Chronologický register predpisov ročníka 1949

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1949 Zb. Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
2/1949 Zb. Vyhláška o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou
3/1949 Zb. Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích.
4/1949 Zb. Zákon o pracovnom pomere domovníckom
5/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov
6/1949 Zb. Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
7/1949 Zb. Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
8/1949 Zb. Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
9/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947
10/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).
11/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov
12/1949 Zb. Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
13/1949 Zb. Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov
14/1949 Zb. Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
15/1949 Zb. Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)
16/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu
17/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou.
18/1949 Zb. Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City.
19/1949 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948
20/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov
21/1949 Zb. Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
22/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zmenách úradných názvov miest v roku 1948.
23/1949 Zb. Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
24/1949 Zb. Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
25/1949 Zb. Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
26/1949 Zb. Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
27/1949 Zb. Zákon o mechanizácii pôdohospodárstva
28/1949 Zb. Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
29/1949 Zb. Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
30/1949 Zb. Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
31/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.
32/1949 Zb. Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky.
33/1949 Zb. Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
34/1949 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948
35/1949 Zb. Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
36/1949 Zb. Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
37/1949 Zb. Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
38/1949 Zb. Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
39/1949 Zb. Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
40/1949 Zb. Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému
41/1949 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom.
42/1949 Zb. Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb.
43/1949 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948.
44/1949 Zb. Zákon o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska.
45/1949 Zb. Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
46/1949 Zb. Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania.
47/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového
48/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní.
49/1949 Zb. Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
50/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi
51/1949 Zb. Vyhláška niektorých členov vlády o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15.novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly
52/1949 Zb. Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom.
53/1949 Zb. Zákon o cestovných pasoch
54/1949 Zb. Nariadenie o letnom čase v roku 1949
55/1949 Zb. Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií
56/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe.
57/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
58/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
59/1949 Zb. Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby
60/1949 Zb. Zákon o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
61/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku
62/1949 Zb. Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov
63/1949 Zb. Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
64/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku
65/1949 Zb. Zákon o oceňovaní
66/1949 Zb. Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy
67/1949 Zb. Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov
68/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.
69/1949 Zb. Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách.
70/1949 Zb. Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave
71/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.
72/1949 Zb. Nariadenie o obvodných tajomníkoch
73/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce
74/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku)
75/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách.
76/1949 Zb. Zákon o organizácii správy v hlavnom meste Prahe
77/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú
78/1949 Zb. Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci
79/1949 Zb. Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy
80/1949 Zb. Nariadenie o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy
81/1949 Zb. Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy.
82/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov
83/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).
84/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy.
85/1949 Zb. Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory
86/1949 Zb. Zákon o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel
87/1949 Zb. Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi
88/1949 Zb. Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín
89/1949 Zb. Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomných právnych stykoch vo veciach občianskych i trestných, podpísanej vo Varšave dňa 21. januára 1949
90/1949 Zb. Zákon o rodinných prídavkoch
91/1949 Zb. Zákon o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
92/1949 Zb. Branný zákon.
93/1949 Zb. Zákon o zrušení sirotských pokladníc.
94/1949 Zb. Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.
95/1949 Zb. Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy
96/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených
97/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
98/1949 Zb. Nariadenie o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja
99/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pouličných železníc v zemskom hlavnom meste Brne
100/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre vedľajšiu (miestnu) železnicu Mariánské Hory - Brušperk.
101/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre drobnú železnicu Vítkovice-Zábřeh
102/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „C" sadzobníka všeobecnej dane.
103/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT).
104/1949 Zb. Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.
105/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.
106/1949 Zb. Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov.
107/1949 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu
108/1949 Zb. Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií.
109/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch.
110/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb.
111/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu.
112/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov
113/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku.
114/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové.
115/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949.
116/1949 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
117/1949 Zb. Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.
118/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949.
119/1949 Zb. Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.
120/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
121/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov.
123/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé železnice, národný podnik“.
124/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik".
125/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba labská, národný podnik“.
126/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá plavba oderská, národný podnik".
127/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba dunajská, národný podnik“.
128/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“.
129/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy.
130/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.
131/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku.
132/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
133/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.
134/1949 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu.
135/1949 Zb. Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.
136/1949 Zb. Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov
137/1949 Zb. Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti.
138/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti.
139/1949 Zb. Vládne nariadenie o organizácii ľudovej správy v okresoch.
140/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
141/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
142/1949 Zb. Zákon o výkone ľudovej správy v sídlach krajov.
143/1949 Zb. Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.
144/1949 Zb. Zákon o oddlžení sväzkov ľudovej správy
145/1949 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových.
