1903 r. z. § 6 Ustanovovanie členov skúšobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti v lesníctve.
256 vl. nar. č. 265/1939 Sb. § 10 Účasť pri právnych úkonoch a vyhlasovanie právnych úkonov za neúčinné.
257 vyhl. preds. vl. č. 296/1939 Sb. § 9 Rozhodovanie o námietkach.
258 vl. nar. č. 350/1940 Sb. § 3 Zákaz ťažby v uznaných lesných porastoch a nariadenie vymýtenia časti lesných porastov špatných odrôd s výnimkou lesov vojenskej správy.
259 § 5, ods. 1 Určovanie závodov, ktoré môžu obchodovať s lesnými semenami a priesadami podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva.
260 § 6, ods. 3 Poverovanie osôb na pestovanie lesných priesad na predaj a na obchodovanie lesnými semenami a priesadami a vydávaniepreukazov týmto osobám, a to podľa smerníc Ministerstvapôdohospodárstva.
261 § 9 Vymenovanie kontrolných úradníkov nad závodmi, ktoré sa zaoberajú obchodom s lesnými semenami a pestovaním lesných priesad.
262 § 10 Vyberanie dávky pri predaji lesných semien a priesad.
263 zák. č. 37/1928 Sb. §§ 6 a 9 Sníženie doby porubnej a povoľovanie mimoriadnych porubných ťažieb lesným celkom nad 50 ha s výnimkou lesov vojenskej správy.
264 vl. nar. č. 35/1944 Sb. § 9, ods. 2 Vydávanie povolení alebo príkazov na zjednodušenie lesných hospodárskych plánov pre väčšie hospodárske celky s výnimkou lesov vojenskej správy.
265 § 12, ods. 2 Schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pre lesy spravované ústrednými úradmi s výnimkou lesov spravovaných vojenskousprávou.
266 § 14 Povoľovaniea) zmien hospodárskych celkov,b) ťažieb dreva presahujúcich prípustnú hornú hranicu,c) odchýlok od lesných hospodárskych plánov,d) zmeny doby porubnej,e) lehoty na obnovu a revíziu lesných hospodárskych plánov, aknejde v prípadoch uvedených pod písm. a) až e) o lesy spravovanévojenskou správou.
267 vyhl. predsedu vlády č. 295/1939 Sb. § 9 Rozhodovanie o odvolaní proti uloženiu poriadkovej pokuty predsedom Trhového sdruženia.
268 zák. č. 206/1948 Sb. § 10 Určovanie pozemkov konfiškovaných a pozemkov prevzatých alebo vykúpených v pozemkovej reforme na zalesnenie podľa zásad asmerníc Ministerstva pôdohospodárstva.
269 nar. Min. orby č. 25.347/ 1880 F. M. Vykonávanie skúšok pre hájnikov.
270 nar. Min. orby č. 40.086/ 1893 F. M. Vykonávanie skúšok pre strážcov zveri.
271 zalesňovania povodia Hornej Bečvy zák. č. 52/1897 mor. z. z. § 5, ods. 1 Schvaľovanie ročnej potreby zalesňovacieho fondu.
272 hradenia bystrín zák. č. 117/1884 r. z. § 10 a) Vydávanie príkazov správam pre hradenie bystrín na vypracovanieprojektov v odbore lesnícko-technickej ochrany pôdy (hradeniebystrín).b) Schvaľovanie podrobných projektov s výnimkou projektov celoštátneho významu.c) Technicko-ekonomické kolaudácie prác, vykonaných správou prehradenie bystrín.
273 poľovníctva zák. č. 225/1947 Sb. § 5, ods. 1 Určenie najmenšej výmery poľovného revíru na 400 ha.
274 § 5, ods. 2, vety druhej a § 6, ods. 6 Uznávanie poľovných revírov lesníckych škôl a výskumných ústavov pre výskum zveri za vlastné poľovné revíry a pričleňovanie poľovných pozemkov k nim.
275 § 21, ods. 2 Povoľovanie výnimiek z podmienok určených pre výkon práva poľovníctva.
276 § 61, ods. 1 Povoľovanie výnimky z členstva v Československej poľovníckej jednote.
277 vodohospodárskych zák. čl. XXIII/1885 v znení zák. čl. XVIII/1913 a podľa príslušných vykonávacíchpredpisov § 55 Obmedzenie týkajúce sa zamedzenia výmoľov.
278 zák. č. 20/1941 Sl. z. § 11 Schvaľovanie stanov vodných spoločenstiev a dozor nad nimi.
279 § 7 Udržovanie štátnych stavieb.
280 § 8 Určovanie spôsobu udržovania stavieb.
281 novej pozemkovej reformy zák. č. 46/1948 Sb. § 2, ods. 1 písm. d) Vydávanie potvrdení o výnimke zo zákona pri pôdohospodárskychdružstvách.
282 § 7, ods. 6 Príkaz na začatie konania za účelom zistenia predpokladov pre výkup.
283 § 10, ods. 4 Začatie výkupného konania a rozhodnutie o výkupe.
284 § 13 Schvaľovanie vlastníckych dispozícií s pôdou, ktorá je predmetom výkupného konania.
285 § 14, ods. 2 Požadovanie živého a mŕtveho zariadenia od vlastníka a prídel tohto zariadenia (označenie kupca).
286 § 15, ods. 3 Požadovanie posudkov od roľníckych komisií v odbore pôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
287 § 15, ods. 4 Vysielanie odborných orgánov k roľníckym komisiám.
288 § 16, ods. 1 Začatie a vykonávanie prídeľového konania, návrh hrubej rozvahy s výnimkou rozhodovania o prídele nad výmeru sebestačnej usadlosti, ďalej o prídele väčších pôdohospodárskych objektov, o prídele štátu,krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov lesnej pôdy nad 10 ha a rybničného hospodárstva.
289 revízie prvej pozemkovej reformy zák. č. 142/1947 Sb. v znení zák. č. 44/1948 Sb., vl. nar. č. 1/1948 Sb., v znení vl. nar. č.90/1948 Sb. § 6, ods. 5 zák. Požadovanie živého a mŕtveho zariadenia od vlastníka pri prevzatí zvyškových statkov a prídel tohto zariadenia (označenie kupca).
290 § 8, ods. 1 až 6 zák. Rozhodovanie o drobnom prídele s výnimkou rozhodovania o prídele nad výmeru sebestačnej usadlosti o prídele štátu, krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov a nehnuteľností, lesnej pôdy nad 10 ha a rybničného hospodárstva.
291 § 8, ods. 6 zák. Súčinnosť s roľníckymi komisiami.
292 § 19, ods. 1, vl. nar. Vyžadovanie posudkov od miestnych roľníckych komisií a prejednávanie návrhov miestnych roľníckych komisií v rámci pôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
293 § 20, ods. 2 vl. nar. Vysielanie odborných orgánov k roľníckym komisiám a ukladanie úkonov na zdolanie úloh, spojených s vykonávaním revízie v rámcipôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
294 § 23 Výpovedné konanie.
295 zák. č. 142/1947 Sb. v znení zák. č. 44/1948Sb. (a náhr. zák. č. 32/1920 Sb. v znení zák. č. 220/1922 Sb.) § 17 zák.

§§ 2, 2a náhr. zák.
Návrhy na poznámku zamýšľaného prevzatia nehnuteľností.
296 § 17 zák. §§ 17 a 21 náhr. zák. Výpovede z hospodárenia na prenajatých nehnuteľnostiach.
297 konfiškácie pôdohospodárskeho majetku dekrétu č. 12/1945 Sb. § 1, ods. 3 a § 3, ods. 2 Rozhodovanie o odvolaniach pri výnimke z konfiškácie podľa § 1, ods. 2 dekrétu a rozhodovanie o pochybných prípadoch.
298 § 9, ods. 5 a 6 Schvaľovanie prídelových plánov a konečné rozhodovanie v prípaderozporov medzi prídelovými plánmi a návrhmi na úhradu miestnych roľníckych komisií alebo rozporov medzi návrhmi okresných roľníckych komisií susediacich okresov s výnimkou rozhodovania oväčších pôdohospodárskych závodoch, o prídele štátu, krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, o prídele závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov a nehnuteľností a rybničného hospodárstva.
299 prídelu pôdohospodárskeho majetku nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR § 13, ods. 6 Rozhodovanie o rozporoch medzi prídelovými plánmi a návrhmi na prídelovú cenu miestnych roľníckych komisií, ktoré okresná roľnícka komisia nemôže prekonať, a ak nedôjde k dohode, ako i v prípaderozporov medzi susednými okresnými roľníckymi komisiami.
300 obchodu s vínom, vinným muštom a vinným rmutom zák. č. 210/1907 r. z. Vykonávanie predpisov o pivničnej inšpekcii s výnimkou určenia obvodov a služobných inštrukcií.
301 Ministerstva výživy vyživovacích zák. č. 51/1947 Sb., vl. nar. č. 34/1947 Sb., zák. č. 83/1948 Sb. aprísl. vl. nar. Poukazovanie finančných a cenových intervenčných súm podľa smerníc Ministerstva výživy.
302 policajných predpisov o potravinách vl. nar. č. 377/1920 Sb. § 9 Povoľovanie úchyliek od určených náležitostí žiadostí a výrobkov.
303 min. nar. č. 235/1907 r. z. čl. I,
§ 1, ods. 2
Povoľovanie živnostenskej výroby umelých sladív.
304 Ministerstva techniky a Ministerstva pôdohospodárstva vodohospodárskych stavieb zák. č. 49/1931 Sb. § 9, ods. 1 Schvaľovanie projektov a rozpočtov vodohospodárskych stavieb.*)
305 §§ 11 až 16 Povoľovanie štátneho príspevku na jednotlivé druhy stavieb.*)
306 § 20, ods. 1 a 4 Dohodnutie dohovorov o vodohospodárskych stavbách, rozhodovanie v sporoch, zadovažovanie písomných prejavov stavebníkov.*)
307 §§ 23 až 26 Starostlivosť o udržovanie vodohospodárskych diel.
308 Ministerstva techniky stavby vodných ciest zák. č. 50/1931 Sb. § 20, ods. 2 Schvaľovanie projektov, úprav vodných tokov podľa § 1, ods. 1, časti A a miestnych štrkonosných tokov podľa § 1, ods. 2 písm. a)zákona okrem splavňovacích a úpravných prác na Labi, Vltave, Dunaji a Váhu a okrem projektov súvislých riečnych úprav na Berounke, Radbúze, Malši, Odre, Morave a Tise, pokiaľ nebudú vypracované na základe schválených generálnych projektov.
309 § 20, ods. 3 Vydávanie stavebných povolení na stavby vodných elektrární, zriaďovaných v súvislosti so splavňovacími prácami podľa § 1zák. č. 66/1901 r. z.
310 zák. č. 66/1901 r. z. § 13, ods. 4 Vydávanie rozhodnutí o projektoch stavieb uvedených v § 1 zákona.
311 autostrád vl. nar. č. 372/1938 Sb. v znení vl. nar. č.189/1939 Sb. § 2, ods. 6 Povoľovanie stavby autostrády a rozhodovanie o podaných námietkach, pokiaľ ide o úseky autostrády už rozostavanej.
312 ciest a mýt zák. č. 86/1937 Sb. § 48, ods. 2 Rozhodovanie o príspevkoch na náklady stavieb a zariadení na železnici, ktoré vznikly preťatím železnice verejnou komunikáciou, ak nedôjde k dohode.
313 zák. čl. I/1890 nar. č. 9/1946 Sb. n. SNR Pôsobnosť vo veciach štátnych a vicinálnych ciest a mýt po vrchnostenskej stránke, vykonávaná Povereníctvom techniky.
314 znárodneného stavebníctva zák. č. 121/1948 Sb. § 20 Vydávanie súhlasu na udeľovanie živnostenských oprávnení a oprávnení podľa predpisov o civilných technikoch na skutočňovaniestavieb akéhokoľvek druhu a na zakladanie nových podnikov týchto odvetví.
315 stavebnej obnovy zák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 15/1947 Sb. § 14, ods. 1 Povoľovanie výnimiek vo výške zastavania.
316 Min. techniky a Min. sociál. starostlivost §§ 19 až 25 Všetka pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obnovu i priznaná v uvedených ustanoveniach zákona ústredným úradom.
317 Ministerstva techniky civilných technikov vl. nar. č. 180/1946 Sb. § 1 Odpúšťanie časti času praktického zamestnania predpísaného pre dosiahnutie oprávnenia civilného technika a pre povolenie na výkon predpísanej skúšky.
Príloha B vl. nar. č. 116/1949 Sb.
Pol. V odbore štátnej správy sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva vnútra prídelu konfiškovaného majetku zák. č. 31/1947 Sb.

