305/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305.
Vládne nariadenie
zo dňa 28. decembra 1948
o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 8, ods. 4 zákona zo dňa 21. decembra 1948 č. 280 Sb., o krajskom zriadení.
§ 1.
(1)
Z pôsobnosti ústredných úradov sa prenášajú na krajské národné výbory veci, uvedené v prílohe A, a na okresné národné výbory veci, uvedené v prílohe B tohto nariadenia.
(2)
Z pôsobnosti zemských národných výborov sa prenášajú na okresné národné výbory veci, uvedené v prílohe C tohto nariadenia.
(3)
Z pôsobnosti okresných národných výborov sa prenášajú na miestne národné výbory veci, uvedené v prílohe D tohto nariadenia.
(4)
Prílohy A až D sú súčiastkou tohto nariadenia.
§ 2.
Veci, v ktorých orgán (úrad) doteraz príslušný v I. stolici ešte nerozhodol v deň, keď toto nariadenie nadobúda účinnosť, postúpia sa na vybavenie orgánu (úradu), príslušnému podľa tohto nariadenia.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.
Příloha A k vl. nar. č. 305/1948 Sb.
B. č.
V odbore
štátnej
správy
sa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť, prislúchajúcaústrednému úradu
vo veciach podľa Vec pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva
vnútra
požiarnej
ochrany
vl. nar. č.
30/1942 Sb.
§ 5
ods. 1
Určovanie v konkrétnych prípadoch, v ktorých
mestách treba udržovať hasičstvo z povolania
a v ktorých obciach hasičstvo dobrovoľné
alebo povinné alebo obe tieto hasičstvá
vedľa seba a v akom počte (podľa smerníc,
vydaných Ministerstvom vnútra)
2 § 12
ods. 3
Potvrdzovanie veliteľa hasičstva z povolania.
3 § 13
ods. 3
Rozpúšťanie dobrovoľných hasičstiev
z dôvodov požiarnej polície.l
4 § 17
a § 21,
ods. 1
Rozhodovanie o žiadostiach na podporu
z výnosu dane z požiarnej ochrany.
5 verejných
sbierok
pat. z 10. 9.
1773,
č. 1520 Sb.
Krop. min.
nar. č. 10/
1853 r. z.
odd. A,
§ 25 a
odd. C,
§ 31
Povoľovanie verejných sbierok v obvode kraja,
ktorých výťažok má pripadnúť ustanovizni
so sídlom mimo obvodu krajského národného
výboru, v ktorom sa má sbierka konať,
alebo mimo obvodu štátu.
6 tlačových zák. č. 231/
1948 Sb.
§ 60
ods. 3
Zastavenie periodického tlačiva na čas od
jedného do šesť mesiacov alebo zakázanie jeho
vydávania vôbec (po dohode s Ministerstvom
informácií a osvety), ak vyslovil súd prípustnosť
tohto opatrenia.
7 podzemných
skladíšť
výbušnín
  § 43
a 49
Povoľovanie podzemných skladíšť s obložením
od 1.000 do 5.000 kg trhavín a od 5.000 do
10.000 kusov rozbušiek (s výnimkov prípadov,
ktoré si vyhradí Ministerstvo vnútra).
8 ochrany
zvierat
  § 7
ods. 3
Povoľovanie výnimky zo zákazu používania
elektrických prístrojov alebo zariadenia na
omámenie zvieraťa, ak nejde o zabitie
alebo iné usmrtenie zvieraťa.
9   § 21 Udeľovanie povolenia vedecky vedeným ústavom
a laboratóriám na robenie pokusov na živých
zvieratách za účelom odborného vedeckého
bádania alebo vyučovania.
10 Ministerstva
národnej
obrany
obrany
štátur
  § 155 Rozhodovanie o náhradách za plnenie od
100.000 do 500.000 Kčs (Rozhoduje
krajská komisia, zriadená podľa § 155,
ods. 3 zák.).
11 Ministerstva
financií
a Ministerstva
vnútra
loterných min. nar.
zo dňa
14. 7. 1911,
č. 27015 m.
v., č. 30426
m. f., lot.
patent zo dňa
13. 3. 1913,
č. 27,
sv. 40 sb.
z. pol.
č. 4,
písm. c)
Povoľovanie vecných lotérií s herným kapitálom
od 50.000 do 500.000 Kčs.
12 Ministerstva
techniky
priestorového
plánovania
vl. nar. č.
299/1941 Sb.
§ 1,
ods. 1
Vykonávanie príprav priestorového
plánovania
Příloha B k vl. nar. č. 305/1948 Sb.
B. č.
V odbore
štátnej
správy
sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť, prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Vec pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva
vnútra
povrchových
obchodných
a spotrebných
skladíšť
výbušnín
obež. býv.
uh. Min. vn.
