325/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325.
Zákon
zo dňa 22. decembra 1948
o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Lehoty na uplatnenie nárokov zo zmeniek znejúcich na pengö a vystavených do 26. júna 1945 na časti územia Slovenska, ktorá bola dočasne okupovaná maďarským štátom, sa predlžujú do 31. decembra 1949.
(2)
Čas predĺženia podľa odseku 1 sa nezapočítava do doby premlčacej ani do lehoty, v ktorej treba uplatniť nárok zo zmenky, alebo urobiť opatrenie na zachovanie práv zo zmenky.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.