vl. nar. č. 106/1947 Sb.

vl. nar. č. 163/1947 Sb.
§ 5, ods. 1, č. 2


§ 23, ods. 1, písm. b)

§ 22, ods. 1, č. 6
Povoľovanie výnimiek z podmienok ustanovených pre žiadateľov o prídel, pokiaľ ide o národnosť ich rodinných príslušníkov.
2 majetkového usporiadania obcí dekrétu č. 121/1945 Sb. § 18, ods. 8, písm. b), vety druhej Rozhodnutie o majetkovom usporiadaní pri územných zmenách obcí ak vyjdú dodatočne na javo práva alebo záväzky a ak nedôjde o tom k dohode medzi zúčastnenými miestnymi národnými výbormi. Prenáša sa tiež pôsobnosť, prislúchajúca krajským národným výborom.
3 komunálnych podnikov zák. č. 199/1948 Sb. § 29 Vykonávanie poradenskej, evidenčnej a revíznej služby, poskytovanie pomoci pri zriaďovaní komunálnych podnikov, sledovanie ich rozvoja a sprostredkovanie skúseností v obvode okresu.
4 Ministerstva školstva, vied a umení škôl materských a škôl I. až III. stupňa zák. č. 95/1948 Sb. § 67 Dohľad na žiacke domovy a internáty podľa smerníc krajského národného výboru; zriaďovanie družín mládeže a starostlivosť o ich vybavenie.
5 územnej organizácie cirkví zák. č. 50/1874 r. z. výn. min. kultu č. 12.692/1866 § 20 Udeľovanie súhlasu k zmenám farských obvodov, ak nepresahujú územie okresu.
6 zák. č. 68/1874 r. z.
zák. č. 57/1890 r. z. min. nar. č. 96/1897 r. z.
§ 4
§ 7
§ 3, písm. b)
Povoľovanie zmien v hraniciach náboženskej obce.
7 cirkevných osôb zák. č. 122/1926 Sb. analogie služ. pragm. č. 15/1914 r. z. § 3 Udeľovanie zdravotných dovolených duchovným.
8 cirkevného majetku zák. č. 50/1874 r. z. § 22 Povoľovanie excindácie farských pozemkov.
9 zák. č. 46/1948 Sb. § 2, ods. 1 písm. c) Vydávanie potvrdení o všeobecnej prospešnosti pre vyňatie cirkevnej pôdy z novej pozemkovej reformy.
10 základinových Vydávanie potvrdení o všeobecnej prospešnosti základín pre účely vyňatia základinových pozemkov z novej pozemkovej reformy.
11 Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva financií štátnych podpôr novomanželom zák. č. 56/1948 Sb. § 4, ods. 1, § 6 a § 10, ods. 2 Prevzatie štátnej záruky za pôžičky novomanželom.
12 § 5, č. 5, písm. c) Svolenie alebo výzva na vypovedanie pôžičky alebo na jej splatenie bez výpovedi alebo na súdne vymáhanie.
13 § 13, ods. 3 Odoprenie, obmedzenie alebo odvolanie štátneho príspevku.
14 štátneho bytového fondu zák. č. 98/1919 Sb. § 1, ods. 3 Hospodárska a technická správa domov Štátneho bytového fondu.
15 Ministerstva zdravotníctva hospodárenia s bytmi zák. č. 138/1948 Sb. § 10, ods. 2, § 11, ods. 1 a § 16 Hlásenie bytov a zrušovanie smlúv o užívaní bytov v domoch Štátneho bytového fondu.
16 Ministerstva zdravotníctva zdravotnej starostlivosti zák. č. 332/1920 Sb. § 4, č. 2 Rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, pokiaľ bolo dosiaľ príslušnéMinisterstvo zdravotníctva.
17 policajných predpisov o potravinách zák. č. 89/1897 r. z. § 31 Povoľovanie na prehliadku potravín a predmetov úžitkových prevádzanúživnostensky; ustanovenie rozsahu živnosti a podmienok.
18 pohlavných chorôb zák. č. 241/1922 Sb. § 8 Evidencia pohlavne chorých a požadovanie hlásení pohlavných chorôb od ošetrujúcich lekárov a liečebných a ošetrovacích ústavov.
19 liečebných a ošetrovacích ústavov zák.č. 185/1948 Sb. § 16 Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných okresných nemocníc.
20 Ministerstva financií finančného hospodárstva obcí zák. č. 329/1921 Sb.

vl. nar. č. 143/1922 Sb.
§ 33, ods. 1

K § 33 ods. 1
Svolenie na predpisovanie a vyberanie najvyššej 10 % prirážky k štátnemu poplatku z prevodu nehnuteľností medzi živými.
21 hospodárenia rozpočtovými úvermi zák. č. 33/1949 Sb. § 12 Súhlas na uvoľňovanie úverov ustanovených rozpočtom pre okres, pokiaľ rozpočtový zákon a predpisy a pokyny k nemu vydané alebo iné zákony neustanovia inak a pokiaľ i vecne príslušný ústredný úrad preniesol svoju pôsobnosť v dotyčnom odbore na okresný národný výbor.
22 Účasť pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa dotýkajú rozpočtových úverova boly prenesené vecne príslušnými ústrednými úradmi na okresné národné výbory.
23 rentovej dane zák. o pr. d. § 181, ods. 2 Úľavy v spôsobe a čase odvodu rentovej dane.
24 dane zo mzdy zák. č. 109/1947 Sb. § 15, ods. 4 Úľavy v spôsobe (napr. paušalovanie) a čase odvodu srazenej dane zo mzdy.
25 § 9, ods. 4,
§ 10, ods. 2, § 14, ods. 6,§ 15, ods. 2,a § 19
Predlžovanie a odpúšťanie zmeškaných lehôt pri dani zo mzdy, ak ide o lehotu kratšiu než 6 mesiacov.
26 sociálne vyrovnávacie dávky vl. nar. č. 119/1943 Sb. Vrátenie a likvidácia sociálnej vyrovnávacej dávky.
27 majetkových dávok zák. č. 134/1946 Sb. § 38, ods. 3 Rozhodovanie o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie dávky z majetkového prírastku.
28 prepadnutých hodnôt dekrétu č. 95/1945 Sb. §§ 5 a 29 Náhradová agenda vo veci prepadnutých hodnôt s výnimkou prepadnutých cenných papierov v českých územiach a na Slovensku.
29 dekrétu č. 95/1945 Sb. a zák. č. 41/1947 Sb. Správa prepadnutých majetkových hodnôt s výnimkou prepadnutých cenných papierov a konečné ich vyúčtovanie s peňažnými ústavmi a poisťovňami na účel ich odvodu Likvidačnému fondu menovému.
30 soli vl. nar. č. 327/1921 Sb. čl. 3 Povoľovanie používania priemyselnej soli bez denaturizácie.
31 umelých sladív vl. nar. č. 271/1937 Sb. § 5 Schvaľovanie zmien miestností u vyrábateľa umelých sladív, technického postupu výroby a ustanovenia výtrat.
32 § 6 Povoľovanie priameho odberu umelých sladív od vyrábateľa.
33 Ustanovenie spôsobu vyskladňovania umelých sladív z výrobne.
34 liehového monopolu (čl. XX. zák. č. 30/1946 Sb.) zák. č. 643/1919 Sb.

vl. nar. č. 105/1920 Sb.
§ 6

časť C, § 2, odd. II, č. 2
Povolenie na odber a použitie čistého a bezvodého liehu za sníženú predajnú cenu na pohon motorov.
35 vl. nar. č. 105/1920 Sb. časť C, § 2, odd. II, č. 2 Povolenie na výrobu pohonnej smesi z liehu v miešarniach.
36 zák. č. 687/1920 Sb. § 7 Povolenie na spracovanie nakúpených surovín.
37 Povolenie na predaj a iné použitie výpalkov.
38 Povolenie na prekročenie priemernej dennej výkonnosti.
39 zák. č. 95/1888 r. z. v znení zákonov ho meniacich adopĺňajúcich (lieh. zák.) § 21 ods. 2 Povolenie na prípravu a na zkvasovanie zápar bez výroby liehu.
40 zák. č. 86/1932 Sb. § 22 čl. V Povolenie na prevádzku destilačného zariadenia, ktoré nie je priamo určené na výrobu liehu.
41 zák. č. 86/1932 Sb. čl. V, ods. 3 Uskladnenie iných látok než liehu v liehovarskom podniku.
42 Povolenie inej výroby než liehu a krmiva v liehovarských podnikoch.
43 Povolenie na výrobu krmiva v liehovare.
44 lieh. zák.