č. 40302/
1890 B. M.
§ 37,
posl.
ods. a
§ 38,
ods. 2
Povoľovanie povrchových obchodných
a spotrebných skladíšť od 1.000 do 10.000
kg výbušnín.
2 podzemných
skladíšť
výbušnín
min. nar. č.
68/1877 r. z.
v znení min.
nar. č. 156/
1883 r. z. a
výnosy Min.
vnútra zo dňa
15. 4. 1885,
č. 5061 a zo
dňa 27. 4.
1904, č.
18653/1902
§ 43
a § 49
Povoľovanie podzemných skladíšť s obložením
najviac 1.000 kg trhavín a 5.000 kusov rozbušiek
s výnimkov prípadov, ktoré sebe (alebo príslušným
krajským národným výborom) vyhradí Ministerstvo
vnútra.
3   zák. č. 134/
1867 r. z.
v znení de-
krétu č. 81/
1945 Sb.
§ 11 Osvedčenie právneho trvania spolku.
Příloha C k vl. nar. č. 305/1948 Sb.
B. č.
V odbore
štátnej
správy
sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť, prislúchajúca zemským
výborom (povereníctvam)
vo veciach podľa Vec pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva
vnútra
okresnej
finančnej
komisie
zák. č. 126
1920 Sb.
v znení zák.
č. 125/1927 Sb.
§ 87,
ods. 1
Vymenovanie polovice členov okresnej
finančnej komisie. Celú okresnú finančnú
komisiu volí teraz okresný národný výbor.
2 finančnej
komisie
ústredných
národných
výborov
zák. č. 329/
1921 Sb.
§ 9,
ods. 2
Ustanovenie polovice členov finančnej
komisie. Celú finančnú komisiu volí
teraz ústredný národný výbor.
3 miestnej
finančnej
komisie
zák. č. 329/
1921 Sb.
§ 9,
ods. 1
Povoľovanie výnimok z povinnosti obcí
zriadiť osobitnú finančnú komisiu
(mimo štatutárneho mesta).
4 spolkových zák. č. 134
1867 r. z.
v znení dekrétu
č. 81/1945 Sb.
§ 9 Osvedčenie právneho trvania spolku.
5 § 4
a 5
Vzatie na vedomie oznámenia o utvorení
a zmene stanov spolkov, pre ktoré boly
vydané vzorné stanovy, a spolkov, ktorých
obvod pôsobnosti nepresahuje hranice
okresu.
Vydávanie potvrdení o urobených
oznámeniach
6 § 6
a 10
Vyslovovanie zákazu utvorenia alebo
zmeny stanov spolkov, pre ktoré boly
vydané vzorné stanovy, a spolkov, ktorých
obvod pôsobnosti nepresahuje hranice
okresu.
7 § 25
a 27
Rozpúšťanie spolkov, pre ktoré boly
vydané vzorné stanovy, a spolkov, ktorých
obvod pôsobnosti nepresahuje hranice okresu.
8 § 26 Prejednávanie oznámenia o dobrovoľnom
rozídení sa spolkov, pre ktoré boly
vydané vzorné stanovy, a spolkov, ktorých
obvod pôsobnosti nepresahuje hranice
okresu.
9 vlajok
a znakov
zák. č. 269/
1936 Sb.
§ 3,
ods. 2
Povoľovanie osobitných vlajok a znakov
korporáciám , ak sú na ich užívanie podľa
stanov (organizačných predpisov) oprávnené.
10 verejných
sbierok
pat. z 10. 9.
1773,
č. 1520 sb.
Krop., min. nar.
č. 10/1853 r. z.
odd. A,
§ 25
Povoľovanie verejných sbierok v obvode
okresu pre účel iného okresu ako onoho,
v ktorom sa má sbierka konať.
11 divadelných zák. č. 32/
1948 Sb.
§ 21,
ods. 1
Povoľovanie prevodzovania diela, vydaného
tlačou.
12 zbraní
a streliva
zbroj. pat. č.
223/1852 r. z.
§ 4
a 5
Udeľovanie povolenia na predaj zakázaných
zbraní.
13   § 12,
ods. 1
Povoľovanie držania neprimeraného množstva
dovolených zbraní a streliva.
14 min. nar. č.
159/ 1857 r. z.
§ 14
K § 5
Povoľovanie nosenia zakázaných zbraní.
15 povrchových
obchodných
a spotrebných
skladíšť, výbušnín
i s prachom
do najvyššieho
obloženia
10.000 kg
min. nar. č.
68/1877 r. z.
v znení min.
nar. č. 156/
1883 r. z. min.
nar. č. 62/1891
r. z.