146/1949 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.
147/1949 Zb. Zákon ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách.
148/1949 Zb. Zákon o Národnej galérii v Prahe
149/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
150/1949 Zb. Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov.
151/1949 Zb. Zákon o Československej štátnej pošte, národnom podniku.
152/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku.
153/1949 Zb. Vládne nariadenie o povinnom ničení škodcov repy a chmeľu a o odbornom dozore nad zachovávaním zákona o ochrane výroby rastlinnej.
154/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva.
155/1949 Zb. Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949.
156/1949 Zb. Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom
157/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov
158/1949 Zb. Zákon o boji proti pohlavným nemociam.
159/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent.
160/1949 Zb. Zákon o vnútornom obchode.
161/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov
162/1949 Zb. Zákon o zbraniach a strelive.
163/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici.
164/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.
165/1949 Zb. Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú.
166/1949 Zb. Zákon o sídle Správneho súdu.
167/1949 Zb. Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.
168/1949 Zb. Zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945.
169/1949 Zb. Zákon o vojenských obvodoch
170/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia.
171/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti.
172/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1949.
173/1949 Zb. Vládne nariadenie o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia.
174/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.
175/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948.
176/1949 Zb. Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení.
177/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísanom v Sofii dňa 11. septembra 1948.
178/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948.
179/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave.
180/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
181/1949 Zb. Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.
182/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku.
183/1949 Zb. Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí.
184/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky.
185/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne.
186/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov.
187/1949 Zb. Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.
188/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny.
189/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona.
190/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.
191/1949 Zb. Vládne nariadenie o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory
192/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme
193/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.
194/1949 Zb. Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
195/1949 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného shromaždenia.
196/1949 Zb. Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia.
197/1949 Zb. Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949.
198/1949 Zb. Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe.
199/1949 Zb. Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností.
200/1949 Zb. Zákon platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov.
201/1949 Zb. Zákon o notárstve.
202/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve.
203/1949 Zb. Vládne nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského
204/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva.
205/1949 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie.
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine.
207/1949 Zb. Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy
208/1949 Zb. Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek.
209/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon.
210/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti.
211/1949 Zb. Vládne nariadenie o zrušení sceľovacích úradov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy.
212/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
213/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948.
214/1949 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949.
215/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948.
216/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú sídla doplňovacích úradov I. a II. stolice a obvody ich pôsobnosti.
217/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci
218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
219/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.
220/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom.
221/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom.
222/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom.
223/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom.
224/1949 Zb. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní).
225/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia.
226/1949 Zb. Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch.
227/1949 Zb. Zákon o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe.
228/1949 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci.
229/1949 Zb. Zákon o vkladných knižkách.
230/1949 Zb. Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
231/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov.
232/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov
233/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci
234/1949 Zb. Zákon o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
235/1949 Zb. Vládne nariadenie o plánovaní a inej tvorbe cien.
236/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú.
237/1949 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva o evidencii a povinnom hlásení zdravotníckych pracovníkov.
238/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov.
239/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane.
240/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon
241/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948.
242/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky.
243/1949 Zb. Zákon o účastinných spoločnostiach.
244/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu.
245/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
246/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov.
247/1949 Zb. Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach
248/1949 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov.
249/1949 Zb. Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb.
250/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.
251/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy.
252/1949 Zb. Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
253/1949 Zb. Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového.
254/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecného colného sadzobníka.
255/1949 Zb. Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina.
256/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.
257/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch.
258/1949 Zb. Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku
259/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949.
260/1949 Zb. Zákon o úradných listoch
261/1949 Zb. Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja.
262/1949 Zb. Nariadenie ministra financií ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane.
263/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o všeobecnej dani.
264/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o všeobecnej dani
265/1949 Zb. Zákon o rodinnom práve.
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych.
267/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva.
268/1949 Zb. Zákon o matrikách
269/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení
270/1949 Zb. Zákon o finančných prokuratúrach.
271/1949 Zb. Zákon o výrobe a distribúcii liečiv.
272/1949 Zb. Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety.
273/1949 Zb. Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka.
274/1949 Zb. Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950.
275/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní.
276/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.
277/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu
278/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
279/1949 Zb. Zákon o finančnom hospodárení národných výborov
280/1949 Zb. Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí.
281/1949 Zb. Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby.
282/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti.
283/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok.
284/1949 Zb. Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.
285/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku.
286/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
287/1949 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu.
288/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov.
289/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej.
290/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive.
291/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.
292/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.
293/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949.