91/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.05.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91.
Vládní nařízení
ze dne 20. dubna 1948
o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb.:
§ 1.
(1)
U osob, které v době od 11. července 1947 do 11. srpna 1947 právním jednáním mezi živými zcela nebo zčásti zcizily nebo reálně rozdělily pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1 a 2 vládního nařízení ze dne 8. listopadu 1947, č. 194 Sb., o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách, se provede dodatečný soupis tohoto i ostatního jejich pozemkového majetku uvedeného v § 1, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 194/1947 Sb. podle stavu ke dni 11. července 1947.
(2)
Soupisem jsou povinny osoby, které byly vlastníky pozemkového majetku uvedeného v odstavci 1 ke dni 11. července 1947.
§ 2.
Soupisovou přihlášku pozemkového majetku uvedeného v § 1 nutno podati do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení; tiskopisy lze obdržeti u ministerstva zemědělství, na Slovensku u pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.
§ 3.
Pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak, platí pro dodatečný soupis ustanovení vládního nařízení č. 194/1947 Sb.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.