vyk. predp. inštrukcie o používaní kontrolnýchliehových meradiel
§§ 51 a 52§ 14
Povolenie opráv a používania opraveného a preciachovaného kontrolného liehového meradla.
45 lieh. zák.
vyk. predp.
§ 31
§ 14
Povolenie na postavenie liehovej epruvety.
46 Povolenie odlučovača jalovinkového oleja.
47 Povolenie odvzdušňovacieho zariadenia a pod. na destilačnom prístroji liehovaru.
48 Povolenie iného zariadenia než vetráka na spojovacej rúre do kontrolného liehového meradla.
49 Vrátenie preplatku na monopol. dani z liehu.
50 Oprava chybného výpočtu monopolnej dane z liehu.
51 lieh. zák.
vyk. predp.
zák. č. 86/1932 Sb.
§ 75
§ 9
čl.II
Prepaľovanie úkvapov a dokvapov v produkčných liehovaroch.
52 lieh. zák.
vyk. predp.
§ 75
§ 28
Povolenie na odber a spracovanie pribudliny.
53 II. vyk. predp. § 2, príloha B Povolenie osobitnej denaturácie liehu pre účely MNO.
54 Povolenie prípravy octovej zápary v denaturačnej kadi.
55 poplatkov zák. č. 74/1901 r. z.
zák. čl. XI/ 1918
§ 12, ods. 2
§ 75
Rozhodovanie o tom, či sa má podať pozostalostnému súdu návrh na složenie vyjavovacej prísahy o stave pozostalostného imania.
56 vl. nar. č. 278/1915 r. z. nar. č. 397/1915 r. z. § 19
§ 17 ods. 7
Svolenie, tomu, aby sa v prípadoch hodných zreteľa išlo pri oceňovaní umeleckých diel alebo umelecko-priemyslových prác a podobne pre vyrubenie dedičských dávok pod hodnotu, ktorú treba vziať za základ podľa všeobecných poplatkových predpisov a upúšťanie od dodatočného požadovania dane pri scudzení predmetov ocenených pod všeobecnú hodnotu.
57 zák. č. 337/1921 Sb. § 30 Predĺženie zákonom ustanovenej najposlednejšej lehoty na zaplatenie danededičskej a nehnuteľnostného poplatku.
58 zák. č. 171/1892 r. z.
zák. č. 58/1906 r. z.
vl. nar. č. 53/1920 Sb.
§ 7
§ 120
čl. IV
Ustanovenie základu poplatku za účasť cudzozemských podnikov pri tuzemskom obchodovaní (admisného poplatku) a poplatku za povolenie záznamu cudzozemských cenných papierov na tuzemskej burze (kotovacieho poplatku).
59 zák. č. 181/1947 Sb. §§ 3 a 4 Povoľovanie oslobodenia od dane z obohatenia a poplatkov z právnych úkonov, písomností a úradných úkonov, ako aj od dávok za úradné úkony vo veciach správnych, alebo ich sníženia, a to i v iných prípadoch, než uvedených v § 1 zákona, ak by poplatok (daň) alebo dávka postihly presťahovalcov, prisťahovalcov alebo iné podobné skupiny osôb.
60 zák.č. 50/1931 Sb. § 16, ods. 4 Priznávanie poplatkového oslobodenia, uvedeného v odsekoch 2 a 3, pokiaľ vodohospodárske stavby v § 1 zákona vymenované, budú vykonané za účasti alebo s podporou štátu (predtým fondu).
61 zák. č. 49/1931 Sb. § 27, ods. 3 Priznávanie poplatkového oslobodenia v rozsahu uvedenom v odseku 2, ak nebola pre stavby vodohospodárskych meliorácií daná ani prisľúbená podpora štátu (predtým fondu).
62 nar. č. 279/1915 r. z. § 5, ods. 5 Svolenie k tomu, aby sa v prípadoch hodných zreteľa išlo pri oceňovaní umeleckých diel alebo umelecko-priemyslových vecí a pod. pre vyrubenie súdnych poplatkov pod hodnotu, ktorú treba vziať za základ pri vyrubovaní poplatkov podľa všeobecných poplatkových predpisov.
63 zák.č. 252/1948Sb. § 5, ods. 2 Priznávanie daňových úľav pri premene, slúčení a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení podľa zákona č. 252/1948 Sb. v prípadoch, v ktorých poplatková alebo dávková povinnosť vznikla pred dňami uvedenými v § 5, ods. 1 zákona.
64 zák. č. 213/1905 r. z. § 6 Priznanie podmienečného oslobodenia od poplatkov pre bankové dlžné úpisy druhu uvedeného v § 1 zákona a pre kupóny takých dlžných úpisov.
65 dekrétu č. 99/1945 Sb. čl. 14 Opatrenie pre zamedzenie nesrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohly vzniknúť použitímpoplatkových a dávkových predpisov platných vo vnútrozemí českých zemí na prípady z pohraničného územia týchto zemí.
66 nar. č. 112/1894 r. z. § 6 Odvolanie poplatkových výhod, priznaných sporiteľniam a preddavkovým spolkom.
67 zák. č. 138/1913 r. z. § 3 Priznávanie poplatkového oslobodenia už obnoveným podaniam, zápisniciam a iným úradným vyhotoveniam, potom listinám druhu uvedeného v § 1 zákona, za ktoré neboly dosiaľ zaplatené poplatky za obnovenie.
68 nar. č. 280/1915 r. z. § 9, ods. 1 Rozhodovanie o oslobodení tuzemských poisťovní od poplatkov podľa § 1 nariadenia z poistných obchodov, uzavretých mimo územia republiky.
69 § 9, ods. 2 Rozhodovanie o oslobodení zaopatrovacích zariadení od poplatkov, ustanovených v § 4, ods. 1 nariadenia, pokiaľ osoby oprávnené k zaopatreniu majú riadne bydlisko mimo územia republiky.
70 vl. nar. č. 143/1921 Sb. čl. 6 Predĺženie lehoty, v ktorej sa musia vrátiť vypožičané cenné papiere podľa § 6 písm. c) zák. č. 85/1921 Sb., ak má byť taká pôžička oslobodená od dane z obchodu s cennými papiermi.
71 cla vl. nar. č. 168/1927 Sb. § 101, ods. 9 Rozhodovanie o vylúčení tovaru, nepodliehajúceho clu, z colného skladišťa.
72 § 125, ods. 5 Povoľovanie dovozného záznamného styku na dočasné používanie v iných prípadoch, vymenovaných v § 125, ods. 1 a 3 nariadenia:
a) pre diapozitívy, štočky, gramofonové matrice, formy, razidlá, negatívy filmov bez ohľadu na výšku colnej pohľadávky ab) pre iný colný tovar, pri ktorom celková colná pohľadávka neprevyšuje sumu 2.000 Kčs.
73 § 131, ods. 2 Povoľovanie zušľachťovacieho styku aktívneho pre tovar, pre ktorý tento styk nebolzásadne dovolený, pokiaľ celková colná pohľadávka neprevyšuje sumu 1.000 Kčs.
74 § 155, ods. 6 Povoľovanie lehoty dlhšej než 1 rok na postupný dovoz sťahovaných svŕškov.
75 § 156, ods. 7 Rozhodovanie o colnom oslobodení výbavy cudzozemských príslušníček, bývajúcich stále v colnom území.
76 Min. vnútorného obchodu a zúčastnených ústredných úradov živnostenských zák. č. 255/1946 Sb. § 10, ods. 5 Udeľovanie dišpenzu od živnostenského preukazu spôsobilosti účastníkom národného boja za oslobodenie.
77 zák.č. 164/1946 Sb. § 85, ods. 2 Udeľovanie dišpenzu od podmienok, predpísaných pre nástup živností invalidom, ak nejde o živnosti, uvedené v § 10, ods. 4 zák. č. 255/1946 Sb.
78 Min. vnútorneho obchodu zák. č. 112/1927 Sb. § 5 Odpúšťanie preukazu spôsobilosti pre nastúpenie hostinskej a výčapníckej živnosti v prípade zriadenia alebo prevzatia význačného hotelového podniku.
79 Ministerstva dopravy železničných*) zák. č. 86/1937 Sb. § 43, ods. 4 Udeľovanie povolení k prípravným prácam pre stavby na železnici s výnimkou stavieb železnično-prevádzkových.
80 § 73, ods. 2 Povoľovanie úľav pre zamestnancov na osobitnú smluvu pri železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
81 §§ 101 a 104 Vydávanie príkazov a zákazov pre vlastníkov alebo iných užívateľov v okolí železnice a pre osoby, ktoré tam chcú niečo podnikať.
82 § 105, ods. 1 a 2 Určovanie pozemkov v okolí železnice po prvom jej vybudovaní, ktoré sa nesmú užívať tak, aby to ohrožovalo železnicu alebo jej prevádzku po prípade nariadenie potrebných opatrení na odstránenie závadného stavu pri takých pozemkoch.
83 § 106, ods. 2 Rozhodovanie o okliesnení (vyrúbaní) stromov (krov) na pozemkoch v okolí železnice.
84 § 124, ods. 1 a § 126, ods. 1 Výkon štátnej výsosti vo veciach železníc a dozor na železničné podniky, pokiaľ ide o úkony verejnej železničnej správy, prislúchajúcej podľa tejto prílohy okresným národným výborom.
85 § 138, ods. 2 Prijatie služobnej prísahy u zamestnancov železníc, určených k výkonu polície na železniciach, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
86 Ministerstva pôdohospodárstva revízie pozemkovej reformy vl. nar. č. 1/1948 Sb. v znení vl. nar. č. 90/1948 Sb. § 16, ods. 3 Určenie obvodov pôsobnosti miestnych roľníckych komisií, ak nedôjde k dohode.
Príloha C vl. nar. č. 116/1949 Sb.
Pol. V odbore štátnej správy sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 zúčastnených ústredných úradov vyvlastňovania zák. č. 172/1925 Sb. § 25, ods. 4 a 5 Konanie a vydávanie rozhodnutí vo veci vyvlastňovania pre účely zriadenia, rozšírenia, vybudovania a prevádzky letíšť a leteckých zariadení.
2 zák. č. 30/1978 r. z. v znení zák. č. 86/1937 Sb. §§ 11 až 21 Vyvlastňovacie konanie a vydávanie rozhodnutí.
3 § 38 Zrušovanie vyvlastňovacieho rozhodnutia a výmaz knihovnej poznámky o vyvlastnení.
4 národnej správy dekrétu č. 5/1945 Sb.


nar. č. 50/1945 Sb. n. SNR
§ 7, ods. 1 písm. c/cc, d/cc, f/cc,
§ 7, písm. a), písm. b), č. 3, písm. d), č. 3
Zavedenie národnej správy.
5 § 13 dekrétu Zavádzanie národných správ do odborných, hospodárskych, kultúrnych a záujmových organizácií a ústavov.
6 § 10, ods. 1 Zasahovanie do rozhodnutí miestnych národných výborov dekrétu v prípadoch naliehavého verejného záujmu.
7 § 12, ods. 2 Zavádzanie národných správ v okrese vo všetkých dekrétu družstvách, pokiaľ k ich zavedeniu nie je príslušný miestny národný výbor.
8 § 11, ods. 2 a 3 Vymenovanie národných správ do výrobných, spotrebných a nákupných družstiev, ktoré nar. svojou pôsobnosťou presahujú územie okresu.
9 cenových, vyživovacích a zásobovacích vl. nar. č. 121/1939 Sb. v znení vl. nar. č. 189/1940 Sb.

