326/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326.
Nariadenie ministra financií
zo dňa 31. decembra 1948
o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.
Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom vnútra podľa § 29, ods. 1 a § 43, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:
§ 1.
(1)
Poukazovacie právo prislúcha na krajských národných výboroch predsedovi, jeho námestníkom, keď ho zastupujú, referentom v rozsahu ich funkcie a krajskému tajomníkovi a prednostom referátov v odbore ich pôsobnosti, pokiaľ si ich nadriadené volené orgány nevyhradily výkon poukazovacieho práva pre seba. Tieto volené orgány môžu poveriť výkonom svojho oprávnenia prednostov správnych oddelení a ich zástupcov, a to buď všeobecne, alebo pre určité druhy výplat.
(2)
Poukazovacie právo na okresných národných výboroch a na národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, vykonávajú až do ďalšej úpravy osoby, ktorým toto právo prislúcha podľa doterajších predpisov.
§ 2.
(1)
Pokladničná služba na krajských národných výboroch, okresných národných výboroch a národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, sa koná zásadne šekovou službou Poštovnej sporiteľne, národného podniku. Každý z týchto národných výborov má šekový účet, zapojený na hlavný štátny šekový účet.
(2)
Platby v hotovosti, cenných papieroch, vkladných knižkách a v iných cennostiach vykonáva pomocná pokladnica.
§ 3.
Na krajských národných výboroch, okresných národných výboroch a na národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, obstaráva účtovnú službu učtáreň v ich finančných referátoch. Pritom sú smerodajné pre ňu doterajšie predpisy o výkone účtovnej služby na správnych úradoch II. stolice.
§ 4.
V odbore hospodárenia sväzkov ľudovej správy platia doterajšie predpisy.
§ 5.
Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na hospodársko-správne a účtovné veci Sboru národnej bezpečnosti.
§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.
Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.