309/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309.
Vyhláška Ministerstva financií
zo dňa 23. decembra 1948
o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.
Ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 54, ods. 1 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, že začne revíznu činnosť podľa § 53 toho istého zákona dňom 1. januára 1949.
Dr. Dolanský v. r.