vl. nar. č. 393/1941 Sb. v znení vl. nar. č. 163/1943 Sb.
§ 12, ods. 3
§ 16, ods. 1
Vykonávanie trestného konania v I. stolici. Prenáša sa tiež pôsobnosť ústredného úradu.
Oprávnenie krajských národných výborov a ústredných úradov naprevzatie trestného konania a rozhodovania v I. stolici zaniká.
10 Ministerstva vnútra osobného stavu dekrétu zodňa 22. 12. 1926, č. 2242 sb. zák. súd. Odpustenie predloženia rodného listu na účely sobáša.
11 zák. č. 320/1919 Sb. §§ 4 a 26 Odpustenie šesťtýždňového pobytu pred vyhláškami sobáša.
12 § 7, ods. 2 a § 26 Odpustenie všetkých vyhlášok.
13 § 26 Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie dišpenzu od všetkých prekážok sobáša, pokiaľ už podľa doterajších predpisov neprislúcha okresným národným výborom.
14 obč. zák. § 165, ods. 2 Prijatie prejavu o daní mena.
15 patentu zo dňa 20. 2. 1784, diel IV., č. 113 sb. joz. z. dekrétu z 5. 4. 1844, č. 799 sb. zák. súd. Dodatočné zápisy, zmeny a dodatky v matrikách (poznámka o rozluke manželskej, o neplatnosti manželstva, o oduznaní manželského pôvodu dieťaťa, o prijatí dieťaťa za vlastné, o legitimácii dieťaťa, o neplatnosti legitimácie, o dani mena, o zmene mien).
16 zák. č. 320/1919 Sb. § 9 Dovolenie, aby sa privolenie k manželstvu stalo prostredníctvom zástupcu.
17 dekrétu zo dňa 5. 6. 1826, č. 36 sb. zák. pol. zák. č. 31/1942 Sl. z. § 8 ods. 1 Povolenie zmeny mena (priezviska).
18 zák. č. 21/1948 Sb. § 3, č. 1 a § 7, ods. 1 Vykonávanie poznámky na základe súdnych usnesení, urobených podľa zákona o právnom postavení snúbeníc a nemanželských detí účastníkov národného boja za oslobodenie.
19 matričných zák. čl. XXXIII/1894

min. nar. č. 80.000/1906 B. M.
§ 10, ods. 3

§ 19, ods. 1
Poverenie stáleho matrikára niektorého susedného matričného obvodu vedením matričnej agendy v takom matričnom obvode, v ktorom niet zástupcu matrikára, alebo keď zástupca matrikára má obmedzený rozsah pôsobnosti a mal by spoluúčinkovať pri uzavretí sobáša, pri ktorom sám matrikár je zúčastnený podľa predposledného odseku § 18 nar. č. 80.000/1906 B. M.
20 zák. čl. XXXIII/ 1894 § 31, ods. 4 Rozhodovanie o vecných nákladoch na vedenie matrík v matričnom obvode s niekoľkými obcami. Príslušným je okresný národný výbor podľa sídla matričného úradu.
21 štátneho občianstva zák. č. 74/1946 Sb. §§ 1 a 2 Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie československého štátneho občianstva Čechom, Slovákom a príslušníkom iných slovanských národov podľa uvedených ustanovení.
22 dekrétu č. 33/1945 Sb. § 2, ods. 2 Podávanie návrhov k žiadostiam o zachovanie československého štátneho občianstva.
23 § 3 Podávanie návrhov k žiadostiam o vrátenie československého štátneho občianstva.
24 zák. čl. L/1879 §§ 21 až 29 Prepustenie z československého štátneho zväzku.
25 územných zmien obcí dekrétu č. 121/1945 Sb. § 18, ods. 1 Schválenie súhlasných usnesení miestnych národných výborov o zmene obecných hraníc.*)
26 § 18, ods. 2 Slučovanie obcí a menenie hraníc obcí z moci úradnej.*)
27 zák. č. 90/1947 Sb. § 33 Zmeny hraníc obcí pri vykonávaní knihovného poriadku pri konfiškovanom nepriateľskom majetku.*)
28 dávky zo zábav zák. č. 329/1921 Sb. vl. nar. č. 143/1922 Sb. § 37 Osobitný dozor nad vyrubovaním a vyberaním obecnej dávky zo zábav.
29 majetkového usporiadania obcí dekrétu č. 121/1945 Sb. § 18, ods. 8, písm. c) Predĺženie lehoty na vyberanie doterajších dávok a poplatkov a povoľovanie vyrovnania daňového zaťaženia vnútri obce pri územných zmenách obcí.
30 spoločnej správy obcí zák. č. 7/1864 čes. z. z.
zák. č. 4/1964 mor. z. z.zák. č. 17/1863 sliezs. z. z.
§ 93, ods. 2
§ 93, ods. 2
§ 83, ods. 2
Schvaľovanie dohovoru obcí o spoločnej správe ich vecí.
31 finančného hospodárstva sväzkov ľudovej správy zák. č. 77/1927 Sb. v znení zák. č. 169/1930 Sb.
vl. nar. č. 157/1927 Sb.
§ 4, ods. 6 zák.
K § 4, ods. 4 vl. nar.
Inštančné rozhodovanie o odvolaní proti školskému rozpočtu, ak patria priškolené obce do dvoch alebo viac okresov.*)
32 § 19, ods. 6 a § 4 Schvaľovanie účtovných závierok školských obcí a obvodov, ak patria zák. priškolené obce do dvoch alebo viac okresov.*)
33 § 19, ods. 5 a 6 Rozhodovanie o povinnosti školských orgánov nahradiť škodu, ak patria priškolené zák. obce do dvoch alebo viac okresov.*)
34 trestných min. nar. č. 10/1853 r. z. odd. C, § 40, písm. c) Odpisy trestov v prípadoch, keď trest nemôže byť vykonaný (napr. pre nedoručiteľnosť trestného rozhodnutia, smrť potrestaného a pod.).
35 kolportáže tlačív zák. č. 126/1933 Sb. § 2, ods. 1 až 3 Zákaz kolportáže periodického tlačiva závadného v smysle § 2, ods. 1 až 3 zákona, pokiaľ je vydávané na území ČSR pre obvod pôsobnosti okresného národného výboru.
36 škôd vojnových a škôd, spôsobených mimoriadnymi pomermi dekrétu č. 54/1945 Sb. §§ 4 a 5 Zriadenie smiešaných komisií a obstarávanie prác, spojených s činnosťou týchto komisií.
37 § 5 Oceňovanie prihlášok vojnových škôd smiešanou komisiou.
38 zák. č. 161/1946 Sb. § 6, ods. 1 Rozhodovanie o poskytnutí preddavku bez ohľadu na výšku škody.
39 Ministerstva školstva, vied a umení cirkevného majetku zák. č. 50/1874 r. z. § 38, ods. 1 Povoľovanie použiť cirkevný majetok na stavebné opravy cirkevných budov pri súkromných patronátoch, a ak niet patróna do 100.000 Kčs.
40 rozh. zo dňa 3. 10. 1858 výn. min. kultu z 15. 10. 1858, č. 1282 prez. Každoročné účtovné skúšanie účtov kostolov verejných patronátov a výpisu z kostolných účtov ostatných kostolov.
41 nar. z 26. 7. 1827, č. 21.758 čes. vyk. sb. zák. Ustanovovanie fojtovných komisárov.
42 dekrétu z 25. 4. 1817 č. 1332 sb. zák. súd. a dekrétov doplňujúcich Účasť štátnej správy kultovej na prejednávaní pozostalosti po farároch.
43 zák. č. 50/1874 r. z. pat. č. 208/1854 r. z. § 84 Dedičstvo pre kostoly, zbožné odkazy a cirkevné základiny.
44 nar. č. 162/1860 r. z. nar. č. 175/1860 r. z. Prejavy pre knihové výmazy cirkevných bremien, kvitancie, vkladné prejavy, prepúšťacie prejavy, závad prosté odpisy pozemkov a pod.
45 min. nar. č. 10/1853 r. z. vl. nar. č. 187/1929 Sb. odd. C, § 40, písm. b) Povoľovanie stavebných opráv na budovách cirkevných verejných patronátov pri patronátnej tangente do 50.000 Kčs.
46 min. nar. č. 162/1860 r. z. Schvaľovanie prenájmu (dania do árendy) cirkevného majetku na časod 3 do 10 rokov.
47 zák. č. 50/1874 r. z. min. nar. č. 162/1860 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb.,príl. A § 51 Povolenie scudzenia cirkevného majetku do výšky 50.000 Kčs a zaťaženia cirkevného majetku do výšky 100.000 Kčs.
48 zák. č. 50/1874 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb., príl. A § 54 Povolenie použiť prebytočný majetok cirkevného subjektu v prospech iného cirkevného účelu až do výšky 50.000 Kčs.
49 Ministerstva školstva,vied a umení a Ministerstva vnútra základinových dekrétu zo dňa 15. 5. 1841, sv. 69, č. 60 sb. zák. pol. Prijímanie základín okresným národným výborom, v ktorého obvode saprejednáva pozostalosť alebo sa stalo venovanie. Vyhotovenie základinovej listiny.
50 výn. min. vnútra z 8. 8. 1913, č. 17.762 aj 1912, vydaného so súhlasom Min. kultu avyučovania Predaje, kúpa pri cene do 100.000 Kčs, prenájom a danie do árendy základinových nehnuteľností na čas do 6 rokov v obvode okresného národného výboru.
51 nar. min. vnútra, spravodlivosti a financií z 19. 1. 1853, č. 10 r. z. odd. C, § 35 Správa a udelenie základín, pokiaľ základinová listina neurčuje inak, a s výnimkou správy základín pokiaľ ide o základiny, pri ktorých účelové určenie presahuje obvod okresu.
52 dekrétu z 15. 5. 1841, sv. 69, č. 60 sb. zák. pol. Dozor nad správou základinového imania (podľa sídla základinovej správy) s výnimkou vojenských základín, správy základinového imania a udeľovania základín pokiaľ ide o základiny, pri ktorých účelové určeniepresahuje obvod okresu.
53 Ministerstva školstva, vied a umení školských zák. č. 95/1948 Sb. § 19 Subsidiárne vyučovanie náboženstva na školách I. a II. stupňa.
54 zák. č. 95/1948 Sb. §§ 9, 25, 30 a 89 Zriaďovanie ďalších tried (pobočiek) podľa zákona potrebných v odbore materských škôl a škôl I. a II. stupňa po rámcovom súhlase krajského školského úradu.
55 vl. nar. č. 196/1948 Sb. § 14 Úprava obvodov pre vyučovanie náboženstva na školách I. a II. stupňa.
56 cirkevných osôb zák. č. 68/1874 r. z. § 11 Podávanie námietok proti ustanoveniu duchovného správcu.
57 zák. č. 50/1874 r. z. Podávanie námietok proti ustanoveniu katolíckych duchovných.
58 Ministerstva sociálnej starostlivosti všeobecné prospešných bytových sdružení vl. nar. č. 9/1942 Sb. § 1, ods. 1 Svolenie na scudzenie nehnuteľnosti.
59 stavebného ruchu zák. č. 243/1911 r. z. § 5 Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného v prospech štátu na dome všeobecne prospešného stavebného sdruženia, a že vlastník dom nescudzí bez povolenia.
60 min. nar. č. 112/1912 r. z. čl. 5 Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného v prospech štátu alebo Fondu pre bytovú starostlivosť na práve stavby všeobecne prospešného bytového sdruženia, že stavebník právo stavby nescudzí bez povolenia.
61 zák. č. 20/1920 Sb. § 7 Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného na pozemku, ktorý získaly vyvlastnením pre stavbu obytných alebo verejných budov okres, obec alebo stavebné sdruženie.
62 hospodárenia s bytmi zák. č. 138/1948 Sb. § 1, ods. 1 Hlásenie bytov v štátnych obytných domoch, ktoré sa neužívajú alebo ktoré sa uvoľnia.
63 § 6, ods. 2 Označovanie nových nájomníkov miestnemu národnému výboru.
64 § 33, ods. 2 Rozšírenie výnimky podľa § 33, ods. 1 z dôvodu verejného záujmu na ďalšie objekty v obciach okrem štatutárnych miest.
65 práce nad čas zák.č. 91/1918 Sb. § 6, ods. 2 Povoľovanie práce nad čas na dobu nad 4 týždne v jednom roku, s výnimkou podnikov baníckych, prác železničných a podnikov,podliehajúcich živnostenskej inšpekcii.
66 Ministerstva zdravotníctva výkonu lekárskej praxe zák. č. 114/1929 Sb. v znení zák. č. 81/1948 Sb. § 8, ods. 8 Oznámenie o vzdaní sa výkonu lekárskej praxe.
67 § 9, ods. 2 Udelenie titulu odborného lekára.
68 zák. č. 412/1919 Sb. § 17, ods. b) Rozvrhnutie odmien očkujúcim lekárom.
69 zák. č. 189/1946 Sb. § 9, ods. 4 Rozvrhnutie a výplata odmien očkujúcim lekárom.
70 vl. nar. č. 24/1923 Sb. v znení vl. nar. č. 187/1929 Sb. § 8, ods. 2 Udelenie súhlasu, aby štátny obvodný lekár býval dočasne mimo sídla obvodu.
71 pohlavných chorôb zák. č. 241/1922 Sb. § 3 Povolenie liečenia nemajetných pohlavne chorých na štátne trovy.
72 pomocnej praxe pôrodníckej zák. č. 200/1928 Sb. vl. nar. č. 314/1943 Sb. § 2, ods. 2 Povolenie výnimiek pri pripustení k pôrodníckej praxi.
73 § 7, ods. 5 Povolenie praxe, ak pôrodná asistentka stratila československé štátne občianstvo, a opätné odňatie tohto povolenia.
74 zák. č. 200/1928 Sb. v znení zák. 248/1948 Sb. § 7, ods. 2, § 5, ods. 6 Odňatie diplomu spolu s oprávnením na výkon pôrodníckej praxe.*)
75 zubnej techniky zák. č. 303/1920 Sb. v znení zák. č. 171/1934 Sb.
zák. č. 237/1948 Sb.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 4

