71/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.04.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71.
Dohoda
mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A NOVÉHO ZÉLANDU BYLA VÝMĚNOU NOT SJEDNÁNA TATO DOHODA:
(Překlad.)
Nový Zéland.
P. M. 58/60/6.
Department zahraničních věcí.
Wellington N. Z.
7.
listopadu 1946.
Pane,
mám čest odvolati se na dřívější korespondenci týkající se otázky peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, a který patří československým osobám, a na korespondenci týkající se otázky peněžních částek, které požadují novozélandské osoby na Čechoslovácích. Seznamy těchto peněz, obsahující podrobnosti o takových požadavcích ke dni 31. března 1946, byly Vám již odevzdány.
Mám nyní čest Vám oznámit, že vláda Nového Zélandu by byla ochotna přijmout tuto úpravu uvolňování zmíněných pohledávek:
1.
Vláda Nového Zélandu se zavazuje, že všechny peněžní pohledávky na Novém Zélandě náležející československým osobám budou k jejich volné dispozici, při čemž ovšem tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným na Novém Zélandě, a to pokud se tkne transferu přes Londýn podle ustanovení Peněžní dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Československem, podepsané 1. listopadu 1945, za podmínky, že vláda Československé republiky bere na sebe stejný závazek ohledně peněžních pohledávek, náležejících novozélandským osobám a koncernům, při čemž tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným v Československu.
2.
Československá vláda uznává, že československé osoby, které jsou dlužníky novozélandských osob, zůstávají zavázány svým věřitelům, dokud dluhy nebudou plně splaceny podle ustanovení příslušných soukromoprávních ujednání. V této souvislosti pomůže československá vláda novozélandským věřitelům vypátrati a určiti jejich dlužníky, ulehčiti splnění nároků věřitelů vůči původním dlužníkům, jejich dědicům nebo nástupcům.
Bude-li Vaše vláda souhlasiti se shora navrženou úpravou, navrhuje se, aby tento dopis s Vaší potvrzující odpovědí tvořil formální dohodu mezi našimi oběma vládami, a to s účinností od data Vaší odpovědi.
S projevem úcty
FOSS SHANAHAN,
úřadující sekretář pro věci zahraniční
Dr. Josef Němeček,
československý generální konsul,
Box 3644 S, G. P. O.
Sydney,
Nový Jižní Wales.
(Překlad.)
Generální konsulát ČSR v Sydney.
v Sydney
30. července 1947.
Č.
2034/47.
Státnímu tajemníkovi zahraničních věcí,
Department zahraničních věcí,
Wellington, N. Z.
Pane,
mám čest podati Vám zprávu o tom, že jsem obdržel instrukce své vlády, abych učinil vládě Nového Zélandu toto sdělení:
Vláda Československé republiky má čest potvrditi příjem sdělení vlády Nového Zélandu ze dne 7. listopadu 1946, navrhující úpravu uvolnění peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, patřícím československým osobám a které se také týká peněžních částek požadovaných novozélandskými osobami na Čechoslovácích. Je dohoda v tom, že podle dojednání mezi oběma vládami, pokud se tkne uvolnění uvedených peněžních pohledávek, bude dohodnuto toto:
1.
Vláda Nového Zélandu se zavazuje, že všechny peněžní pohledávky na Novém Zélandě náležející československým osobám budou k jejich volné dispozici, při čemž ovšem tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným na Novém Zélandě, a to pokud se tkne transferu přes Londýn podle ustanovení Peněžní dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Československem, podepsané 1. listopadu 1945, za podmínky, že vláda Československé republiky bere na sebe stejný závazek ohledně peněžních pohledávek, náležejících novozélandským osobám a koncernům, při čemž tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným v Československu.
2.
Československá vláda uznává, že československé osoby, které jsou dlužníky novozélandských osob, zůstávají zavázány svým věřitelům, dokud dluhy nebudou plně splaceny podle ustanovení příslušných soukromoprávních ujednání. V této souvislosti pomůže československá vláda novozélandským věřitelům vypátrati a určiti jejich dlužníky, ulehčiti splnění nároků věřitelů vůči původním dlužníkům, jejich dědicům nebo nástupcům.
Dr. Eduard Beneš, president Československé republiky, určil mne a ustanovil svým zmocněncem a opatřil mne plnou mocí k uzavření a podpisu výše uvedené dohody. Čemuž dokladem přikládám opis plné moci, podepsané presidentem a spolupodepsané panem Janem Masarykem, ministrem zahraničních věcí.
S projevem úcty
Dr. JOSEF NĚMEČEK,
generální konsul.
(Překlad.)
Nový Zéland.
PM 58/60/6
Ministerstvo zahraničních věcí
Wellington, N. Z.
8.
srpna 1947.
Pane,
mám čest potvrditi příjem Vašeho sdělení ze dne 30.července o uvolnění peněžních pohledávek držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, spolu s plnou mocí opravňující Vás k jeho podepsání.
Tímto se potvrzuje, že Vaše sdělení výše uvedené a sdělení tohoto Departmentu ze dne 7. listopadu 1946 tvoří formální dohodu mezi vládami československou a Nového Zélandu, která nabude účinnosti ratifikací československou vládou. Bude mi ctí obdržeti od Vás zprávu o datu, kdy ratifikace dohody byla provedena.
S projevem úcty
A.
MAC INTOSH,
státní tajemník zahraničních věcí.
Dr. JOSEF NĚMEČEK,
generální konsul Československé republiky,
C)
- Hotel Waterloo,
Wellington, C. 1.
Vyhlašuje se s tím, že president republiky ratifikoval tuto dohodu dne 25. listopadu 1947 a že dohoda nabyla tímto dnem mezinárodní účinnosti.
Dr. Clementis v. r.

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.