36/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
Vládní nařízení
ze dne 19. března 1948,
kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody:
§ 1
Zrušuje se použivatelnost nařízení ministra vnitra č. 208/1944 Sb.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr techniky v dohodě s ministrem vnitra.
Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.