§ 7
§ 22, pol. 27
Povoľovanie zubotechnických oprávnení.
76 lekární zák. č. 5/1907 r. z. § 8 Úprava nočnej a sviatočnej služby vo verejných lekárňach.
77 ústavov národného zdravia vl. nar. č. 219/1948 Sb. § 6, ods. 3 Podávanie návrhov na vyslovenie súhlasu so zriadením fakultatívnych poradní, oddelení, odbočiek, ako aj miestnych poradní ústavov národného zdravia.
78 liečebných prípravkov vl. nar. č. 168/1927 Sb. príl. A, odd. III, ods. 6č. 8 Povoľovanie dovozu liečiv z cudziny súkromníkom.
79 veterinárnej polície vl. nar. č. 208/1939 Sb.
vl. nar. č. 41/1940 Sb.
§ 7, ods. 2
§ 59, ods. 2
Schvaľovanie poplatkov na verejných bitúnkoch.
80 plavární a kúpalíšť vl. nar. č. 366/1940 Sb.
vl. nar. č. 314/1943 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§ 4 ods. 3 Zbavenie povinnosti ustanoviť na plavárňach a kúpalištiach skúšaných plavčíkov.
81 všeobecnej zdravotnej starostlivosti zák. čl. XIV/1876 § 36 ods. 1 Výkon zdravotného dozoru nad trestnicami.
82 min. nar. č. 35.000/ 1902 B. M. v znení min. nar. č. 40.000/1907 B. M. § 47 ods. 3 a 4 Vysielanie komisie na zistenie, či duševne chorý, ktorý je vyšetrovaný pre trestný čin, má byť z ústavu prepustený a rozhodovanie o tom (ak sa komisia dohodla).
83 Ministerstva financií podľa zákona o priamych daniach zákona o priamych daniach § 30 ods. 5, § 32 ods. 4 a 5, § 35, ods. 1 a § 37, ods. 2 Vrátenie preplatkov na dani dôchodkovej srážkou (likvidácia).
84 § 99 Rozhodovanie o žiadostiach o trvalé a dočasné oslobodenie od dane pozemkovej.
85 § 147, ods. 2 Rozhodovanie o slúčení alebo vylúčení miest podrobených činžovej dani.
86 § 201 Rozhodovanie o žiadostiach o odpustenie poriadkových pokút v odbore priamych daní.
87 vykonávacieho nar. k § 232 ods. 2 zák. o pr. d. odd. II, písm. B č. 1 Rozhodovanie o predĺžení lehoty na podanie priznania.
88 odd. II, písm. B, č. 2 Rozhodovanie o predĺžení lehoty na podanie odvolania najdlhšie o 6 mesiacov.
89 odd. II, písm. C, č. 4 Rozhodovanie o odpustení premeškanej lehoty na podanie odvolania najdlhšie do 6 mesiacov.
90 zák. o pr. d. § 276 ods. 2 Rozhodovanie o odpise nevymožiteľných daní s príslušenstvom.
91 § 276, ods. 3 a 5 Rozhodovanie o odpustení priamych daní s príslušenstvom, ak sa žiadosť zamieta alebo sa jej síce vyhovuje, ale povolený odpis nie je vyšší než 50.000 Kčs.
92 § 283 ods. 1 a 3 Rozhodovanie o žiadostiach o príročie a o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie poplatku zo zmeškania (prirážky pre zmeškanie) ak neprevyšuje daňový nedoplatok sumu 1,000.000 Kčs.
93 § 361, ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o odklad exekúcie, ak nepresahuje daňový nedoplatok sumu 1,000.000 Kčs.
94 zák. o pr. d.
zák. č. 31/1946 Sb.
zák. č. 134/1946 Sb.
§§ 291 až 296
§ 21
§ 68 a 81
Vrátenie a preúčtovanie preplatkov na priamych daniach, na dani z obratu a na majetkových dávkach, ako i prevod preplatkov vo voľných peniazoch na kontá iných poplatníkov.
95 zák. o pr. d. § 330 Rozhodovanie o odvolaniach proti dani dôchodkovej a všeobecnej zárobkovej, ak nepresahuje určený základ 250.000 Kčs a odvolaniutreba plne vyhovieť.
96 § 340 Rozhodovanie o žiadostiach o navrátenie do predošlého stavu.
97 dane zo mzdy zák. č. 109/1947 Sb. § 22, ods. 3 Rozhodovanie o odvolaniach vo veciach dane zo mzdy, ak je úrad toho názoru, že odvolaniu treba plne vyhoveť a ak nejde o právnu otázku.
98 zák. o pr. d. § 26, § 291 Vrátenie preplatkov na dani zo mzdy.
99 pôdohospodárskej dane zák. č. 49/1947 Sb. § 27, ods. 3 Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu pôdohospodárskej dane, ak nejde o právnu otázku.*)
100 živnostenskej dane zák. č. 50/1946 Sb. § 20 ods. 6 Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu živnostenskej dane, ak nejde o právnu otázku.*)
101 dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm zák. č. 31/1946 Sb. § 17 ods. 6 Rozhodovanie o žiadostiach za odpustenie 5 % zvýšenia dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm omilostením do sumy 5.000 Kčs.
102 § 21, ods. 2 Rozhodovanie o odvolaniach proti dani z obratu a cenovým vyrovnávacím sumám, ak nepresahuje daňový základ 1,000.000 Kčs a odvolaniu treba úplne vyhovieť.
103 zák. č. 31/1946 Sb.

vl. nar. č. 97/1941 Sb.
§ 27 a § 21, ods. 2
§ 22
Rozhodovanie o odvolaniach proti predpisom poriadkových pokút v odbore dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm, a záznamnej povinnosti na účely daňové, ak sa vyhovuje odvolaniu úplne.
104 Rozhodovanie o žiadostiach za odpustenie poriadkových pokút v odbore dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm a záznamnej povinnosti pre daňové účely omilostením ak nepresahuje pokuta 1.000 Kčs.
105 zák. č. 31/1946 Sb. § 22 Rozhodovanie o žiadostiach brať účtované ceny za základ všeobecnej náhrady dane z obratu pri vývoze.
106 majetkových dávok zák. č. 134/1946 Sb. §§ 18 a 63 Odpustenie lehoty na podanie prihlášky (priznania) k dávke z majetkového prírastku a k dávke z majetku.
107 § 66 Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu dávky z majetkového prírastku a dávky z majetku, ak neprevyšuje prírastok 100.000 Kčs a majetok 1,000.000 Kčs.
108 zák. č. 134/1946 Sb.

