327/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.08.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327.
Vládna vyhláška
zo dňa 8. októbra 1948,
ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948.
Podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, vyhlasujem:
Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 7. septembra 1948 a so súhlasom prezidenta republiky uvádza sa do dočasnej platnosti s účinnosťou od 4. augusta 1948 Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948.
Táto Dohoda sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.1)
Námestník predsedu vlády:
Fierlinger v. r.
Dohoda
o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou.
Prezident Československej republiky s jednej strany a Prezídium Veľkého národného shromaždenia Ľudovej republiky rumunskej so strany druhej, prajúc si upevniť a obľahčiť v duchu Smluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísanej dňa 21. júla 1948, hospodárske sväzky, ktoré spájajú oba štáty, rozhodli sa uzavrieť do dojednania obchodnej a plavebnej Smluvy Dohodu o dočasnej úprave hospodárskych stykov a vymenovať pre to za svojich splnomocnencov:
Prezident Československej republiky
pána Dr. CLEMENTISA, ministra zahraničných vecí,
Prezídium Veľkého Národného shromaždenia Ľudovej republiky rumunskej
pani Annu PAUKEROVÚ, ministersku zahraničných vecí,
ktorí, vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré zhľadali v dobrej a náležitej forme, shodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1.
Smluvné strany si priznávajú vzájomné zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach, týkajúcich sa ciel ako aj dovozných a vývozných poplatkov, vnútroštátnych zdanení dovozného tovaru a všetkých predpisov a formalít pri dovoze a vývoze.
Článok 2.
Fyzické a právnické osoby oboch štátov budú v každom smere používať za podmienok vzájomnosti na území druhého smluvného štátu tie isté výhody ako fyzické a právnické osoby štátu používajúceho najvyššie výhody vo všetkých veciach, týkajúcich sa obchodu, priemyslu a plavby, ako aj iných druhov podnikateľskej činnosti.
Článok 3.
Smluvné strany si povolia navzájom zriadenie a činnosť obchodných zastupiteľstiev, ktorých právne postavenie sa určí osobitnou dohodou oboch smluvných strán, ktorá sa stane nedielnou súčiastkou tejto dočasnej Dohody.
Článok 4.
Obe smluvné strany obľahčia v najvyššej možnej miere železničnú tranzitnú prepravu cez svoje územie za primerané sadzby a dojednajú na podklade vzájomnosti dohody, ktoré budú na to potrebné.
Článok 5.
Ustanovenia tejto Dohody sa nevzťahujú na práva a výsady, ktoré sú alebo budú poskytnuté jednou so smluvných strán pre uľahčenie pohraničného styku so susednými štatmi v pásme, nepresahujúcom 15 km s každej strany hranice.
Článok 6.
Obe smluvné strany začnú v najbližšom vhodnom čase rokovanie o uzavretí obchodnej a plavebnej smluvy.
Článok 7.
Táto dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Prahe.
Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikácií.
Jednako obe smluvné strany sa dohodly na tom, že táto Dohoda vstúpi do provizórnej platnosti 14 dní po jej podpise.
Spísané v Bukurešti dňa 21. júla 1948 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Československú republiku:
Dr. V. CLEMENTIS v. r.

A. PAUKEROVÁ v. r.
Za Ľudovú republiku rumunskú:
1)
Na strane 45.