306/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
Vládne nariadenie
zo dňa 28. decembra 1948
o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 44, ods. 2 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:
§ 1.
Pôsobnosť obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr (ďalej len „komory“) vo veciach vedenia zoznamu učňov, starostlivosti o vykonávaní záverečných skúšok učňovských a všeobecného dozoru nad vznikom a priebehom učebného pomeru prechádza dňom 1. januára 1949 na okresné úrady ochrany práce v sídlach komôr. Tieto úrady ju vykonávajú pre doterajší obvod pôsobnosti komôr.
§ 2.
Pôsobnosť komôr, súvisiaca so zahraničným obchodom, prechádza dňom 1. januára 1949 na spolok „Československá obchodná komora“.
§ 3.
Dňom 31. decembra 1948 zaniká pôsobnosť komôr, uvedená v prílohe, ktorá je súčiastkou tohto vládneho nariadenia.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.
Pol. Pôsobnosť Predpis
1. Vydávanie osvedčenia o obchodných zvyklostiach tuzemských zák. č. 85/1868 r. z., zák. čl. VI/1868
2. Hlásenie soznamu osôb, ktoré sú spôsobilé, aby boly ustanovené za revízorov na preskúmavanie návrhov na zriadenie účastinných spoločností zák. č. 175/1899 r. z.
3. Vedenie soznamu osôb, spôsobilých na ustanovenie za revizorov v spoločnosti s r. o. vl. nar. č. 147/1922 Sb.
4. Skúšanie a vymenovanie dohodcov tovaru a zmeniek (senzálov) zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
5. Smierčie konanie pri nekalej súťaži zák. č. 111/1927 Sb., vl. nar. č. 30/1928 Sb.
6. Vyjadrovanie o burzových zvyklostiach zák. č. 10/1903 r. z.
7. Vydávanie osvedčenia o výkonnosti oferentov pre dodávky na účely štátne zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
8. Rozhodčí súd v sporoch o veciach obchodných a živnostenských zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
9. Celá pôsobnosť, vyplývajúca zo živnostenského poriadku (živnostenského zákona) a predpisov tieto meniacich a doplňujúcich
10. Podávanie vyjadrenia v živnostensko-právnom konaní vl. nar. č. 14/1943 Sb., v znení zák. č. 108/1947 Sb. a zák. č. 221/1947 Sb.
11. Podávanie vyjadrenia pri udeľovaní koncesie (licencie) pri doprave osôb motorovými vozidlami zák. č. 77/1935 Sb.
12. Podávanie vyjadrenia pri povoľovaní podomového obchodu zák. č. 87/1926 Sb.
13. Podávanie vyjadrenia finančným úradom o odpisoch a sľavách daní zák. č. 76/1927 Sb.
14. Podávanie vyjadrenia o daňových úľavách pre podniky, zavádzajúce výrobu dosiaľ nezastúpenú alebo nedostatočne zastúpenú zák. č. 76/1927 Sb.
15. Podávanie návrhov na zaradenie do soznamu daňovníkov dane živnostenskej zák. č. 50/1948 Sb.
16. Podávanie posudkov o žiadostiach za daňové odpisy zák. č. 76/1927 Sb.
17. Pripomienky k osnovám zákonov zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
18. Subvenčná činnosť na zveľaďovanie živností, základným odborným školám, zostárlym a nemocným živnostníkom, na výstavy atď. zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
19. Pôsobnosť, ktorú vykonávaly komory z poverenia (z príkazu) ústredných úradov alebo povereníctev, najmä na podklade vyhlášok alebo výnosov ústredných úradov alebo povereníctev.