zák. o pr. d.
§ 81 ods. 1
§ 292, ods.1 písm. c)
Vrátenie a preúčtovanie tzv.dočasných preplatkov na majetkových dávkach.
109 dávok za úradné úkony vl. nar. č. 458/1940 Sb. § 12 Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu dávky za úradný úkon, ak vyrubila dávku daňová správa a odvolaniu treba úplne vyhovieť.
110 prepychovej dane zák. č. 200/1947 Sb.
zák. č. 30/1946 Sb.
§ 18
§ 105 a 52
Rozhodovanie o odvolaniach proti dani prepychovej a daniam nepriamym, ak sa vyhovie odvolaniu úplne.
111 zák. č. 200/1947 Sb. § 14 Odpustenie 5 % zvýšenia prepychovej dane, ak bolo platené včas na nesprávne konto finančného úradu.
112 Odpisy prepychovej dane v prípadoch, keď táto nebola vybraná vôbec, alebo bola vybraná nižšou sadzbou pre nesprávny výklad zákona a daňovník neskoršie vybranie dane nezaistil.
113 ciel vl. nar. č. 168/1927 Sb. § 4 ods. 4 Povoľovanie určitých vo vykonávacom nariadení uvedených úľav v pohraničnom styku a v styku pohraničných hospodárstiev, pokiaľ ide o jednotlivé prípady.
114 § 16 ods. 4 Povoľovanie opätovných domácich prehľadaní, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnými úradníkmi.
115 § 30 ods. 4 Povoľovanie vstupu a výstupu tovaru po vedľajších cestách.
116 § 38, ods. 3 Navrhovanie zostreného dozoru v pohraničnom pásme a colnom vnútrozemí.
117 § 85, ods. 2 Schvaľovanie stavebnej po prípade inej úpravy alebo zmeny colného skladišťa.
118 § 91, ods. 1 Povoľovanie, aby tovar v súkromnom colnom skladišti bol prebalený, delený atď.
119 § 96, ods. 1 Povoľovanie po vypočutí príslušnej inštitúcie, aby k colnému tovaru, vyvážanému do colnej cudziny, bol pribalený tuzemský tovar dotoho istého nákladového kusa.
120 § 100, ods. 6 Povoľovanie uložiť colný tovar na prechodný čas mimo colného skladišťa.
121 § 102, ods. 1 Predlžovanie skladného času colného tovaru pri jednotlivých zásielkach o ďalšie dva roky.
122 § 102, ods. 1 Skracovanie skladného času colného tovaru v jednotlivých skladištiach.
123 § 102, ods. 2 Predlžovanie skladného času prevozného alebo vývozného tovaru, ktorého vývoz musí sa preukázať v jednotlivých prípadoch.
124 § 107, ods. 1 Povoľovanie ukladať tovaru vo vyhradenom oddelení v colnom skladišti.
125 § 113, ods. 3 Rozhodovanie o prepadnutí vymienenej pokuty v záznamnom styku.
126 § 114, ods. 2 Rozhodovanie o dodatočnom zahrnutí tovaru do záznamného styku.
127 § 125, ods. 3, Povoľovanie záznamného styku na dočasné používanie v prípadoch, vyhradených býv. obvodovým colným správam.
128 § 131, ods. 6 Povoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku zásadne dovoleného.
129 § 132, ods. 1 Povoľovanie pokračovacieho zušľachťovacieho styku.
130 § 141, ods. 9 Povoľovanie úľav v prepravnom styku.
131 § 142, ods. 13 Predlžovanie lehoty na spracovanie tovaru, dovezeného s colnou výhodou.
132 § 146, ods. 3 Predlžovanie záznamnej lehoty tuzemských lietadiel na zpätný dovoz o jeden rok.
133 § 153 Rozhodovanie o colnom oslobodení bohoslužobných vecí v tuzemsku nevyrábaných.
134 § 155, ods. 6 Rozhodovanie o predĺžení lehoty na postupný dovoz sťahovaných svrškov na jeden rok.
135 § 157, ods. 3 Rozhodovanie o colnom oslobodení darovaných vecí dobročinným ústavom atď.
136 § 163, ods. 3 Rozhodovanie o colnom oslobodení prístrojov a nástrojov pre verejné nemocnice a učebných pomôcok pre verejné školy.
137 § 166, ods. 7 Predlžovanie záznamnej lehoty na zpätný vývoz zaznamenaného vozidla.
138 § 167, ods. 2 Povoľovanie vývozného záznamu tuzemských motorových vozidiel na účely živnostenskej prevádzky periodickej dopravy.
139 § 168, ods. 2 Povoľovanie prestupu colnej hranice bicyklami a motocyklami v pohraničnom styku po vedľajších cestách v určitom úseku.
140 § 197, ods. 3 Povoľovanie odkladu platby cla na týždenné obdobie so zaistením.
141 § 205, písm. b) Povoľovanie colného úveru, zaisteného ručením úverového ústavu.
142 § 214, ods. 8 Upúšťanie od vybrania cla alebo jeho vrátenia pri zpätnom dovoze tovaru, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnýmiúradníkmi.
143 § 216, ods. 5 Vracanie dovozného cla zo zpät vyvezeného tovaru v prípadoch uvedených v § 216, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnými úradníkmi.
144 § 217, ods. 2 Odpustenie colnej pohľadávky zo zaniknutého zaznamenaného tovaru, pokiaľ sa týka povolenia odpisu rozdielu cla.
145 § 218, ods. 5 Skracovanie času, za ktorý je tovar oslobodený od skladného, ak je v skladišti nával tovaru.
146 § 218, ods. 7 Povoľovanie sníženia skladného pre objemné predmety, uložené na colništi.
147 príl. F, § 1, ods. 7 Oslobodzovanie vzorkov potravín a požívatín od dodacej povinnosti colným oddeleniam okresných národných výborov a povoľovanie konania so vzorkovými knižkami.
148 príl. F, § 13, ods. 1 Rozhodovanie o vrátení zaplatenej colnej pohľadávky z dôvodu slušnosti (§ 103 c. z.), ak bola poštová zásielka omylom zničená bez colného dozoru, avšak pod poštovým dohľadom, spôsobom predpísaným pre poštové zásielky tuzemské.
149 príl. F, § 14, ods. 1 Upúšťanie od vybrania colnej pohľadávky, ak sa stratí nevyclená poštová zásielka alebo časť jej obsahu pri poštovej doprave.
150 príl. G, § 14, ods. 4 Požadovanie osobitného priestoru v prevádzkovom skladišti železničnom pre úschovu zexekvovaného tovaru alebo tovaru, ktorého prejednávanie muselo sa prerušiť.
151 príl. H, § 2, ods. 2 Povoľovanie výnimiek (po dohode s poriečnym plavebným úradom) zo zásady, že lode v pohraničných vodách smú pristáť len v prístavoch a pri skladištiach, v ktorých sú zriadené colné oddelenia.
152 príl. H, § 4, ods. 6 Povoľovanie prebaľovania, delenia tovaru atď. v súkromnom colnom skladišti.
153 príl. H, § 15, ods. 2 Rozhodovanie o užití lode na dopravu tovaru, poukázaného opovedkou, ak bola loď prestavená alebo ak bolo zmenené jej uzavieracie zariadenie.
154 poplatkov min. nar. č. 92/1902 r. z. § 2, ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o priznanie poplatkových úľav podľa predpisov o opatreniach proti šíreniu révokazu.
155 min. nar. č. 112/1894 r. z. § 3 Rozhodovanie o žiadostiach úverových a preddavkových spolkov o priznanie poplatkových výhod podľa zák. č. 91/1889 r. z.
156 zák. č. 70/1902 r. z. čl. II Rozhodovanie o žiadostiach sväzkov ľudovej správy o priznanie poplatkového oslobodenia pre komunálne pôžičky.
157 Ministerstva priemyslu živnostenských min. nar. č. 81/1909 r. z. zák. č. 259/1924 Sb. § 22, pol. 33 Udeľovanie koncesie pre výrobu zápalného tovaru.
158 min. nar. č. 41/1883 r. z. zák. č. 259/1924 Sb. § 1
§ 22, pol.24
Udeľovanie koncesie elektrotechnickej.
159 zák. č. 128/1947 Sb. živn. por. zák. č. 259/1924 Sb. § 7, ods. 3
§ 23a, ods. 2 § 38, ods. 2
Udeľovanie dišpenzov pre prevádzku koncesie rádiomechanickej a pre prevádzku obchodu s rádioelektrickými zariadeniami.
160 zák. č. 118/1912 r. z. živn. por. §§ 2 a 3 § 15, č. 1 Udeľovanie povolenia na držbu rozmnožovacích (tlačiarenských) strojov.
161 živn. por.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 1, ods. 4
§ 1, ods. 6
Rozhodovanie o továrnej živnostenskej povahe.
162 min. nar. č. 62/1910 r. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§§ 1 a 2
§ 22, pol. 34
Udeľovanie koncesií pre spracovanie zemného oleja.
163 Ministerstva priemyslu a zúčastnených ústrednýchúradov živn.por. § 36, ods. 2 Rozhodovanie o rozsahu práv živnostenských.
164 min. nar. č. 204/1856 r. z. Uznávanie reálnej povahy živnosti.
165 Ministerstva priemyslu zák. č. 160/1936 Sb. § 4 Udeľovanie koncesie na prevádzanie živnosti ničenia škodlivého živočíšstva kyanovodíkom, etylenoxydom a chlorpikrinom.*)
166 § 6 Odnímanie koncesie na čas alebo navždy.
167 § 8 Schvaľovanie skladu kyanovodíka, etylenoxydu, chlórpikrinu a látokurčených na ich úpravu.
168 zák. č. 259/1924 Sb. § 58, ods. 1 a 4 Ustanovenie obvodov pre kominárske živnosti, menenie a rušenie týchto obvodov.
169 § 58, ods. 2 až 4 Ustanovenie obvodov pre živnosti prietočnícke a šarhovské, menenie a rušenie týchto obvodov.
170 § 22 pol. 6 Udeľovanie koncesií na prevodzovanie stavebných živností, a to pre:a) živnosť staviteľskú,b) živnosť murárskeho majstra.c) živnosť tesárskeho majstra,d) živnosť kamenárskeho majstra.
171 § 18 Udeľovanie dišpenzu od celého alebo čiastočného preukazu spôsobilosti pri remeselníckych živnostiach.
172 Ministerstva vnútorného obchodu živnostenských dekrétu z 16. 4. 1833, č. 59 sb. z. pol. čl. V Udeľovanie koncesií pre verejné jednateľstvo.
173 dekrétuz 5. 2. 1847, č. 14 sb. z. pol. a výnosu st. min. z 28. 2. 1863, č. 2306 Udeľovanie koncesií pre súkromné jednateľstvo ako:a) živnostenská správa domov a nehnuteľností nijako neobmedzená,b) sprostredkovanie predaja a iného speňaženia vynálezov, patentov a ochranných známok,c) kancelárie pre predaj vstupeniek do divadiel a zábavných podnikov,d) colné jednateľstvo,e) prevádzanie aukčných siení,f) kancelárie inkasné obmedzené na vymáhanie pohľadávok z obchodov mimo čl. 273, ods. 1 obchodného zákona,g) kancelárie inzertné, ak je sprostredkovateľom smluvy medzi inzerentom a časopisom, a ďalšie podobné.
174 min. nar. č. 62/1910 r. z. zák. č. 259/1924 Sb. § 22, pol. 34 Udeľovanie koncesií pre živnostenský odbyt petroleja dovozom dopravnými nádržkami (tankami) a vyprázdňovaním ich.
175 vážnych poplatkov zák. č. 72/1866 r. z. § 15, ods. 2 Potvrdzovanie sadzieb vážnych poplatkov.
176 živnostenských zák. č. 259/1924 Sb. § 22 pol. 11 Udeľovanie koncesií pre živnostenský predaj látok ohňostrojných a iných trhacích preparátov.
177 § 22 Udeľovanie koncesií pre pol. 13 živnosť záloženskú.
178 § 22 pol. 15 Udeľovanie koncesií pre živnosť hostinskú a výčapnícku.
179 § 22 pol. 23 Udeľovanie koncesií na prevádzku pohrebných podnikov.
180 § 22 pol. 26 Udeľovanie koncesií na prevádzku informačných kancelárií.
181 § 22 pol. 30 Udeľovanie koncesií na prevádzanie telegrafných agentúr.
182 § 22 pol. 31 Udeľovanie koncesií pre súkromné detektívne kancelárie.
183 § 22 pol. 37 Udeľovanie koncesií na prevádzku živností, ktoré nadobúdajú pohľadávky z dopravných obchodov proti železniciam a iným dopravným podnikom a tieto vo vlastnom mene a na vlastný účet uplatňujú.
184 zák. č. 203/1925 Sb. § 2 Udeľovanie koncesií na prevádzku súkromného sprostredkovania (na Slovensku).
185 zák. č. 85/1941 Sl. z. § 2 Udeľovanie koncesií pre predaj pálených liehových nápojov v uzavretých fľašiach.
186 zák. č. 259/1924 Sb. § 14 ods. 7 Udeľovanie dišpenzu pre obchodné živnosti viazané na preukaz spôsobilosti.
187 § 50, ods. 1 a 2 Povoľovanie zriaďovania a používania bitúnkov; schvaľovanie bitúnkových poriadkov a poplatkov.
188 § 87, ods. 1 Povoľovanie výpredajov na čas dlhší než tri mesiace.
189 § 80, ods. 4, Zákaz predaja tovaru uvedeného v § 80, ods. 1 a 2 živn. zák. v jednotlivých obciach z dôvodov zdravotných alebo z dôvodov tržnej polície.
190 § 95, ods. 2 Nariadenie, že pre príslušný tovar môžu byť pripustení cudzí živnostníci.
191 § 97, ods. 2 a § 98 Povoľovanie vyberania tržných poplatkov, upravovanie ich sadzieb aschvaľovanie tržných poriadkov.
192 § 99 Udeľovanie práva obciam na konanie trhov a rozhodovanie o prekladaní trhov.
193 Ministerstva vnútorného obchodu a Ministerstva priemyslu § 211, ods. 1 až 3 Schvaľovanie stanov živnostenských spoločenstiev (grémií), inštitúcií a ústavov pričlenených k spoločenstvám (grémiám), povoľovanie ich zmien, pokiaľ spoločenstvo (grémium) nepresahuje obvod okresu.
194 § 216, ods. 14 písm. a) Schvaľovanie stanov odborov spoločenstiev a grémií a ich zmeny, pokiaľ spoločenstvo alebo grémium nepresahuje obvod okresu.
195 živn. poriadku § 126, ods. 1 a 3 Schvaľovanie stanov živnostenských spoločenstiev a ich zmien, pokiaľ pôsobnosť spoločenstva nepresahuje obvod okresu.
196 zák. č. 259/1924 Sb. § 51 Rozhodovanie o rozsahu živnostenského oprávnenia.
197 § 38 ods. 2 Udeľovanie dišpenzu pri koncesovaných živnostiach.
198 nedeľňajšieho pokoja vl. nar. č. 25/1939 Sl. z. § 2 Rozhodovanie o zaradení podniku v sporných prípadoch.
199 zák. č. 21/1895 r. z. zák. č. 125/1905 r. z. čl. I XIV. Povoľovanie výnimiek z až ustanovenia o nedeľňajšom pokoji v živnostiach pre obvod okresu.
200 otváracej a záverečnej hodiny v živnostiach vl. nar. č. 341/1941 Sb.
živn. poriadku
čl. I, ods. 9
§ 96e)
Určenie predajného času v obchodoch a živnostiach v okrese bez osobitného splnomocnenia krajského národného výboru.
201 vl. nar. č. 154/1933 Sb. § 1, ods. 3 Povolenie predaja tovaru a obsluhy v čase poľudňajšej prestávky jednotlivým druhom živností a obchodov.
202 nekalej súťaže zák. č. 259/1924 Sb.

