114/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114.
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 29. apríla 1949,
ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 143, ods. 2 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 319 Sb., o zľudovení súdnictva:
§ 1
Na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové v prvej stolici všetky okresné súdy.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.