315/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315.
Vládne nariadenie
zo dňa 30. decembra 1948,
ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 312 Sb., o organizácii štátnych lesov a statkov:
§ 1.
Zriadenie podnikov.
Dňom 1. januára 1949 sa zriaďujú tieto štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov (ďalej len „podniky“):
1.
Československé štátne lesy, národný podnik, so sídlom v Prahe,
2.
Československé štátne statky, národný podnik, so sídlom v Prahe.
§ 2.
Majetková podstata.
Majetkovú podstatu podniku tvoria majetkové podstaty doterajšieho podniku Štátne lesy a statky; minister pôdohospodárstva určí, ktoré časti týchto majetkových podstát pripadnú jednotlivým podnikom.
§ 3.
Predmet podnikania.
(1)
Československé štátne lesy, národný podnik, prevádza lesné hospodárstvo a pridružené závody lesné na zužitkovanie lesnej výroby a podstaty pôdy, vynímajúc vyhradené nerasty.
(2)
Československé štátne statky, národný podnik, prevádza poľné a rybničné hospodárstvo a pridružené závody na statkové zužitkovanie rastlinnej a živočíšnej výroby a podstaty pôdy, vynímajúc vyhradené nerasty.
(3)
Podniky môžu vykonávať alebo obstarávať samostatne všetky práce a pomocné úkony, ktoré slúžia úlohám podľa odseku 1 a 2, ako aj vyvinúť činnosť, ktorá súvisí s ich prevádzkou.
§ 4.
Záverečné ustanovenie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.