105/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105.
Vládne nariadenie
zo dňa 22. marca 1949
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa colného zákona zo dňa 14. júla 1927, č. 114 Sb.:
§ 1
Ustanovenia § 219, ods. 2 až 4 vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1927, č. 168 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa menia a znejú:
(2) Z tovaru pomenovaného v soznamoch A a B, ktoré sú uvedené v odseku 4, sa vyberá náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru a za monopolnú daň z liehu.
(3)
Ak žiada strana výslovne, deklarujúc tovar, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vyrubí sa:
a)
z tovaru vyrobeného z cukru sadz. čís. 19 alebo s prísadou tohto cukru náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru sadzbou všeobecnej dane z cukru platnou v čase vyclenia pre cukor určený na účely potravinárske;
b)
z tovaru vyrobeného z liehu alebo s prísadou liehu náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva alkoholu sadzbou monopolnej dane z liehu platnou v čase vyclenia.
(4)
Ak nežiada strana výslovne, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vyrubí sa stála náhradná dávka, ktorej sadzba sa zistí tak, že sa príslušná sadzba všeobecnej dane z cukru (za 100 kg) alebo monopolnej dane z liehu (za 1 hektolitrový stupeň), platná v čase vyclenia, násobí súčiniteľom uvedeným v týchto soznamoch:
A. Náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru.
Sadz.
čís.
Druh tovaru Súčiniteľ
pre výpočet
stálej náhrad-
nej dávky
Vyrubovacia
základňa
Tara pre vnútorné
obaly
ex 80 Umelý med 0.80 100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 10%
ex 108 Liehoviny s prísadou cukru (likéry, punče
atď.) okrem likérových krémov
0.30 100 litrov  
Likérové krémy 0.50
ex 112 Limonády s prísadou cukru 0.15
ex 114 Cukrárske pečivo (torty, rolády a pod.),
perníky, suchary cukrom obaľované a
oblátky plnené
0.40 100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
Ostatné pečivo s prísadou cukru 0.20
ex 126 Kakaový prášok s cukrom 0.60 pre debničky
15%,
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
ex 127 Tabuľková čokoláda a čokoládové
výrobky, neplnené
0.60
Tabuľková čokoláda a čokoládové
výrobky, plnené
0.85
ex 130
a
ex 131
Plody a ich šupky (kôra citrónová, poma-
rančová atď.), alebo iné časti rastlín, kan-
dované alebo obaľované cukrom
0.60 100 kg
vlastnej váhy
pre drevené
debničky 12%,
pre kartónové
obaly 7%
Ovocné sirupy 0.60 100 litrov  
Šťavy (mušty) z plodov, ovocia a bobulí,
mierne prisladené, na použitie priamo
ako nápoj
0.15
Ovocné kompóty s prísadou cukru 0.25 100 kg
vlastnej váhy
pre poháre
fľaše, hrnce
25%,
pre plechové
škatule 10%
Ostatné ovocné konzervy (napr. jamy,
marmelády, rosoly) s prísadou cukru
0.60
ex 131
a
ex 132
Cukrovinky (bonbóny, tiež šumivé, dražé,
dropsy, fondantový tovar, karamely,mar-
cipánový tovar, šumivé a pod. prášky na
prípravu nápojov a výrobky penové atď.)
okrem tureckého medu
0.85 100 kg
vlastnej váhy
pre plechové
škatule 14%,
pre kartónové
obaly 10%
Turecký med a tovar tragantový 0.45
Detské múčky a podobné detské
poživatiny, s prísadou cukru
0.30 pre plechové
škatule 10%
Kondenzované mlieko s prísadou cukru 0.40  
Iné výrobky s prísadou cukru 0.60
B. Náhradná dávka za monopolnú daň z liehu.
Sadz.
čís.
Druh tovaru Súčiniteľ
pre výpočet
stálej náhrad-
nej dávky
Vyrubovacia
základňa
Tara pre obaly
ex 108 *) Éter etylnatý, ak obsahuje viac než
10 objemových percent alkoholu
112.—

1.25
100 litrov
alebo
za každý
liter éteru
vo smesi
 
ex 109 Vína s prísadou alkoholu, ak majú viac
než 15, najviac však 22.5 objemových percent
alkoholu
7.50

1. —
100 kg vlast-nej váhy
alebo
100 litrov
alebo za každý
hektolitrový
stupeň
(liter) alkoholu nad
15% objemových
alkoholu vo víne
pre sudy 13%
ex
620**)
Éter etylnatý 175.— 100 kg
vlastnej váhy
pre sudy 20%
ex 630 Liečivá obsahujúce alkohol, ak nemajú
viac než 15 objemových percent alkoholu
15.— 100 litrov  
632 Alkoholické aromatické tresti 90.—
ex 633 Voňavky a kozmetické prostriedky,
obsahujúce alkohol
90.—
*) Za alkohol obsiahnutý vo smesi sa vyberá okrem toho monopolná daň z liehu. Ak sa použije
k výpočtu náhradnej dávky súčiniteľ 112, berie sa za základ výpočtu monopolnej dane z liehu
10 hektolitrových stupňov za 100 l tovaru.
**) Za éter etylnatý na priemyslové účely sa nevyberá náhradná dávka, ak predloží strana povolenie
finančného referátu okresného národného výboru odoberať na priemyslové účely éter etylnatý, vyrobený
z liehu odobraného za sníženú predajnú cenu.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.