308/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308.
Vyhláška Ministerstva financií
zo dňa 23. decembra 1948
o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev.
Ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 17, ods. 1 zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 187 Sb., o Ústrednej rade družstiev:
Osobitný odbor, ktorý tvoria v Ústrednej rade družstiev ústavy ľudového peňažníctva a ľudové peňažné ústredia podľa § 52 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, začne činnosť dňom 1. januára 1949.
Dr. Dolanský v. r.