zák. č. 111/1927 Sb.
§ 160, ods. 3 písm. f)
§ 53 ods. 3
Schvaľovanie usnesení živnostenského spoločenstva (grémia) podľa § 160, ods. 3, písm. f) živn. zákona, keď nepresahuje obvodspoločenstva obvod okresu.
203 podnikových vl. nar. č. 266/1938 Sb. § 2, ods. 1 Osvedčenie o splnení podmienok podľa § 1, ods. 1 vl. nar.
204 Ministerstva dopravy železničných*) min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§ 3
§§ 4 a 9
Revízia trasy novej železnice (svolanie komisie a jej vedenie), ak prebieha železnica obvodom iba jedného okresného národného výboru.
205 min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§§ 8 až 10
§§ 4 a 9
Staničná komisia (svolanie komisie a jej vedenie), pokiaľ projekt sa dotýka obvodu iba jedného okresného národného výboru.
206 min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§ 12
§ 9
Staničná komisia (svolanie komisie a jej vedenie) pri zriaďovaní a zrušovaní (snesení stavby) staníc a zastávok na železniciach drobných už vybudovaných.
207 min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
nar. č. 55/1886 uh. ministra ver. prác a dopravy nar. č. 50/1892 uh. ministraobchodu
§§ 13 až 15 §§ 4 a 16
§§ 5, 6 a 8


§ 4
Politická obchôdzka (miestne vyšetrenie) o projektoch nových železníc a stavieb na železnici, ako aj o projektoch na zrušenie(snesenie) železníc už vybudovaných, ak prebieha železnica obvodom iba jedného okresného národného výboru.
208 min. nar. č. 19/1879 r. z. § 26 Svolanie a vedenie komisionálneho rokovania o zariadení proti ohňu, ak prebehá železnica iba obvodom jedného okresného národného výboru.
209 Ministerstva pôšt telekomunikačných zák. č. 33/1922 Sb.
vl. nar. č. 21/1923 Sb.
§ 9, ods. 2,
§ 2, ods. 3,
§ 6, ods. 5 a § 7, ods. 6
Použitie dopravných ciest a nehnuteľností pre telegraf a telefon, vykonanie ediktálneho konania, vydávanie dobrozdaní, rozhodnutie o námietkách a o odstránení telegrafných a telefonných zariadení.
210 Ministerstva pôdohospodárstva lesného a drevárskeho hospodárstva zák. č. 250/1852 r. z. §§ 22 a 52 Ustanovenie ochranného lesného personálu.
211 vl. nar. č. 291/1943 Sb. § 1, ods. 2 Oslobodenie majiteľa lesa od povinnosti ustanoviť lesného hospodára.
212 § 3, ods. 1 Schvaľovanie ustanovených zamestnancov výkonnej lesnej služby a lesných hájnikov.
213 § 3, ods. 2 Udeľovanie rozkazov k ustanoveniu zamestnancov výkonnej lesnej služby a lesných hájnikov a prijatie hlásení o ich prepustení a penzionovaní.
214 vl. nar. č. 224/1941 Sb. v znení vl. nar. č. 216/1942 Sb. vl. nar. č. 314/1943 Sb. § 3, ods. 3 Nariadenie na zriadenie a zaistenie rezervných fondov pri lesných podnikoch iných druhov držby, než v § 3, ods. 2 nariadenia uvedených.
215 § 5 Udelenie súhlasu k použitiu peňažných prostriedkov z rezervného lesného fondu na iné účely, než ustanovené vládnym nariadením.
216 § 6 Dozor nad správou rezervného lesného fondu.
217 vyhl. č. 82/1943 Sb. § 1, ods. 1 Udelenie rozkazu na odkôrnenie ihličnatého dreva.
218 zák. č. 206/1948 Sb. § 14, ods. 3 Ustanovenie začiatku času zákazu mýtiť, vyrezávať a vypaľovať živé ploty a kry, vypaľovať trávu alebo burinu.
219 zalesňovania povodia Hornej Bečvy zák. č. 52/1897 mor. z. z. § 12 Rozhodovanie vo veci náhrady za vyvlastnené pozemky a práva.
220 Rozhodovanie o žiadostiach zalesňovacej komisie o vyvlastnenie pozemkov alebo práv.
221 poľovníctva zák. č. 225/1947 Sb. § 21, ods. 3 Schválenie stanov poľovníckej spoločnosti podľa vzoru vydanéhoMinisterstvom pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom vnútra a rozhodovanie o počte členov týchto spoločností.
222 § 26, ods. 1 Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri a nariadenie odstrelu niektorého druhu zveri v záujme poľného, ovocinárskeho a lesnéhohospodárstva.
223 veterinárno zdravotníckych min. nar. č. 178/1909 r. z. § 8, ods. 14 Povoľovanie používania vzorcov pre dobytčie pasy podľa priepisovej sústavy.
224 plemenitby hosp. zvierat vl. nar. č. 361/1941 Sb. § 3, ods. 4 Vymenovanie okresných komisií pre výber plemenníkov.
225 § 16, ods. 3 Likvidácia výdavkov spojených s vykonávaním plemenitby.
226 odškodnenia a podpory pri nákazách a hromadných onemocneniachzvierat nar. Min. vn. č. 263/1943 Sb. § 14, ods. 1 Rozhodnutie o nároku na odškodnenie.
227 vl. nar. č. 90/1944 Sb. § 6, ods. 1 Rozhodnutie o odškodnení za včelstvá z úradného rozkazu usmrtené podľa zásad vl. nar. č. 262/1943 Sb.
228 zák. č. 177/1909 r. z. § 60 Poskytovanie podpôr pri stratách dobytka sneťou slezinnou a šelestivou.
229 ochrany rastlín vl. nar. č. 89/1941 Sb. Distribúcia ochranných prostriedkov používaných v boji proti škodcom a chorobám pôdohospodárskych plodín.
230 ovocných školiek vyhl. býv. Min. pôdohospodárstv a lesníctva č. 202/1944 Sb. § 1 Povoľovanie zakladaní ovocných a podnožových školiek a ich evidencia.
231 konfiškácie pôdohospodárskeho majetku dekrétu č. 12/1945 Sb. § 3, ods. 1, písm. a), b) a ods. 2 Rozhodovanie v I. stolici o tom, či fyzická alebo právnická osoba patrí pod ustanovenie § 3, ods. 1, písm. a) alebo b) dekrétu.
232 § 9, ods. 5 a 6 Podávanie dobrozdaní o prídeľových plánoch a rozvrhnutie úhrad okresných roľníckych komisií.
233 § 10, ods. 2 Ustanovenie smerníc pre úhradu za živý a mŕtvy inventár.
234 dekrétu č. 28/1945 Sb. § 4, ods. 2 Predkladanie zpráv okresnej roľníckej komisie a dobrozdanie k žiadostiam o prídel pôdy na osídlenie.
235 Ministerstva techniky zaberania budov a miestností pre verejné účely zák. č. 304/1921 Sb. v znení zák. č. 112/1946 Sb. § 1 Rozhodovanie o zabraní budovy, miestností a pod. na verejné účely.
236 príchodových ciest zák. č. 38/1886 čes. z. z. § 5 Rozhodovanie o potrebnosti a smere príchodových ciest v prípade neshody záujemcov.
237 § 6 Rozhodovanie o povahe príchodovej cesty v prípade sporu.
238 § 7 Rozvrhovanie nákladov na zriadenie a udržovanie príchodovej cesty okresnej.
239 zák. č. 54/1887 mor. z. z. § 6 Rozhodovanie o všetkých neshodách, vzniknutých z konkurenčného pomeru medzi konkurenčnými činiteľmi.
240 § 7 Rozhodovanie o povahe príchodovej cesty.
241 stavebných zák. č. 63/1894 mor. z. z. v znení zák. č. 39/1914 mor. z. z. § 8, ods. 2 Schválenie parcelácie územia, pre ktoré nie je schválený (potvrdený) plán polohy.
242 § 112 Schválenie stavebných úľav pre jednotlivé časti miest.
243 § 26 Stavebné konanie a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo verejným fondom.
244 zák. č. 64/1894 mor. z. z. v znení zák. č. 44/1914 mor. z. z. § 9, ods. 2 Schvaľovanie rozdelenia pozemkov na stavebné skupiny alebo na jednotlivé stavebné miesta, pokiaľ tu nie je schválený (potvrdený) plán polohy.*)
245 § 105, ods. 1 Povoľovanie stavebných úľav pre celú obec alebo pre jednotlivé jej časti.
246 § 28 Stavebné konanie a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo verejným fondom.
247 zák. č. 5/1889 čes. z. z. § 101, ods. 1 Povoľovanie stavebných úľav pre celú obec alebo pre jednotlivé jej časti.
248 zák. č. 40/1886 čes. z. z. § 127 Vykonanie stavebného konania a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo fondom ním spravovaným.
249 op. St. výb. č. 261/1938 Sb. § 1, ods. 2 Potvrdzovanie usnesení miestnych národných výborov, že časť obecného územia sa má prestavať.
250 stavebnej obnovy zák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 115/1947 Sb. § 5 Odstraňovanie sutín a trosiek, zaisťovanie použiteľných stavebných hmôt, vydávanie pokynov.
251 stavebných vl. nar. č. 109/1942 Sb. § 10 Sostavovanie, menenie a doplňovanie cestných ochranných pásiem pri štátnych hradských.
252 § 16 Povoľovanie výnimiek zo stavebných obmedzení a ochranných cestných pásem.
253 vodoprávnych zák. č. 93/1869 r. z., zák. č. 71/1870 čes. z. z., v znenívl. nar. č. 305/1942 Sb.