§ 46
a 47
a § 48,
ods. 1
§ 6
a 7
a § 8,
posl.
ods.
Povoľovanie úľav z bezpečnostných
vzdialeností. Povoľovanie skladíšť prachu.
16 nálezov obč. zák. dv.
dekr. z 15. 6.
1846, č. 970
sb. z. s.
§ 398 Upovedomenie verejných ústavov, múzeí
a pod. o nálezoch archeologických
a numizmatických, významných pre vedu
alebo umenie.
17 robotární zák. č. 90/
1885 r. z.
v znení zák.
č. 102/1929
Sb.
§ 7,
ods. 1,
§ 8,
ods. 3
a § 9,
ods. 3
Prikazovanie osôb do robotární a prepúšťanie
z nich, podávanie vyjadrenia pri podmienečnom
prepustení z trestu, rozhodovanie
o podmienečnom prepustení z ústavu
a odvolanie takého rozhodnutia.
18 stávok nar. č. 282/
1916 r. z.
§ 1 Povoľovanie živnostenského sprostredkovania
a živnostenského uzavierania stávok
z príležitosti športových podnikov (po vypočutí
riaditeľstva štátnych lotérií).
19 Ministerstva
národnej
obrany
obrany štatu zák. č. 131/
1936 Sb., vl.
nar. č. 175/
1947 Sb.
§ 155 Rozhodovanie o náhradách za plnenie do
výšky 100.000 Kčs (Rozhoduje komisia,
sostavená podľa § 155, ods. 2 zák.).
Prináša sa tiež pôsobnosť, prislúchajúca
ústrednému úradu.
20 Ministerstva
financií
a Ministerstva
vnútra
lotérií min. nar. zo
dňa 14. 7.
1911,
č. 27.015
m. vn.,
č. 30.426
m. f., lot.
patent z 13 . 3.
1813, č. 27,
sv. 40 sb. z.
pol.
č. 4
písm. b)
Povoľovanie vecných lotérií s herným kapitálom
do 50.000 Kčs. Prenáša sa tiež pôsobnosť,
prislúchajúca ústrednému úradu.
21 Ministerstva
národnej
obrany
vojenských br. predpisy § 66
a 67
Adjustácia účtovaných odvodných
a preskúšajúcich nákladov.
22 zúčastnených
ústredných
úradov
trestných min. nar. č.
31/1860 r. z.
vl. nar. č.
151/1936 Sb.,
živn. poriadku
§ 5


§ 149
Zmiernenie alebo odpustenie trestov, ak
uložený trest väzenia nepresahuje 7 dní,
po prípade pokuta nepresahuje sumu
5.000 Kčs. Povoľovanie splátok na pokuty
až na čas 1 roku. Povoľovanie odkladu alebo
prerušenia trestu na slobode až na 6 mesiacov.
Premena trestu väzenia, nepresahujúceho
1 mesiac, na pokutu. (Nevzťahuje sa na
prípady, pre ktoré je dosiaľ používateľné
vl. nar. č. 393/1941 Sb., v znení
vl. nar. č. 163/1943 Sb.)
Příloha D k vl. nar. č. 305/1948 Sb.
B. č.
V odbore
štátnej
správy
sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť, prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciach podľa Vec pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 Ministerstva
vnútra
miestnej
finančnej
komisie
zák. č. 329/
1921 Sb.
§ 9,
ods. 2
Ustanovenie polovice členov finančnej komisie.
Celú finančnú komisiu volí miestny
národný výbor.
2 policajnej
hodiny
min. nar. č.
62/1855 r. z.
§ 1 a 2 Predĺženie policajnej uzavieracej hodiny.
3 tlačových zák. c. 6/
1863 r. z.
§ 3,
ods. 5
Povoľovanie predaja periodických tlačív
v miestnostiach na to určených.
4 cestnej
dopravy
vl. nar. č.
242/1939 Sb.
§ 3,
ods. 4
Určenie druhu a umiestnenie dopravných
značiek (okrem štátnych a priechodných
hradských).
5 § 4 Obmedzenie dopravy, pokiaľ nejde o štátnu
a priechodnú okresnú hradskú.
6 § 5,
ods. 1
Povoľovanie podnikov, ktoré zaberajú verejné
hradské nad mieru obvyklej premávky.
7 § 6 Opatrenie na povznesenie dopravnej
disciplíny na hradských.
8 § 42,
ods. 1
Povoľovanie výnimky zo zákazu vyvolávania
a ponúkania živnostenských úkonov, tovaru
a pod. na hradských.
9 § 46,
ods. 2
Povoľovanie výnimky zo zákazu detských hier
a zimných športov na verejných hradských
(§ 43 a 44 vl. nar.).