§ 17

§ 17
§§ 17 a 43
Vodoprávne povolenie v prvej stolici na tekúcich vodách užívaných k plavbe lodí a pltí, ak ide o
a) odber vody pre pôdohospodárske účely do množstva 10 litrov zavterinu,b) vyberanie piesku a štrku ručnými naberákmi,c) kúpalište.
254 cestných zák. čl. I/1890 nar. č. 37/1945 Sb. n. SNR § 3, písm. a) Ustanovenie príspevkov obcí na priebežné úseky štátnych a býv. krajinských ciest podľa §§ 7 a 14 zák. čl. I/1890.
255 vl. nar. č. 13/1949Sb. § 4 Miestne vyšetrenie a rozhodovanie v I. stolici o sťažnostiach proti škodám, utrpeným udržovaním a spravovaním kolaudovaných štátnych hradských podľa § 9, ods. 2 a 6 zák. č. I/1890.
256 Rozhodovanie v I. stolici - bez schválenia povereníctva - o tom, či štát ako udržovateľ a správca štátnej hradskej je povinný niečo trpieť alebo vykonať podľa § 9, ods. 7 a 8 zák. č. I/1890.
257 Opatrenie vo veci hradských, ktoré spravuje a udržuje železničný podnik podľa § 46, ods. 2 zák. č. I/1890.
258 Rozhodovanie v druhej stolici vo veci ustanovenia siete obecných ciest, zaradení ciest do tejto siete alebo ich vylúčenia podľa § 47, ods. 2 zák. čl. I/1890.
259 Všetka býv. pôsobnosť podžupana a administratívneho výboru vo veci obecnej verejnej práce a jej výkupu, pokiaľ táto pôsobnosť nebola zrušená podľa § 50 zák. čl. I/1890.
260 Vzatie na vedomie mena zodpovedného člena miestneho národného výboru alebo jeho určenie podľa § 52, ods. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
261 Opatrenie vo veci výkonu technických prác pre obecné cesty podľa § 53, ods. 1 zák. čl. I/1890.
262 Povoľovanie stavby ciest pre verejnú dopravu zriaďovaných súkromníkmi, spoločnosťmi a družstvami, dozorná pôsobnosť vo veciach obecných ciest podľa § 53, ods. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
263 Povolenie pre predbežné práce sostavenia plánov pokiaľ nejde o štátne hradské podľa § 55, ods. 1 zák. čl. I/1890.
264 Nariadenie miestnej obchôdzky o projektoch ciest a objektoch na nich pokiaľ nejde o štátne hradské podľa § 57, ods. 1 zák. čl. I/1890.
265 Rozhodovanie o tom, kedy sa má upustiť od miestnej obchôdzky podľa § 57, od. 4, zák. čl. I/1890.
266 Povoľovanie komp a prievozov v pôsobnosti býv. podžupana a všetky k tomu potrebné konania podľa § 74, ods. 1 až 11 a §§ 75 a 76 zák. čl. I/1890.
267 Evidencia komp a lodných mostov podľa § 79 zák. čl. I/1890.
268 Všetka pôsobnosť býv. podžupana a administratívneho výborupodľa I. dielu III. hlavy zák. čl. I/1890.
269 Všetka pôsobnosť prikázaná okresným národným výborom vo veciach býv. krajinských a príchodových ciest a verejných ciest zriadených súkromníkmi, spoločnosťami a spoločenstvami podľa § 1 vl. nar. č. 190/1926 Sb.
270 Výkonná služba podľa § 1, ods. 1 vl. nar. č. 190/1926 Sb.
271 Povoľovanie dovolených na zotavenie cestárskym orgánom podľa §§ 14, 50 a 76 vl. nar. č. 133/1928 Sb.
272 štátnych nehnuteľností, cestných strojov, vozidiel a pod. nar. č. 37/1945 Sb. n. SNR vl. nar. č. 13/1949 Sb. § 3, písm. b) až e) a) Správa a udržovanie štátnych cestných strojov, vozidiel, dielní, kameňolomov, garáží a iných objektov.b) Správa a udržovanie štátnych budov.c) Opravy a udržovanie štátneho inštalačného a strojného zariadenia, pokiaľ toto nevykonávajú štátne strojné úrady.
d) Súčinnosť pri udržovaní budov a iných objektov okresných a obecných a objektov verejných fondov, pokiaľ má štátna správa na udržovacích prácach záujem, ďalej budov cirkevných, pri ktorých patronátne povinnosti a práva prevzala štátna správa.
273 § 3, písm. f) nar. SNR Všetka stavebno technická pôsobnosť podľa osobitných právnych predpisov.
274 § 4 nar. SNR Technická poradná činnosť.
275 stavebných povolení nar. č. 128/1945 Sb. n. SNR § 3 Udeľovanie stavebných povolení v prvej stolici.
276 vyhotovení regulačných plánov miest a obcí vyhl. č. 90/1946 Sb. n. SNR § 2, ods. 2 Odvolanie proti usnesení miestneho národného výboru o potrebe opatrení regulačných plánov.
Príloha D vl. nar. č. 116/1949 Sb.
Pol. V odbore štátnej správy sa prenáša na krajský národný výbor pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva vnútra Spoločnosti pre obnovu Lidíc zák. č. 187/1946 Sb.,

vl. nar. č. 188/1946 Sb. (štatút Spoločnosti pre obnovu Lidíc),
zák. č. 208/1948 Sb.
§ 1, ods.3,
§ 3, ods.2

§ 11, ods. 4, § 12 a § 13, ods. 2

§ 3, ods. 2 a § 6, ods. 1
Dozor na činnosť a hospodárstvo Spoločnosti pre obnovu Lidíc a poukazovanie štátnych príspevkov.
Prenáša sa tiež pôsobnosť Ministerstva financií.
2 záložného a požičovného úradu v Prahe zák. č. 307/1921 Sb. § 3 Určovanie časti čistého ročného prebytku, ktorú má záložný a požičovný úrad v Prahe odviesť štátnej správe na splateniebezúročnej pôžičky.
3 príslušné patenty, dekréty a obyčajové právo Všetka pôsobnosť Ministerstva vnútra vo veciach správy a hospodárenia záložného a požičovného úradu v Prahe.
Príloha E vl. nar. č. 116/1949 Sb.
Pol. V odbore štátnej správy odpadá súčinnosť (udieľanie súhlasu, schvaľovanie, potvrdzobanie, vypočutie)
vo veciach podľa prislúchajúca Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ministerstva vnútra majetkového usporiadania okresov dekrétu č. 121/1945 Sb. § 15, ods. 3 Ministerstvu vnútra po dohode s Ministerstvom financií Dohoda medzi okresnými národnými výbormi omajetkovom usporiadaní a o rozdelení zamestnancov pri zmene obvodov a pri rozlúčení okresov.
2 volebných zák. č. 75/1948 Sb. § 3, ods. 3 Ministerstvu vnútra Prikazovanie obcí s menej než 50 voličmi zapísanými vo voličských soznamoch k obci, v ktorej miestny (ústredný) národný výbor vykonáva pôsobnosť okresného národného výboru.
3 číslovania domov zák. č. 266/1920 Sb. § 12, ods. 2 krajským, po prípade okresným národným výborom Výmaz domového čísla.
4 § 18 krajským národným výborom Zmeny v číslovaní domov v štatutárnych mestách.
5 Ministerstva sociálnej starostlivosti starostlivosti o mládež vl. nar. č. 202/1947 Sb. § 16 Ministerstvu sociálnej starostlivosti Ustanovovanie prednostov úradovní starostlivosti o mládež a ich zástupcov.
6 § 17 Pridelenie zamestnancov odborných a iných kategóriíúradovniam starostlivosti o mládež.
7 Ministerstva zdravotníctva zdravotnej stužby vl. nar. č. 24/1923 Sb. § 9, ods. 4 Ministerstvu zdravotníctva Rozhodnutie, služby zdravotníctva týkajúce sa úpravy zdravotnej služby.
8 potierania prenosných chorôb zák. č. 60/1948 Sb. § 11, ods. 3 krajským národným výborom Vyžiadanie si pomoci vojenských orgánov na vykonanieizolácie v ohrozenej oblasti.
9 ústavov národného zdravia vl.nar.č. 219/1948 Sb. § 7, ods. 2 Ministerstvu zdravotníctva Ustanovovanie riaditeľov votníctva ústavov národnéhozdravia.
10 Ministerstva pôdohospodárstva ochrany zvierat zák. č. 14/1913 mor. z. z.
zák. č. 41/1909 sliezs. z. z.
§§ 1 a 2
§§ 1 a 2
Ministerstvu pôdohospodárstva Nariadenie krajského národného výboru, ktorým sa vyhlasujú za užitočné alebo škodlivé iné zvieratá, než sú uvedené v zákone.
11 § 12 Nariadenie krajského národného výboru, ktorým sa vyhlasujú za zakázané iné spôsoby chytania a iné chytacie náradia, než v zákone uvedené.
12 § 13 Nariadenie krajského národného výboru vo veci označovania prístrojov nastrojených na chytanie.
13 Ministerstva dopravy železničných min. nar. č. 19/1879 r. z. § 27 Ministerstvu dopravy Kolaudácia zariadenia proti ohňu, ak sa vyskytnú závady.
14 Ministerstva techniky stavebných op. St. výb. č. 261/1938 Sb. § 1, ods. 2 krajským národným výborom Usnesenie o prestavbe časti obecného územia.
15 vl. nar. č. 185/1939 Sb. § 1, ods. 4 5 a 8 krajským národným výborom Potvrdzovanie opatrení, ktoré urobil okresný národný výborpodľa § 1, ods.1 vl. nar. č. 109/1942 Sb., odvolanie takéhopotvrdenia alebo súhlas s odvolaním opatrenia.
*)
Prenáša sa na Krajský národný výbor v Brne.
*)
Vykoná vždy krajský národný výbor, v ktorého obvode bola predpísaná menšia daň.
*)
Pre pozostalosti i v iných prípadoch, než ktoré sú uvedené v §§ 1 a 2 zákona.
*)
Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu po prípade Ministerstva pôdohospodárstva.
*)
Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu, po prípade Ministerstva pôdohospodárstva.
**)
Presun sa nedotýka súčinosti Ministerstva dopravy.
*)
Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.
*)
Okrem stavieb na tokoch, ktoré tvoria štátnu hranicu, generálnych projektov riečnych úprav, detailných projektov súvislých riečnych úprav na tokoch s väčším povodím než 150 km2, pokiaľ neboly vypracované na základe schváleného generálneho projektu, stavieb presahujúcich hranicu kraja, stavieb celoštátneho významu, zvlášť složitých alebo nákladných projektov riečnych úprav a objektov na nich, ktoré si ústredný úrad vyhradí, stavieb vodných nádrží s vyššími hrádzami než 10 m alebo s väčším obsahom než 300.000 m3, stavieb vodovodov složitých riešení čo do odberu podzemnej a povrchovej vody, jej úpravy a distribúcie a skupinových vodovodov presahujúcich hranice kraja, kanalizačných stavieb a ich čistiarní presahujúcich hranice kraja, kanalizačných čistiarní s biologickým alebo chemickým čistením a spoločných čistiarní závadných odpadových vôd.
*)
Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.
*)
S výnimkou prípadov, keď zmena obecných hraníc znamená zároveň zmenu hraníc okresu.
*)
Príslušným je okresný národný výbor podľa sídla školy.
*)
Prenáša sa tiež pôsobnosť ústredného úradu.
*)
Len, ak sa vyhovie odvolaniu úplne.
*)
Vypočutie KNV odpadá (pôsobnosť zrušených obchodných a živnostenských komôr).
*)
Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.
*)
Týka sa miest s viac než 25.000 obyvateľov, kúpeľných miest a zakladania nových obcí a ich častí.